Starta fristående förskola, eller pedagogisk verksamhet, tillsyn och ägar- och ledningsprövning

Om du vill starta en fristående verksamhet här i Sigtuna kommun behöver du först ansöka om ett godkännande. Det är utbildningsförvaltningen som prövar om en enskild huvudman ska godkännas för att bedriva förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Det är även utbildningsförvaltningen som utövar tillsyn över dessa fristående verksamheter.

Starta fristående verksamhet

I utbildningsförvaltningens riktlinjer Pdf, 315.6 kB, öppnas i nytt fönster. finns information om att söka tillstånd, rätt till bidrag samt tillsyn av fristående verksamheter som ni behöver ta del av innan du ansöker. Detta då verksamheten du vill starta behöver uppfylla vissa krav, bland annat när det gäller pedagogik, insikt i vilka bestämmelser som gäller för verksamheten, ekonomiska förutsättningar och att lokalerna är lämpliga.

Från 1 januari 2021 är det förenat med en avgift för att ansöka om godkännande för fristående verksamheter i kommunen. Vidare är det även förenat med avgift att ansöka om förändringar eller utökning av befintligt tillstånd.

För att ansöka om godkännande som enskild huvudman behöver ni fylla i en ansökan och fylla i informationen som krävs för att genomföra ägar-och ledningsprövningen. Blankett för ansökan och e-tjänst för ägar- och ledningsprövning finns ovan. Övriga dokument som ska bifogas ansökan kan du läsa om i riktlinjerna och i ansökningsblanketten.

Om du som en enskild huvudman vill ansöka om att starta grundskola eller grundsärskola ansöker du om detta hos Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sigtuna kommun strävar för att handläggningstiden inte ska vara längre än 4 månader från det att ansökan är komplett.

Skicka din ansökan till:

Sigtuna kommun
Utbildningsförvaltningen
Södergatan 20
195 85 Märsta

Har du frågor kan du vända dig till förvaltningsjuristen på utbildningsförvaltningen.

Tillsyn

Med tillsyn avses enligt skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lag och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de brister som upptäcks vid granskningen.

I Sigtuna kommun är det utbildningsförvaltningen som genomför tillsynen av de fristående verksamheterna.

Den regelbundna tillsynen sker var tredje år. Sigtuna kommun kan dock utöva tillsyn utanför treårscykeln om misstankar om missförhållanden uppdagas. När det är dags för tillsyn kontaktar en representant från utbildningsförvaltningen den fristående verksamheten.

Ägar- och ledningsprövning

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ställs det krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskild att bedriva verksamhet. Personkretsen som ska leva upp till dessa krav är de som direkt eller indirekt ingår i ägar- och ledningskretsen. En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet och insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.

Krav på insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskola, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt och arbetsmiljö. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den insikt som krävs.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. De omständigheter som läggs till grund vid lämplighetsprövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven är exempelvis:

  • VD och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
  • styrelseledamot,
  • styrelsesuppleant,
  • bolagsman eller
  • person som genom ett direkt eller indirekt ägande har väsentligt inflytande över verksamheten.

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Rektorn behöver endast uppfylla detta om rektorn ingår i huvudmannakretsen, till exempel i styrelsen.

Anmäl ändringar i ägar- och ledningskretsen

En huvudman som gör ändringar inom ägar- och ledningskretsen ska anmäla detta till Sigtuna kommun inom en månad efter att bytet av person genomförts. Anmälan om ändring görs i e-tjänsten nedan.

Vid anmälan om ändring genomför Sigtuna kommun en begränsad ägar- och ledningsprövning avseende de nya personerna. Sigtuna kommun prövar då de nya personernas lämplighet. De omständigheter som läggs till grund vid lämplighetsprövningen är tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

I samband med den regelbundna tillsynen genomförs en ordinarie ägar- och ledningsprövning där Sigtuna kommun prövar lämpligheten av samtliga personer som ingår i ägar- och ledningskretsen. I den ordinarie ägar- och ledningsprövningen prövar vi även ägar- och ledningskretsens kunskap inom skollagstiftning, arbetsrätt och arbetsmiljörätt samt ekonomisk kompetens.