Resor och
inackorder­ing

I vissa fall har du rätt till kostnadsfria resor till och från skolan samt bidrag för inackordering. Här kan du läsa vad som gäller, oavsett om du läser inom Stockholms län eller utanför länet.

Vilka villkor som gäller för bidrag för resor eller boende, är beroende av om eleven läser inom Stockholms län eller utanför länet. Om eleven studerar utanför Stockholms län kan eleven under vissa förutsättningar ansöka om inackorderingsstöd för boendet och resorna. Om eleven läser vid en kommunal gymnasieskola ansöker eleven om inackorderingsbidrag hos sin hemkommun. Om eleven läser vid en fristående skola söker eleven om inackorderingstillägg hos CSN.

SL-biljett om du studerar inom Stockholms län

Om eleven har mer än sex kilometer mellan bostad och skola, har eleven rätt till bidrag. Går eleven i en kommunal eller fristående gymnasieskola som geografiskt ligger inom Stockholms län, utgår bidraget i form av SL:s skolbiljett. Biljetten delas ut av skolan där eleven studerar.

Skolbiljetten gäller måndag till fredag kl. 04:30 - 19:00. Skolbiljetten går att komplettera till att gälla även för resor på kvällar och helger (fritidsbiljett), men detta betalar eleven själv.

Om skolans undervisning är förlagd på sådana tider att terminsbiljettens giltighetstid inte räcker för resan mellan bostaden och skolan kan biljetten efter ansökan kompletteras med s.k. fritidsbiljett.

Resebidrag om du studerar utanför Stockholms län

Elever som läser i en gymnasieskola utanför Stockolms län och har en lång resväg till skolan, har rätt till resebidrag. Med lång resväg menas att sträckan mellan bostad och skola överstiger sex kilometer.

Resebidraget kan sökas av elever som går i en kommunal eller fristående skola utanför Stockholms län. Resebidrag utgår inte för resor till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Dessa kostnader ingår i programersättningen och ska i förekommande fall ersättas av skolan.

Resebidraget utgår med den faktiska kostnaden på det billigaste färdsättet. Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.

Resebidrag och inackorderingsbidrag utgår inte samtidigt.

Ansökan

Ansökan för resebidrag gäller endast för ett läsår. Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår. Ansökan om resebidrag görs digitalt via e-tjänsten, se länk ovan. Ansökan ska kompletteras med ett skolintyg där skolan intygar att eleven påbörjat sina gymnasiestudier aktuellt läsår.

Periodbiljett ska användas där så är möjligt.

Om resekostnaderna är högre än det utbetalade resebidraget för terminen kan kompletterande resebidrag utbetalas. Resekostnaden måste då redovisas genom att skicka in alla kvitton till Sigtuna kommun. Om färdbevis löses månadsvis behöver endast månadskostnaden den första månaden respektive termin redovisas.

Ändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för att vara berättigad till resebidrag ändras så har vårdnadshavare eller myndig elev skyldighet att anmäla det till Sigtuna kommun.

Följande ändrade förutsättningar ska anmälas utan dröjsmål:

 • Avbrott i studierna
 • Byte till annan skola
 • Flytt till annan kommun

Om utbetalning av resebidrag skett på felaktiga grunder kommer bidraget att återkrävas.

Riktlinjer resebidrag

Dessa riktlinjer för resebidrag gäller endast för elever folkbokförda i Sigtuna kommun. Dessa riktlinjer kompletterar regelverket lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa skolresor, förordningar samt den rättspraxis som gäller resebidrag.

Följande förutsättningar behöver vara uppfyllda för att vara berättigad resebidrag:

 • Eleven läser i en skola utanför Stockholms län
 • Avståndet mellan bostad och skola överstiger sex kilometer
 • Eleven är berättigad till studiehjälp
 • Studierna skall bedrivas på heltid

Avståndet avser kortaste resväg från bostaden till den skola där eleven studerar. Alla typer av vägar beaktas, således även cykel- och gångvägar för att säkerställa en trafiksäker sträcka. Med bostad avses den adress i kommunen där eleven är folkbokförd. Vid växelvis boende hos två vårdnadshavare är det folkbokföringsadressen som ligger till grund för bedömning av rätten till resebidrag.

Inackorderings­bidrag

Elever i gymnasieskolan som studerar på annan ort har i vissa fall rätt till inackorderingsbidrag. Bidraget ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som elev är inackorderad. Under 2020 är bidraget 1 577 kr/månad och betalas ut för nio hela kalendermånader (september-maj). Bidraget betalas ut längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Resebidrag och inackorderingsbidrag utgår inte samtidigt.

Ansökan

Ansökan för inackorderingsbidrag gäller för endast ett läsår. Ny ansökan ska göras för varje nytt läsår. Ansökan om inackorderingsbidrag görs digitalt via e-tjänsten, se länk ovan. Ansökan ska kompletteras med ett skolintyg där skolan intygar att eleven påbörjat sina gymnasiestudier aktuellt läsår.

Inackorderingsbidrag betalas ut för nio månader, september-maj. Bidraget betalas i förskott, cirka den 25:e i månaden och betalas ut på det konto som angetts i ansökan.

Ändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för att vara berättigad till inackorderingsbidrag ändras så har vårdnadshavare eller myndig elev skyldighet att anmäla det till Sigtuna kommun.

Följande ändrade förutsättningar ska anmälas utan dröjsmål:

 • Avbrott i studierna
 • Byte till annan skola
 • Flytt till annan kommun

Om utbetalning av inackorderingsbidrag skett på felaktiga grunder kommer bidraget att återkrävas.

Riktlinjer inackorderingsbidrag

Dessa riktlinjer för inackorderingsbidrag gäller endast för elever folkbokförda i Sigtuna kommun som går i en gymnasieskola med offentlig huvudman, det vill säga i en kommunal gymnasieskola eller en skola med en region som huvudman. Elever som går på gymnasieskolor med fristående huvudman söker istället inackorderingstillägg hos CSN. Rätt till inackorderingsbidrag gäller till och med första halvåret det år eleven fyller 20 år.

För att inackorderingsbidrag ska beviljas behöver något av följande kriterium uppfyllas:

 • Att eleven sökt program eller nationellt fastställd inriktning som inte finns på hemorten eller inom samverkansområdet
 • Om eleven sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten eller inom samverkansområdet
 • Att eleven blir antagen till en riksrekryterande utbildning
 • Att eleven blir antagen till en nationell idrottsutbildning (NIU) där Sigtuna kommun har ett avtal med skolkommunen
 • Om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit denne ansökt, t.ex. om eleven av sociala skäl inte längre bor i föräldrahemmet.

Utöver detta måste något av följande krav uppfyllas:

 • Resvägen till skolan från folkbokföringsadressen är minst 2 timmar enkel resväg
 • Utbildningen är av den art att den kräver att eleven bor i skolans närhet för att kunna delta i alla moment

Inackorderingsbidrag beviljas inte till elever som:

 • Tagits emot i andra hand till ett nationellt program
 • Tagits emot i andra hand till ett programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion som är utformat för en grupp elever
 • Går RH-anpassad utbildning
 • Är utlandssvenska och får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen

Uppföljning

Uppföljning av inackorderingsbidrag sker löpande under läsåret. Elevens rätt till inackorderingsbidrag kontrolleras vid varje utbetalning.

Inackorderings­tillägg

Inackorderingstillägg från CSN kan du ansöka om när du går på en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola och inte kan bo hemma under dina studier. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år. Du kan läsa mer på CSN:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.