Detaljplan för fastighet Trosta 1:20

Syfte är att kunna erbjuda byggbar industrimark för både ytkrävande och serviceinriktade verksamheter såsom hotellverksamhet i nära anslutning till flygplatsen, E4:an och Arlandastad. Tillgången på industrimark av det här slaget är begränsad och efterfrågan inom regionen därför stor.

Läget just nu

Detaljplanen har varit ute på samråd och nu sammanställs de inkomna yttranderna för att besvaras i en samrådsredogörelse. Samtidigt görs justeringar av planförslaget efter det inkomna yttrandena. När planförslaget är justerat och samrådsredogörelsen är klar kommer planförslaget att sändas ut på granskning. Granskning kan komma att ske under 2023.

Remisstid

Detaljplanen var ute på samråd från den 9 mars till och med 6 april 2020. Under remisstiden har handlingarna varit uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek och Rosersbergs församlingsgården under ordinarie öppettider.

Samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter bjöd kommunen in till samrådsmöte för fastighetsägare, hyresgäster och övrigt berörda. Mötet ägde rum den 17 mars 2020 kl. 17:30 i kommunhuset, konferensrum Matsilver, Södergatan 20.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2012 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för fastigheterna Trosta. Bygg och trafiknämnden beslutade den 27 augusti 2018 att förnya planuppdraget. Då med utökat planförfarande.

Syfte är att kunna erbjuda byggbar industrimark för både ytkrävande och serviceinriktade verksamheter såsom hotellverksamhet i nära anslutning till flygplatsen, E4:an och Arlandastad. Tillgången på industrimark av det här slaget är begränsad och efterfrågan inom regionen därför stor. Planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. 

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för del av fastighet Trosta
Diarienummer: Btn 2012/1065-214:Ö
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Planarkitekt: Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.