En ekokommun med en flygplats

Sigtuna kommun är sedan 1995 med i nätverket Sveriges Ekokommuner, och miljöfrågorna har hög prioritet. Vårt arbete med miljö- och naturvårdsfrågor grundas på Sveriges nationella miljökvalitetsmål som anpassats till lokala förhållanden i ett Miljöprogram för Sigtuna kommun.

Värdefulla natur- och kulturmiljöer

Runtom i kommunen finns värdefulla betesmarker, viktiga vattenmiljöer, stora skogsområden, parker och dessutom gott om fornlämningar och andra kulturhistoriska miljöer. Många av dessa områden skyddas i reservat. Vi arbetar för att tillgängliggöra naturen för kommunens invånare och besökare. Vattenvård är ett annat prioriterat område där det är flera projekt på gång.

Stora transportflöden

Att husera landets största flygplats innebär stora möjligheter men är också på flera sätt påfrestande ur miljösynpunkt. Flygtrafiken orsakar buller och föroreningar och skapar också stora mängder trafik till och från flygplatsen. Att minska utsläppen av växthusgaser till följd av biltrafik är en av våra största utmaningar.

En stor arbetsplats med ett stort ansvar

Utöver Arlanda flygplats är kommunen själv kommunens största arbetsplats. Med ca 2500 anställda och nära 200 000 kvm lokalyta har vi som organisation förstås en stor miljöpåverkan. Kommunen har också många funktioner och uppdrag som styr invånarnas och företagens möjlighet att agera miljövänligt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation