Skolplikt och frånvaro

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och de flesta barn har också skolplikt. Skolplikten innebär en rätt till utbildning och en skyldighet att delta i den.
Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat skolan. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9. Skolplikten gäller oavsett om en elev går i kommunal eller fristående skola.

Ansvar för skolplikten

Ansvaret för att skolplikten fullgörs och att barnet får sin rätt till utbildning tillgodosedd är delat mellan flera parter.

Vårdnadshavare till barnet

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan och för att uppmana barnet till att delta i utbildningen.

Huvudmannen för den skola där en elev är inskriven

Skolan ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola som eleven går i.

Elevens hemkommun

Kommunen där eleven är folkbokförd har ett övergripande ansvar för att se till att eleven fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Hemkommunen ansvarar för att skolpliktiga barn får den utbildning de har rätt till.

Närvaro och frånvaro

Elever ska närvara i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att utebli. Ett giltigt skäl att utebli kan vara en beviljad ledighet eller sjukdom. Det är skolan som bedömer om en frånvaro är giltig eller inte.

Om en elev behöver ledigt utöver loven och övriga lediga dagar behöver du som vårdnadshavare särskilt ansöka om det. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och längre ledighet får beviljas om det finns synnerliga skäl. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor får inte ge uppdrag åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska få möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Om ditt barn är sjuk är det alltid du som vårdnadshavare som ska göra sjukanmälan.

Ansökan om ledighet och sjukanmälan görs via SchoolSoft inloggningssida eller via SchoolSofts app. Öppnas i nytt fönster.

Utredning om frånvaro

Om en elev är borta från skolan ofta eller under en längre period måste rektorn snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. När en elev har frånvaro utan att skolan säkert vet var eleven befinner sig ansvarar rektor för att en frånvaroutredning görs. Frånvaroutredningen ska bland annat påvisa var eleven befinner sig, om eleven får undervisning och anledningen till frånvaron så att rätt åtgärder kan vidtas för att hantera eller vända frånvaron. Rektors ansvar att göra en frånvaroutredning gäller både för kommunala- och fristående huvudmän.

Anmäla en elevs frånvaro

Rektor ska anmäla en elevs frånvaro till hemkommunen, den kommun där eleven är folkbokförd. I anmälan ska skolans frånvaroutredning bifogas och annan dokumentation som rektor bedömer relevant. Anmälan om frånvaro för elever folkbokförda i Sigtuna kommun ska göras i e-tjänsten - Skolplikt och frånvaro - Anmälan för huvudmän.

I e-tjänsten finns två valmöjligheter

Oro om ökad frånvaro

Denna valmöjlighet används när skolans rektor bedömer att elevens frånvaro har grund i elevens mående eller behov av stöd. För en elev med oroande frånvaro är det viktigt att tidigt sätta in stöd och åtgärder för att förebygga ytterligare frånvaro.

En frånvaroutredning ska genomföras i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och den lokala elevhälsan. Den centrala elevhälsans närvarokoordinator kan vid behov av stöd kopplas in i ärendet. Även fristående huvudmän ska anmäla oroande och omfattande frånvaro till hemkommunen. Fristående huvudmän kan vid behov konsultera den centrala elevhälsans närvarokoordinator.

Skolpliktsbevakning

Denna valmöjlight används när det finns en oro för att elevens rätt till utbildning inte tillgodoses på grund av frånvaro. Rektor ska anmäla ett ärende till skolpliktsbevakningen när frånvaroutredningen är klar.
Exempel på upprepad eller längre frånvaro som ska anmälas till skolpliktsbevakningen är:

  • elev som uteblir från skolan efter skollov, ledighet eller som oväntat uteblir från skolan och där skolan har vetskap eller misstanke om att eleven befinner sig utomlands
  • elev som har sporadisk eller hög frånvaro där vårdnadshavare brister i sitt skolpliktsansvar
  • elever som har olovlig frånvaro där rektor eller lärare inte beviljat ledighet.

Huvudmannens fortsatta ansvar

Den skola där eleven är inskriven vid har ett ansvar för att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Skolan ska kontinuerligt fortsätta med det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för att eleven ska återgå till att delta i undervisningen så länge som eleven har sin skolplacering.

Längre utlandsvistelse och skolplikt

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller inte barn som flyttar utomlands och som inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vårdnadshavare behöver kontakta andra myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan inför en längre utlandsvistelse. Se deras information om utlandsvistelse.

Föreläggande med vite

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite.

Om huvudmannen lämnar uppgifter om att vårdnadshavarna brister i att se till att barnet fullgör sin skolplikt, och inte samverkar i åtgärder som syftar till att barnet ska fullgöra sin skolplikt, kan utbildningsförvaltningen inleda en utredning för att få en fullständig bild över de aktuella omständigheterna i elevärendet. Skolan behöver lämna en så detaljerad beskrivning som möjligt om hur vårdnadshavarna brister i sitt ansvar för barnet skolgång samt vilka åtgärder skolan själva redan har vidtagit för att få vårdnadshavarna att ta sitt ansvar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.