Planerad byggnation

Den 18 december 2018 antogs Program för bostadsbyggande 2019-2023. Inriktningen i bostadsförsörjningsprogrammet är att bostadsutvecklingen ska ske i en för kommunen hållbar takt. Varje kommundel ska få utvecklas utifrån sina kvaliteter, kulturella identitet och förutsättningar

 

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen samt för detaljplanering och andra åtgärder som möjliggör för nya bostäder. I Program för bostadsbyggande 2019-2023 redovisas övergripande bostadspolitiska mål samt hur kommunen ska verka för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven för olika målgrupper. Programmet grundas på en analys av bland annat den demografiska utvecklingen, nuvarande bostadsbestånd och efterfrågan, marknadsförutsättningar samt bostadsbehovet hos särskilda grupper.

Den mer långsiktiga strategin framgår av den kommunövergripande översiktsplanen.

Här kan du ta del av kommunens program för bostadsbyggande 2019-2023.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram