Budget

Budgeten är ett av de viktigaste styrinstrumenten i kommunen. I budgeten redovisas vad som planeras att utföras i kommunen under budgetåret och vad det kommer att kosta. I bokslutet vid årets slut redovisas sedan vad som utfördes i kommunen under budgetåret och vad det kostade. Då görs en jämförelse av utfallet mot budget. Har den verksamhet som planerades utförts och vad har det kostat?

Läs hela Mål och budget eller kortfattad version av Mål och budget.

 

Budgeten antas i samband med att verksamhetsplanen behandlas i kommunfullmäktige i november, året innan budgetåret. Under året sker vissa förändringar i budgeten till följd av nya beslut. Som exempel kan nämnas att nämnderna får korrigerade budgetramar när nya löneavtal har slutits, vilka medför ökade lönekostnader för nämnderna.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation