Detaljplan för Sjudargården 1:12

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för småhusbebyggelse inom fastigheten Sjudargården 1:12 i västra Sigtuna. Planläggningen ska bidra till god arkitektonisk helhetsverkan samt trygg och säker miljö.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplaneprocessen har startat igång och arbetet med ett samrådsförslag pågår.

Bakgrund

Beslut om planuppdrag för att pröva förutsättningarna för bostäder på platsen togs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 7 november 2023. Syftet med detaljplanen är pröva förutsättningarna för småhusbebyggelse.

Under processen behöver översvämningsrisk vid skyfall, höga värden kopplat till flora och fauna, trafikflöden för bil, cykel och gångtrafikanter, områdets topologi och grönstruktur samt den befintliga bebyggelsens arkitektoniska värden särskilt beaktas.

Planinformation

Formellt namn: Bostäder vid Sjudargården 1:12
Diarienummer: KS/2023:227
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Petter Gisslén Telning

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.