Huvudmän inom gymnasium

Här hittar ni information om Sigtuna kommuns interkommunala priser, bidragsbelopp till fristående skolor, riktlinjer för tilläggsbelopp och ersättning för förlängd undervisningstid samt faktureringsrutiner.

Ersättningsnivåer inom gymnasieskolan

Sigtuna kommun har antagit ersättningarna i ”Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2024” som Sigtuna kommuns självkostnadspriser. Den gemensamma prislistan omfattar samtliga nationella program, nationella program med specialinriktning, introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val samt tilläggsbelopp för nationellt godkända idrottsutbildningar (NiU) och modersmål.

För övriga utbildningar inom gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, fastställer Sigtuna kommun årligen i december ersättningen per elev för respektive program i kommunens egen gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Sigtuna kommun har fastställt följande ersättningsnivåer 2024 för de övriga introduktionsprogrammen, flygteknikutbildningen, International Baccalaureate (IB) samt för den anpassade gymnasieskolan.

Programersättningen till fristående gymnasieskolor kompletteras med en momskompensation på 6 procent.

Introduktionsprogram

Kod

Introduktionsprogram

Ersättning per elev och år

IMS

Språkintroduktion

144 080 kr

IMA

Individuellt alternativ

148 686 kr

IMY

Yrkesintroduktion

Programpriset + eventuellt tillägg enligt överenskommelse utifrån elevens behov

Övriga gymnasieutbildningar

Kod

Utbildning

Ersättning per elev och år

FXFLY

Flygteknikutbildning

262 991 kr (Ersättningen fastställs av Skolverket och räknas upp årligen med ett skolindex)

IB

International Baccalaureate

110 770 kr


Anpassad gymnasieskola

Kod

Program

Ersättning per elev och år

IAIND

Individuella programmet för elever på tidig utvecklingsnivå

782 533 kr

IAIND

Individuella programmet

388 683 kr

AHADM

Programmet för administration, handel och varuhantering

269 700 kr

FGFOR

Programmet för fordonsvård och

godshantering

325 144 kr

HRHOT

Programmet för hotell, restaurang och bageri

319 076 kr


Strukturbidrag för klasser med specialpedagogisk verksamhet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 26 april 2022 om ett strukturbidrag för gymnasieskolans nationella program med specialpedagogisk verksamhet för läsåret 2022/2023. Nämnden fastställde strukturbidraget under 2024 till 165 300 kronor per elev för fristående skolor.

Strukturbidraget är en del av grundbeloppet och kompletterar programpengen och den socioekonomiska ersättningen. Skolorna har fortsatt möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp/utökad interkommunal ersättning för extraordinära stödåtgärder för enskilda elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp vid extraordinärt stöd

Utöver det grundbelopp som Sigtuna kommun fastställt kan skolan ansöka om tilläggsbelopp för särskilda insatser. Dessa insatser ska vara av extraordinär karaktär och riktade till en enskild elev. Sigtuna kommun är inte skyldig att betala om det skulle innebära betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Ansökan

Ansökan sker för ett läsår. För nya elever under höstterminen ska ansökan från fristående gymnasieskola/huvudman senast inkommit till Sigtuna kommun under september månad. Beslut om tilläggsbelopp beviljas från terminsstart. Ansökningar som inkommer efter september månad beviljas tidigast från ansökningsdatum.

Beträffande elever som under kommande läsår ska fortsätta sina studier vid samma fristående gymnasieskola och som bedöms att ha fortsatt behov av extra stöd ska ansökan inkomma senast under april månad. För elev som flyttar in i kommunen eller blir inskriven i verksamheten under pågående läsår kan ansökan ske vid annan tidpunkt.

Gör din ansökan via blankett eller i vår e-tjänst.

Ansökan om tilläggsbelopp Pdf, 217.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Gymnasieskolans namn eller huvudman för anordnade skola samt adress.
 • Elevens namn och personuppgifter samt årskurs.
 • Vårdnadshavarens kontaktuppgifter.
 • Planerad stödinsats (art, omfattning, tidsperiod och liknande).
 • Beskrivning över hur insatserna kommer att följas upp och utvärderas.
 • Kontaktperson på skolan och eventuellt annan myndighet.

Till ansökan ska bifogas:

 • Ett åtgärdsprogram som beskriver elevens stödbehov och vilka insatser som ska genomföras. Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga vid utformningen av åtgärdsprogrammet.
 • Redovisning av elevens individuella studieplan, studiesituation och resultat.
 • Relevanta utredningar från psykolog, kurator och/eller läkare.
 • Underskrift från elev, vårdnadshavare och ansvarig på skolan.
 • Vid förnyad ansökan ska ett nytt åtgärdsprogram och en utvärdering av tidigare insats redovisas.

Beslut fattas efter att komplett ansökan mottagits. Beslut om att avslå eller tillstyrka ansökan om tilläggsbelopp tas utifrån de inkomna underlagen i form av åtgärdsprogram och övriga handlingar. Ett beslut gäller för ett läsår.

Ersättningnivåer och utbetalning

Ersättningsnivå utgår efter varje enskild elevs behov av stöd.

Utbetalningen av tilläggsbelopp för extraordinärt stöd hanteras via UEDB, Ungdoms- och elevdatabasen, samma databas som används för utbetalning av interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor.

Tilläggsbeloppet betalas ut månadsvis om inte annat har överenskommits.

Uppföljning

En årlig uppföljning av beslut om tilläggsbelopp ska ske vid läsårets slut. Sigtuna kommuns krav till mottagande skolor är att senast i juni månad inkomma med en skriftlig rapport.

I förekommande fall när skolan avser att ansöka om nytt tilläggsbelopp inför kommande läsår ska en skriftlig rapport inkomma under april månad i samband en ny ansökan.

Rapporten ska besvara frågor om huruvida målen i åtgärdsprogrammet har uppnåtts, vilka resurser som har använts, hur insatserna har genomförts, på vilket sätt tilläggsbeloppet har påverkat hur eleven klarat sin skolgång samt vilka studieresultat som eleven har uppnått.

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Dessa riktlinjer tillämpas för elever folkbokförda i Sigtuna kommun som studerar i en gymnasieskola tillhörande en fristående skolhuvudman.

Enligt gällande regelverk ska tilläggsbelopp lämnas för elever med ett omfattande behov av extraordinärt stöd. Tilläggsbeloppet utgör då ett resurstillskott utöver de programpris som skolan får för elever på olika gymnasieprogram. Programpriset är det fastställda beloppet för interkommunal ersättning för Sigtuna kommuns gymnasieprogram samt bidragsbelopp till fristående skolor.

Grundförutsättning för ersättning av tilläggsbelopp

Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter. Extraordinära stödåtgärder för barn och elever med stora inlärningssvårigheter kan handla om extra lärar- eller specialpedagogresurser för elever som har behov av sådana insatser kontinuerligt under skoldagen.

Kostnaderna för stödet ska vara direkt kopplat till den enskilda eleven och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna fullgöra sin gymnasieutbildning. Beslut om tilläggsbelopp ska fattas för varje enskild elev, vilket innebär att tilläggsbelopp aldrig är inkluderat i programpriset.

Bedömning om en skola är berättigad till tilläggsbelopp för extraordinärt stöd görs i varje enskilt fall. För att kunna bedöma om en elev har så omfattande behov av stöd att rätt till tilläggsbelopp föreligger för skolan, krävs det att elevens stödbehov klarlagts och bedömts.

Tilläggsbelopp utgår inte om det är möjligt att tillgodose elevens behov genom insatsen särskild undervisningsgrupp.

Målgruppen för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Tilläggsbelopp kan sökas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och som uppfyller följande krav:

 • Behovet är betingat av en omfattande och varaktig funktionsnedsättning
 • Kräver extraordinära stödåtgärder
 • Därutöver ska minst ett av nedanstående kriterier vara uppfyllt:
  • Betydande och bestående fysisk funktionsnedsättning
  • Synskada, hörselskada, grav språkstörning
  • Autismspektrumstillstånd och andra närliggande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med stora betydande konsekvenser i skolmiljön
  • Neuropsykiatrisk och/eller psykosocial problematik med riskinslag som innebär fara för sig själv och andra, samt elever med stora betydande svårigheter i socialt samspel
  • Elever med betydande inlärningssvårigheter som är i behov av såväl specialpedagogiskt stöd som resursstöd kontinuerligt under hela skoldagen

I någon av kategorierna ovan kan även inrymmas elever med funktionsnedsättning inom anpassad skolas personkrets, men för vilka vårdnadshavaren inte medgivit skolgång inom anpassad gymnasieskola.

Elever inom målgruppen för tilläggsbelopp särskilt stöd kan även ha tillgång till visst stöd via andra myndigheter eller organisationer, till exempel genom LSS, Landstinget och hjälpmedelscentral eller Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ett sådant eventuellt stöd bör inkluderas i bedömningen av elevens behov innan Sigtuna kommun beslutar om tilläggsbelopp.

Ersättning för förlängd undervisningstid

Huvudprincipen är att eleven ska slutföra sin gymnasieutbildning inom tre läsår. Det kan dock på grund av särskilda omständigheter uppstå situationer då eleven behöver en förlängd undervisningstid. I sådana fall tas beslut om huruvida ersättning ska fortsätta att utgå utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Ansökan från huvudmannen om ersättning för förlängd undervisning för kommande läsår ska senast vara Sigtuna kommun tillhanda under maj månad. Om beslut fattas för ersättning av förlängd undervisning utgår ersättning från och med skolstart vid höstterminen. Ansökningar efter maj månad handläggs som sent inkomna och eventuell ersättning betalas ut tidigast från och med oktober månad.

Ansökningsblankett ersättning förlängd undervisning Pdf, 458.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande bilagor ska skickas med ansökan:

 • beslut om förlängd undervisningstid enligt Gymnasieförordning (2010:2039) kapitel 9, 7 §
 • individuell studieplan som visar planerad utbildning under den förlängda studietiden
 • samlat betygsdokument för eleven
 • frånvarorapportering föregående läsår
 • åtgärdsprogram för särskilt stöd
 • beslut om reducerad studieplan, om förlängningen beror på reducerat program.

Ansökan kan kompletteras med följande underlag om dessa finns:

 • Eventuella känsliga uppgifter som är relevanta för ansökan. Handläggaren kontaktar skolan.
 • Annan eventuell dokumenation med viktig information.

Beslut tas först efter det att komplett ansökan med erforderlig dokumentation mottagits. Vid en ofullständig ansökan kommer kompletteringar att begäras in. Beslut om att avslå eller bevilja ersättning för förlängd undervisning tas utifrån inkommet underlag. Vidare tas beslut om huruvida eventuell ersättning ska utgå för ett helt läsår eller del av läsår, exempelvis en termin eller del av termin, utifrån det underlag som skickats.

Beslut om förlängd undervisningstid är ett beslut om en stödåtgärd som huvudmannen för gymnasieskolan får besluta om utifrån gymnasieförordningens bestämmelser. Skolans beslut om förlängd undervisningstid får inte påverkas av huruvida skolan beviljas ersättning eller inte.

Ekonomisk ersättningsmodell för förlängd undervisning

Det finns ingen vägledning i skollagen eller gymnasieförordningen hur finansiering av förlängd undervisning ska ske eller hur det ska beräknas. Det är därför av vikt att ha en ekonomisk fastställd ersättningsmodell vid ersättning av förlängd studier, för att säkerställa att lika villkor ska gälla för såväl fristående som kommunala gymnasieskolor.

Ersättning utgår enligt följande:

 • Ersättning utgår enligt gällande Sigtuna kommuns programpris för studievägen.
 • Ersättningen är differentierad beroende på om eleven bedriver heltidsstudier eller halvtidsstudier. Bedriver eleven heltidsstudier utgår ett helt programpris och vid halvtidsstudier utgår ett halvt programpris.
 • Ersättningen för förlängd undervisning utgår högst för ett extra läsår (ett fjärde år), om det inte finns extraordinära skäl till ytterligare förlängd undervisning, exempelvis vid lång sjukdomsfrånvaro.
 • Ersättning betalas ut enligt de ekonomiska rutiner som gäller för utbetalningar till den aktuella skolan/huvudmannen.

Hög frånvaro och studieavbrott

Om en elev har hög frånvaro ska detta enligt skollagen dokumenteras och skickas till ansvarig över det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Använd denna blankett:

Blankett anmälan om hög frånvaro Pdf, 197 kB, öppnas i nytt fönster.

Så snart en skola vet att en elev avbrutit sina studier ska de kontakta sin huvudman och huvudmannen ska föra den informationen vidare till elevens hemkommun. Det är av största vikt att det sker skyndsamt, så att vi kan kontakta den enskilde och fullfölja vårt kommunala aktivitetsansvar.

Vid meddelande om studieavbrott, vänligen kontakta ansvarig över det kommunala aktivitetsansvaret med hjälp av denna blankett:

Blankett anmälan om studieavbrott Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Faktureringsrutiner

Sigtuna kommun är ansluten till Stockholms läns Ungdoms- och Elevdatabas (UEDB). Bidrag till fristående skolor och interkommunala ersättningar till kommuner och landsting inom samverkansområdet utbetalas via den så kallade resursfördelningen genom UEDB.

Kommuner och landsting utanför samverkansområdet har möjlighet att få interkommunal ersättning månatligen utbetald via UEDB utan att fakturor behöver sändas. För utbetalning via UEDB kontakta vår ekonomihandläggare.

För skolkommuner som föredrar traditionell fakturering är fakturaadressen:

Sigtuna kommun
Box 38
195 21 Märsta

Vår referens: MAGSJO001

Sigtuna kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturans registrering.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.