Fiskevård på schemat

2019-04-05

Flicka planterar träd

I veckan har årskurs 4 från Väringaskolan planterat träd längs Lövstaån för att rädda den hotade fiskarten asp. Projektet går under namnet Skolbäcken - Al In och är ett samverkansprojekt mellan Sportfiskarna, Sigtuna kommun, Knivsta kommun, Knivsta naturskola samt Länsstyrelsen i Uppsala och Stockholm.

Aspens lekområde har försvunnit

Projektet syftar till att plantera träd för att skapa fler lämpliga lekplatser åt fiskarna. Bakgrunden till projektet är att Sportfiskarna elfiskade i Lövstaån förra året och fann lekande asp i närheten av bron vid 255:an. Aspen klassas som nära hotad och beståndet tros ha minskat på grund av att deras naturliga lekområden har försvunnit. För att en sträcka ska passa som leklokal för asp behöver det finnas strukturer på botten samt att vattnet måste ha beskuggning av träd och buskar för att det inte ska bli för varmt. Innan planteringen var det bara en kort sträcka som uppfyllde de kraven.

Gynnar många arter

På sikt kommer fiskevården att främja beståndet av asp i Garnsviken då det är därifrån de vandrar upp för att leka om våren. Åtgärden kommer även att gynna många andra arter som lever i ån samt minska näringsläckaget från de omkringliggande åkrarna.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan