Detaljplan för Aludden 1:33 m.fl.

Planen syftar till att pröva förutsättningar för bostäder inom Aludden 1:33 och del av Sigtuna 2:239 och Sigtuna 2:152.

Läget just nu

Planen är ute på samråd under perioden 15 maj 2024 till 5 juni 2024. Samrådet är ett tillfälle då kommunen vill få in information och synpunkter på detaljplaneförslaget.

Bakgrund

Planområdet är beläget längs Broholmsvägen i västra Sigtuna. Initiativtagare till planen är fastighetsägaren till Aludden 1:33. Planen syftar till att pröva förutsättningar för bostäder inom del av Sigtuna 2:239 och Sigtuna 2:152. Beslut om planuppdrag togs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 29 augusti 2023.

Samråd

Planförslaget är utsänt för samråd under remisstiden 15 maj till och med 5 juni 2024. Det innebär att alla som vill har möjlighet att skicka in sina synpunkter på förslaget till detaljplan under denna period. Samrådshandlingarna finns längst ner på denna sida under "Handlingar och bilagor".Synpunkter ska senast den 5 juni 2024 skriftligen ha inkommit via e-post till kontaktcenter@sigtuna.se eller per post till

Sigtuna kommun
Samhällsbyggnadskontoret
195 85 MÄRSTA

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Aludden 1:33 m.fl.
Diarienummer: KS/2023:114
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Gerd Holgersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.