Överklagande av beslut

 

Beslut i ärenden om förhandsbesked, strandskyddsdispen, bygglov, marklov, startbesked, rivningsplan och slutbesked kan överklagas hos länsstyrelsen av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

Obs! beslut om strandskyddsdispens kan inte överklagas av ägare till granfastigheter och andra som bor i området.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Bygg - och trafiknämnden i Sigtuna kommun som har beslutat. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag Ni får del av beslutet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation