Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Med sitt strategiska läge, mitt emellan Stockholm och Uppsala, och närheten till Stockholm Arlanda Airport är regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i. Sedan mer än tio år tillbaka samarbetar Knivsta kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Sigtuna kommun och Swedavia (Stockholm Arlanda Airport) för att utveckla området mellan Stockholm och Uppsala.

Sveriges attraktionskraft på världens marknader ökar, samtidigt som tillgängligheten inom Arlandaregionen är en utmaning. Regionen behöver förbättrad infrastruktur – för starkare tillväxt, nya arbetstillfällen och fler bostäder.

Ska vi få full utväxling av den enorma potential Arlandaregionen har måste vi få hjälp av såväl staten som regionen med att bygga ut den redan idag underdimensionerade väg- och kollektivinfrastrukturen, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande.

Lorem ipsum

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande

Förslag till infrastruktursatsningar

Arlandaregionens parter har gemensamt pekat ut ett antal strategiska infrastruktursatsningar i Arlandaregionen som är nödvändiga för att förbättra den internationella, nationella och regionala tillgängligheten. Dessa satsningar är:

  • Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan genom att skapa flera spår på sträckan Stockholm-Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i Arlandaregionen.
  • Förbättrad kapacitet på E4:an till och inom Arlandaregionen, med nya körfält och fullt utbyggda trafikplatser.
  • Förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport.
  • Förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad genom utbyggd trafikinfrastruktur och kollektivtrafiklösningar.
Karta med vägnät och flygplan. Visar Arlandaregionen.

Om dessa satsningar blir verklighet är kommunerna i regionen beredda att skapa förutsättningar för 62 000 nya bostäder och 55 000 nya arbetsplatser.

Satsning med stora vinster

I en rapport från WSP, ett av världens ledande analyskonsultföretag, utreds vilka och hur stora samhällsekonomiska nyttor som satsningar på infrastruktur i Arlandaregionen skulle ge. Resultatet: 31 miljarder kronor. Av dessa 31 miljarder kronor kan drygt 25 miljarder kronor kopplas till restidsvinster.

Resterande del kopplas till arbetsmarknads- och näringslivsnytta samt fastighetsrelaterade nyttor. Rapporten fastslår dessutom att den beräknade nyttan av infrastruktursatsningarna sannolikt är underskattad eftersom vinsterna för kortare restider sannolikt är ännu större. Studier visar nämligen att ständiga bilköer, inställda tåg och dåliga förbindelser gör att människor i Stockholmsregionen värderar restid väsentligt högre än i andra delar av landet.