Bygglovavgifter

Från och med 2019 har du som ansökt om bygglov eller gjort en anmälan rätt till reducerad avgift om tiden för handläggning överskrids. Här kan du läsa mer om vad som gäller. 

Reducerad avgift för bygglov

Enligt 12 kap. 8a § plan- och bygglagen (2010:900), gäller från den 1 januari 2019 en lagändring som innebär att du får reducerad avgift om tiden för handläggning av bygglov och anmälan överskrids.

Bygglov – beslut inom 10 veckor

När du ansöker om bygglov eller förhandsbesked har du rätt att få ett beslut inom 10 veckor från att vi fått en komplett ansökan. Om det saknas handlingar hör vi av oss och tiden för handläggning räknas då från det att ansökan är komplett. Om så krävs kan handläggningstiden för ditt ärende förlängas en gång med upp till ytterligare 10 veckor. Om du under handläggningstiden vill ändra eller bearbeta din ansökan på eget initiativ börjar handläggningstiden på 10 veckor räknas från det datum som du inkommit med nya handlingar.

Anmälan – beslut inom 4 veckor

För ärenden som inte kräver bygglov men som ska anmälas, har du rätt att få beslut inom fyra veckor från det att vi fått en komplett anmälan. Ifall det saknas handlingar hör vi av oss och tiden för handläggning räknas då från det att ansökan är komplett. Om så krävs kan handläggningstiden för ditt ärende förlängas en gång med upp till ytterligare fyra veckor. Om du under handläggningstiden vill ändra eller bearbeta din anmälan på eget initiativ börjar handläggningstiden på fyra veckor räknas från det datum som du inkommit med nya handlingar.

Avgiften reduceras

Får du inte beslut inom tidsgränsen reduceras din avgift. Avgiften reduceras med 20 procent för varje vecka handläggningen överskrider den lagstadgade handläggningstiden. Det innebär att om handläggningen överskrids med fem veckor blir bygglovsavgiften noll kronor. Avgifter från startbesked till slutbesked, till exempel avgift för startbesked och tekniskt samråd, i bygglovsärenden omfattas inte av den nya lagen.

Gäller från och med 1 januari 2019

Lagändringen är inte retroaktiv vilket innebär att de nya reglerna gäller för ärenden som lämnas in efter den 1 januari 2019. Läs mer om lagändringen på Boverkets hemsida.

Plan- och bygglovtaxa 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och InrikesTidningar.

Den 2 juli 2014 tillkom de så kallade "attefallshusen och attefallstillbyggnaderna" med möjlighet att bygga utan bygglov. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Plan- och bygglovtaxa 2015 inkl. kart- och mättaxa