Märsta station

Projektet syftar till att utveckla och förnya Märsta station till ett attraktivt och konkurrenskraftigt resecentrum som tillgodoser såväl nuvarande som framtida behov för resenärer.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplaneprocessen har startat. Arbetet med samrådshandlingar har pausat efter regeringens beslut om nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033.

Bakgrund

För att kollektivtrafiken ska kunna utgöra stommen i framtidens transportsystem behöver den vara ett attraktivt resealternativ med god tillgänglighet, hög turtäthet, säkerhet och korta restider. Detta ställer krav på utbyggnad av trafiksystemen, främst kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens framkomlighet i planeringen och smidiga byten mellan trafikslag vid bytespunkterna behöver prioriteras. En strategiskt mycket viktig och helt avgörande kapacitetsfråga i kommunen är utbyggnad av Märsta station till en funktionell och modern bytespunkt.

Märsta station är i stort behov av upprustning och förnyelse då stationen har låg standard och hela omgivande järnvägsanläggningen är eftersatt. Därav har Trafikverket inlett ett arbete med att ta fram en ny järnvägsplan vid Märsta station i syfte att vinna tid inför nästkommande nationella investeringsplan. Stationen utgör en viktig målpunkt för resande inom kommunen varför det är av stor vikt att den fungerar som den ska. Kommunen har här dessutom ett särskilt intresse av att begränsa barriäreffekten av järnvägsspåren, då kommunen planerar en bebyggelseutveckling öster om Märsta station i framtiden. För att åstadkomma detta behöver en ny detaljplan komma på plats.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Märsta station del av fastigheten Märsta 9:1 med flera i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län.
Diarienummer: KS/2021:266
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Johan Rosberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.