Detaljplan för bostäder vid Tvillingbackarna

Planförslaget möjliggör för uppförande av 11 enbostadshus i ett plan, med gemensam kvartersgata, gemensamhetslokal och mötesplatser. Förslaget tillvaratar naturliga terräng- och naturförhållanden och bevarar skogen som har ett högt naturvärde. Planförslaget är utformat med syfte att nå en äldre målgrupp eller hushåll utan barn och främjar därmed omflyttning inom befintligt bostadsbestånd. Projektidén har kvaliteter såsom närhet till natur och rekreation och god tillgång till service.

Läget just nu

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 4 juni § 23 att detaljplanen ska skickas ut för samråd. Samrådet är det första tillfället då kommunen vill få in information och synpunkter på detaljplaneförslaget.

Bakgrund

Beslut om planuppdrag för att genom planläggning med standardförfarande pröva förutsättningarna för småhusbebyggelse fattades av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 8 mars 2022 § 15. En markanvisningstävling genomfördes mellan mars och juni 2023 i syfte att hitta en aktör för projektet. Beslut om godkännande av markanvisningsavtal fattades av kommunstyrelsen den 4 september 2023 § 98.

Samråd

Planförslaget är utsänt för samråd under remisstiden 11 juni till och med 18 augusti 2024. Det innebär att alla som vill har möjlighet att skicka in sina synpunkter på förslaget till detaljplan under denna period.

Ett samrådsmöte hölls den 18 juni kl 18:00-19.30 på Sigtuna bibliotek i Sigtuna. Samrådsmötet var öppet för allmänheten och var ett tillfälle att få veta mer om projektet och ställa frågor till kommunen eller exploatören.

Samrådshandlingarna finns längst ner på denna sida under "Handlingar och bilagor".

Synpunkter ska senast den 18 augusti 2024 skriftligen ha inkommit via e-post till kontaktcenter@sigtuna.se eller per post till

Sigtuna kommun
Samhällsbyggnadskontoret
195 85 MÄRSTA

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Tvillingbackarna omfattande del av fastigheten Aludden 1:7 i Sigtuna, Sigtuna kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2022:71
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Gerd Holgersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.