Marklov

 

Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i detaljplanen.

Vad begreppet avsevärt betyder i lagtexten får bedömas från fall till fall. Som en riktlinje gäller högst 0,5 meter för att få ändra en tomts höjdläge utan marklov. En lokalt begränsad höjning eller sänkning av höjdläget mer än 0,5 meter på en mindre del av tomten som inte berör höjdläget vid tomtgränserna eller tomtens höjdläge i relation till omgivningen behöver inte utgöra en avsevärd förändring.

Förändringar i tomtgränserna som berör grannfastigheter eller gatumark bör ske i samråd med grannar respektive väghållare.

Kommunen kan i detaljplan besluta att det inte krävs marklov. I planen kan också lovplikten ha utökas till att avse trädfällning eller skogsplantering.

Startbesked

När alla handlingar inkommit och kan godkännas så får byggnadsnämnden besluta om startbesked, varefter markarbetena får påbörjas.

OBS! Påbörjas markarbetena utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

Slutbesked

Innan du får ta det byggda eller din åtgärd i bruk ska du, om inte annat angivits i startbeskedet, begära ett slutbesked. Det får du när alla krav från kontrollplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in.

OBS! Om det byggda eller åtgärden tas i bruk innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

 

Ansökan

Blanketter kan erhållas hos Stadsbyggnadskontoret eller på Sigtuna kommuns hemsida. Ansökan/anmälan lämnas eller skickas till stadsbyggnadskontoret.  

Ansökningsblanketter

Tryck här!

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation