Detaljplan för Norra Granby

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar. Samråd planeras till början av 2024

Kartbild över Granby

Bakgrund

Granby är även utpekat som förändringsområde för bostäder i Sigtuna kommuns översiktsplan. Nu planeras cirka 150 bostäder sammantaget för den Norra- och Södra detaljplanen.

I den norra delen finns förutsättningar för naturnära småhusbebyggelse anpassad till landskapet som medger utsikt mot vatten och åkerlandskap.

I den södra delen lämpar det sig för att möjliggöra småhusbebyggelse, förskola och handel med en lantlig by karaktär.

Visionen är att utveckla området till en unik boendemiljö med höga naturvärden och med en gestaltning som följer landskapets varierande kvaliteter. Idéer för området är att planera in ytor och funktioner som uppmuntrar till delning och gemensamt socialt, ekonomiskt och rekreativt liv.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Norra Granby
Diarienummer: KS/2023:235
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.