Lagakraftvunna detaljplaner

Följande detaljplaner har under 2019 vunnit laga kraft i Sigtuna kommun, Stockholms län

För plankarta, planhandlingar eller mer information kontakta Stadsbyggnadskontoret, via mail plan@sigtuna.se.

 

Följande detaljplaner har under 2018 vunnit laga kraft i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Följande detaljplaner har under 2017 vunnit laga kraft i Sigtuna kommun, Stockholms län.

  • Detaljplan för Norslunda 1:6, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Bygg- och trafiknämnden den 13 juni 2017 och vann laga kraft 12 juli 2017.
  • Detaljplan för bostäder och kulturändamål vid Kulturtorget omfattande fastigheten Märsta 1:254 och del av fastigheterna Märsta 1:203 och Märsta 1:210 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Bygg- och trafiknämnden den 16 maj 2017 och vann laga kraft 14 juni 2017.

 

Följande detaljplaner har under 2016 vunnit laga kraft i Sigtuna kommun, Stockholms län.

  • Ändring av del i detaljplan 208, verksamhetsområde Norslunda 1:19 inom fastigheten Norslunda 1:19 i Arlandastad, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Bygg- och trafiknämnden den 14 juni 2016 och vann laga kraft 2016-07-13
  • Detaljplan för Sigtuna stadsängar, etapp 1, omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 i Sigtuna stad. Antogs av Kommunfullmäktige den 25 februari 2016 § 30 och vann laga kraft 2016-08-10.
  • Detaljplan för Skansvägens förlängning omfattande fastigheten Rosersberg 11:110 och del av fastigheten Rosersberg 11:84 i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Bygg- och trafiknämnden den 25 oktober 2016 § 102 och vann laga kraft 2016-11-23.

 

Följande detaljplaner har under 2015 vunnit laga kraft i Sigtuna kommun, Stockholms län.

  • Detaljplan för tillägg till stadsplan för del av kvarteret Smeden omfattande fastigheten Smeden 8 i Sigtuna stad. Antogs av Bygg- och trafiknämnden den 16 december 2014 § 186, har vunnit laga kraft 2015-01-13.

  • Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223 i Märsta. Antogs av Bygg- och trafiknämnden den 16 december 2014 § 185, har vunnit laga kraft 2015-01-13.

  • Detaljplan för Steninge slottspark. Antogs av Kommunfullmäktige den 14 oktober 2014, § 206, har vunnit laga kraft 2015-01-21

  • Detaljplan för Cirkulationsplats Norrsundavägen - Rosersbergsvägen i Rosersberg antogs av Bygg- och trafiknämnden den 8 september 2015 § 97, har vunnit laga kraft 2015-10-03.

  • Detaljplan för bostäder vid Murarbo, omfattande del av fastigheterna Venngarn 1:1 och 1:17 i Sigtuna antogs av Kommunfullmäktige den 19 november 2015 § 175, har vunnit laga kraft 2015-12-22.

KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR

Kommunstyrelsen vill informera om att den som lider skada på grund av något av ovanstående beslut kan bli berättigad till ersättning. Bestämmelser om detta finns i 14 kap plan- och bygglagen (2010:900).

Den som vill ha sådan ersättning måste väcka talan om det vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från den tidpunkt respektive plan vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunstyrelsen

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Visa på karta:

Visa på karta: