Huvudmän inom grundskola och fritidshem

Här hittar ni information om interkommunala priser, bidragsbelopp, tilläggsbelopp och faktureringsrutiner till fristående skolor och andra kommuner.

Grundbelopp i grundskola och fritidshem

Ersättningar för pedagogisk verksamhet ska enligt skollagen och skolförordningen fastställas per kalenderår och bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan och skolan. Bidraget ska enligt skolförordningen grunda sig på hemkommunens budget för det kommande året.

Ersättning består av ett grundbelopp och en socioekonomisk ersättning.

Barn- och ungdomsnämnden fastställde grundbelopp för de olika pedagogiska verksamheterna i november 2021.

Ersättningsnivåer för grundskola och fritidshem

Fristående huvudmän


Grundskola (F-9) - Grundbelopp

2022/elev och år

F-klass

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9


Undervisning

25 122

34 405

38 104

48 845


Läromedel/utrustning

2 375

3 899

4 104

4 821


Skolhälsovård

0

3 295

3 295

3 295


Måltider

4 017

5 810

5 810

5 810


Lokalkostnader

12 176

20 257

20 257

20 257


Övriga kostnader och kompetensutveckling

440

2 746

2 746

2 746

=

Summa grundbelopp

44 184

70 411

74 316

85 774

+

Administration 3% schablon

1 326

2 112

2 229

2 573

=

Summa grundbelopp inkl. administration

45 510

72 524

76 546

88 347

+

Momskompensation 6%

2 731

4 351

4 593

5 301

=

Summa grundbelopp inkl. moms

48 240

76 875

81 138

93 648

Fristående huvudmän


Fritidshem - Grundbelopp 2022/elev och år

Åk F-3

Åk 4-6


Undervisning

28 247

12 944


Läromedel/utrustning

619

619


Måltider

4 017

4 017


Lokalkostnader

10 078

10 078


Övriga kostnader och kompetensutveckling

190

190

=

Summa grundbelopp

43 205

27 902

+

Administration 3% schablon

1 296

837

=

Summa grundbelopp inkl. administration

44 501

28 739

+

Momskompensation 6%

2 670

1 724

=

Summa grundbelopp inkl. moms

47 171

30 463

Kommunala huvudmän


Grundskola (F-9) - Grundbelopp

2022/elev och år

F-klass

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9


Undervisning

25 122

34 405

38 104

48 845


Läromedel/utrustning

2 375

3 899

4 104

4 821


Skolhälsovård

0

3 295

3 295

3 295


Måltider

4 071

5 810

5 810

5 810


Lokalkostnader

12 176

20 257

20 257

20 257


Övriga kostnader och kompetensutveckling

440

2 746

2 746

2 746

=

Summa grundbelopp

44 184

70 411

74 316

85 774

+

Administration 3% schablon

1 326

2 112

2 229

2 573

=

Summa grundbelopp inkl. administration

45 510

72 524

76 546

88 347

Kommunala huvudmän


Fritidshem - Grundbelopp 2022/elev och år

Åk F-3

Åk 4-6


Undervisning

28 247

12 944


Läromedel/utrustning

619

619


Måltider

4 071

4 071


Lokalkostnader

10 078

10 078


Övriga kostnader och kompetensutveckling

190

190

=

Summa grundbelopp

43 205

27 902

+

Administration 3% schablon

1 296

837

=

Summa grundbelopp inkl. administration

44 501

28 739

Socioekonomisk ersättning

För verksamheter inom Sigtuna kommun beräknas den socioekonomiska ersättningen utifrån barn- och elevsammansättningen år 2021. För verksamheter utanför kommunen utgår socioekonomisk ersättning med ett genomsnittligt schablonbelopp.

Fristående och kommunala huvudmän

Socioekonomisk ersättning - i genomsnitt

Kr/barn och år

Förskola

6 892

Förskoleklass

4 735

Grundskola

8 075

Fritidshem åk F-3

2 236

Fritidshem åk 4-6

906

Not: 3% administrationspåslag samt 6% moms för fristående huvudmän tillkommer.

Tilläggsbelopp

Utöver grundbeloppet kan andra huvudmän söka ersättning för tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för:

 • har ett omfattande behov av särskilt stöd,
 • ska erbjudas modersmålsundervisning, eller
 • deltar i lovskola.

Dessa belopp behöver sökas individuellt för varje elev.

Tilläggsbelopp för elever i omfattande behov av särskilt stöd

Utöver det grundbelopp som kommunen fastställt kan förskolan/skolan ansöka om tilläggsbelopp för särskilda insatser. Dessa insatser ska vara av extraordinär karaktär och riktade till ett enskilt barn/elev. Kommunen är inte skyldig att betala om det skulle innebära betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Ansökan - Tilläggsbelopp för omfattande särskilt stöd

Ansökan sker för ett läsår. För barn och elever som inte tidigare beviljats tilläggsbelopp utbetalas tilläggsbelopp från ansökningsmånaden.

För barn/elever som sedan tidigare har beviljats tilläggsbelopp.

 • Om ansökan inkommer före 1 juli så beviljas tilläggsbelopp från och med 1 juli och framåt.
 • Om ansökan inkommer efter 1 juli så beviljas beloppet från och med ansökningsmånaden.

Det är endast den person som gjort ansökan om tilläggsbelopp som kan se ärendet på Mina sidor. Om du som huvudman eller rektor ger i uppdrag till någon annan i skolan att göra ansökan om tilläggsbelopp kommer du som huvudman/rektor inte att se ärendet.

Ersättningsnivåer och utbetalning

Ersättningsnivå utgår efter varje enskildt barn/elevs behov av stöd.

Utbetalningen av tilläggsbelopp för extraordinärt stöd hanteras via resursfördelningen om kommunen och huvudmannen inte har kommit överens om annat.
Tilläggsbeloppet betalas ut månadsvis om inte annat har överenskommits.

Rutiner för hantering av tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Dessa rutiner tillämpas för barn och elever folkbokförda i Sigtuna kommun som är inskrivna i kommunens egen verksamhet, fristående verksamhet eller kommunal verksamhet i annan kommun.

Grundförutsättning för ersättning av tilläggsbelopp

Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn/elever med stora inlärningssvårigheter. Extraordinära stödåtgärder för barn och elever med stora inlärningssvårigheter kan handla om extra lärar- eller specialpedagogresurser för barn/elever som har behov av sådana insatser kontinuerligt under skoldagen.

Kostnaderna för stödet ska vara direkt kopplat till det enskilda barnet eller eleven och ha samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna fullgöra sin utbildning. Beslut om tilläggsbelopp ska fattas för varje enskildt barn/elev, vilket innebär att tilläggsbelopp aldrig är inkluderat i grundbeloppet.

Bedömning av om en skola är berättigad till tilläggsbelopp för extraordinärt stöd görs i varje enskilt fall. För att kunna bedöma om ett barn/elev har så omfattande behov av stöd att rätt till tilläggsbelopp föreligger för verksamheten, krävs det att barnet/elevens stödbehov klarlagts och bedömts av skolan. I de grundbelopp som utbetalas finns en viss ersättning för barn/elevers behov av särskilt stöd och tilläggsbelopp utgår inte för att tillgodose sådans särskilt stöd. För att förskola/skola ska kunna beviljas tilläggsbelopp krävs att barnet/eleven har ett så omfattande särskilt stöd att det inte kan tillgodoses genom grundbeloppet.

Målgruppen för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och som uppfyller följande krav:

 • Behoven är omfattande och varaktig
 • Behoven kräver extraordinära stödåtgärder

Därutöver ska minst ett av nedanstående kriterier vara uppfyllt:

 • Betydande och bestående fysisk funktionsnedsättning
 • Synskada, hörselskada, grav språkstörning
 • Autismspektrumstillstånd och andra närliggande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med stora betydande konsekvenser i skolmiljön
 • Neuropsykiatrisk och/eller psykosocial problematik med riskinslag som innebär fara för sig själv och andra, samt elever med stora betydande svårigheter i socialt samspel
 • Barn/elever med betydande inlärningssvårigheter som är i behov av såväl specialpedagogiskt stöd som resursstöd kontinuerligt under hela skoldagen

Barn och elever inom målgruppen för tilläggsbelopp särskilt stöd kan även ha tillgång till visst stöd via andra myndigheter eller organisationer, till exempel genom LSS, Regionen och hjälpmedelscentral eller Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ett sådant eventuellt stöd bör inkluderas i bedömningen av elevens behov innan Sigtuna kommun beslutar om tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola

Belopp

kr/år

Tilläggsbelopp modersmål

9 928

Tilläggsbelopp lovskola

4 615

Ansökan görs genom att ta kontakt med barn- och ungdomsförvaltningen genom resursfordelning@sigtuna.se

Faktureringsuppgifter

Fakturering för barn/elever som är folkbokförda i annan kommun och har plats i förskola/fritids/skola i Sigtuna kommun sker kvartalsvis. Det är hemkommuns grundbelopp som faktureras.

Fakturaadress: Sigtuna Kommun, Box 38, 195 21 Märsta.

Observera: från 1 april 2019 ska alla leverantörer skicka e-fakturor till Sigtuna kommun.

VAT SE212000022501
Organisationsnummer 2120000225
PEPPOL-ID 0007:2120000225
GLN-kod 7362120000227

Övrig information

I de fall barnets/elevens hemkommun resursfördelar barn/elevpeng så ska information skickas till resursfordelning@sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.