Detaljplan för Arlanda flygplats Cargo Bana 3, del av fastigheten Arlanda 3:1

Planuppdraget syftar till att pröva förutsättningarna för ett nytt område för cargo intill bana 3. Detaljplanen behöver tillåta funktioner som är nödvändiga för ändamålet cargo, vilket omfattar uppställning av fraktflygplan och ytor för kontroll samt på- och avlastning enligt aktuella regler för förtullning av flyggods. Området behöver även kunna rymma verkstäder och företag som behövs för driften och utbyggnad av flygplatsen.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 2023-10-03 § 54 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan. Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar.

Bakgrund

Swedavia inkom i november 2022 med en begäran om planbesked för utveckling av ett nytt cargo-område i anslutning till södra delen av Bana 3.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 2023-03-07 § 18 att ge positivt planbesked för utvecklingen av cargo vid Arlanda flygplats. I planbeskedet angavs att en plan tidigast kan antas 2025, därför behöver ett planarbete inledas nu.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Arlanda flygplats Cargo Bana 3, del av fastigheten Arlanda 3:1
Diarienummer: KS/2023:364
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Agnes Wolter

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.