Ändring av detaljplan för bostäder vid Handelsmannen 1

Ändringen av detaljplanen syftar till att säkerställa markens nuvarande användning. I planarbetet ska möjligheter för bostäder prövas där nuvarande plan medger uthus och dylikt.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Planuppdrag gavs den 3 oktober 2023 § 53 av kommunstyrelsens sammhällsbyggnadsutskott. Detaljplanearbetet har startat upp och arbetet med ett samrådsförslag pågår.

Bakgrund

Fastigheten rymmer två byggnader som används som bostäder men som idag är planlagda som uthus och dylikt. Fastighetsägaren inkom med ansökan om planändring den 24 oktober 2022. En detaljplaneändring syftar till att befintliga byggnader blir planenliga samtidigt som områdets kulturhistoriska värden och karaktär ska värnas.

Planinformation

Formellt namn: Ändring av detaljplan omfattande
fastigheten Handelsmannen 1 i Sigtuna stad
Diarienummer: KS/2023:343
Förfarande: Begränsat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Petter Gisslén Telning

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.