Detaljplan för bostäder vid Kyssinge

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för bostäder omfattande del av fastigheten Tjusta 5:11. Under planprocessen kommer placering, skala och omfattning av tillkommande bebyggelse studeras utifrån platsens förutsättningar.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Planen är vilande i väntan på att en projektgrupp är tillsatt.

Bakgrund

Sigtuna kommun har mottagit en begäran om planbesked för att upprätta detaljplan för del av fastigheten Tjusta 5:11. Planområdet består i dagsläget av obebyggd skogsmark. Sökande vill genom upprättande av en ny detaljplan möjliggöra för cirka 48 stycken nya bostäder i två kvarter samt boendeservice.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 januari 2022 att ge positivt planbesked och samhällsbyggnadskontoret gavs i uppdrag att pröva förutsättningarna för ny detaljplan.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Kyssinge omfattande del av fastigheten Tjusta 5:11.
Diarienummer: KS/2021:426
Förfarande: Utökat förfarande
Handläggare: Planarkitekt Agnes Wolter
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.