Besöks- och idrottsändamål vid Söderby

Planarbetet innebär att upprätta en detaljplan i syfte att möjliggöra för besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Norslunda 1:34.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplaneprocessen har startat igång och arbetet med ett samrådsförslag pågår.

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att utveckla området för idrottsverksamhet med bred inriktning, från nationella förbund till breddidrott. Idrottsverksamheterna får kompletteras med kontor, hotell, handel, verksamhet för rehabilitering, undervisning och mötesaktiviteter som tydligt är kopplat till idrottsverksamhet.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2022-11-29 § 23 att ge planuppdrag för besöks- och idrottsändamål för del av fastigheten Norslunda 1:18. Fastigheten för planuppdraget har sedermera styckats av med namnet Norslunda 1:34.

Planinformation

Formellt namn: Besöks- och idrottsändamål vid Söderby
Diarienummer: KS/2021:684
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Johan Rosberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.