Resor och
inackorder­ing

I vissa fall har du rätt till kostnadsfria resor till och från skolan samt bidrag för inackordering. Här kan du läsa vad som gäller, oavsett om du går i skola i Stockholms län eller utanför länet.

Vilka villkor som gäller för bidrag för resor eller boende beror på om eleven läser inom Stockholms län eller utanför länet. Om eleven studerar utanför Stockholms län kan eleven under vissa förutsättningar ansöka om inackorderingsstöd för boendet och resorna. Om eleven läser vid en kommunal gymnasieskola ansöker eleven om inackorderingsbidrag hos sin hemkommun. Om eleven läser vid en fristående skola söker eleven om inackorderingstillägg hos CSN.

SL-biljett om du studerar inom Stockholms län

Om eleven har mer än sex kilometer mellan bostad och skola, har eleven rätt till bidrag. Går eleven i en kommunal eller fristående gymnasieskola som geografiskt ligger inom Stockholms län, utgår bidraget i form av SL:s skolbiljett. Biljetten delas ut av skolan där eleven studerar.

Skolbiljetten gäller måndag till fredag kl. 04:30 - 19:00. Skolbiljetten går att komplettera till att gälla även för resor på kvällar och helger (fritidsbiljett), men detta betalar eleven själv.

Resebidrag om du studerar utanför Stockholms län

Elever som läser i en gymnasieskola utanför Stockolms län och har en lång resväg till skolan, har rätt till resebidrag. Med lång resväg menas att sträckan mellan bostad och skola överstiger sex kilometer.

Resebidraget kan sökas av elever som går i en kommunal eller fristående skola utanför Stockholms län. Resebidrag utgår inte för resor till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Dessa kostnader ingår i programersättningen och ska i förekommande fall ersättas av skolan.

Resebidraget utgår med den faktiska kostnaden på det billigaste färdsättet. Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.

Resebidrag och inackorderingsbidrag utgår inte samtidigt.

Ansökan

Ansökan för resebidrag gäller endast för ett läsår. Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår. Ansökan om resebidrag görs digitalt via e-tjänsten, se länk ovan. Ansökan ska kompletteras med ett skolintyg där skolan intygar att eleven påbörjat sina gymnasiestudier aktuellt läsår.

Periodbiljett ska användas där så är möjligt.

Om resekostnaderna är högre än det utbetalade resebidraget för terminen kan utökat resebidrag utbetalas. Resekostnaden måste då redovisas genom att skicka in alla kvitton till Sigtuna kommun. Om färdbevis löses månadsvis behöver endast månadskostnaden den första månaden respektive termin redovisas. Mer information kan läsas under rubriken Riktlinjer utökat resebidrag.

Detta gäller inför ansökan om resebidrag läsår 2023/24

Resebidrag

Det närmar sig skolstart läsåret 2023/24. Elever som går i en kommunal eller fristående gymnasieskola utanför Stockholms län kan ha behov av resebidrag.

Den här listan innehåller information om handläggningsprocessen och beskriver vilka handlingar som ska finnas med vid en ansökan om resebidrag. Observera att varje ansökan är unik, och begäran av extra handlingar kan tillkomma.

 • Komplett ansökan kommer att behandlas från och med 2023-08-01. Handläggningstiden är cirka 10 arbetsdagar.
 • Bidraget kommer att betalas ut cirka 10 arbetsdagar från beslutsdatumet.
 • Om eleven fyllt 18 är det eleven själv som ska göra ansökan som myndig elev.
 • Om ansökan gjordes av vårdnadshavare som inte är folkbokförd på samma adress som eleven krävs att ansökan signeras av båda vårdnadshavarna.
 • Ett skolintyg som avser läsåret 2023/24 ska bifogas till ansökan.
 • Beslut om resebidrag gäller ett helt läsår, det vill säga för höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Ingen extra ansökan för VT2024 behöver göras.
 • Meddela Sigtuna kommun om eleven inte läser på den skola som anges i ansökan.
 • Sigtuna kommun delar inte ut biljetter. Resebidrag utgår genom att ersättning sätts in på det bankkontot som angivits i ansökan.
 • Resebidrag för höstterminen 2023 motsvarar en UL/SL-skolbiljett hösttermin (2 730kr) för elever som läser i Uppsala län. Beloppet baseras på SL:s och UL:s prisjustering.
 • Resebidrag för höstterminen 2023 motsvarar en SL-skolbiljett hösttermin (810kr) för elever som läser i Bålsta. Beloppet baseras på SL:s prisjustering.
 • Utbetalning av resebidrag för vårterminen 2024 sker automatiskt vid skolstarten i januari 2024. Beloppet baseras på SL:s och UL:s prisjustering för 2024.
 • Kvitto på köpta biljetter behöver inte redovisas.

Om utbetalning av resebidrag skett på felaktiga grunder kommer bidraget att återkrävas.

Utökat resebidrag

Det närmar sig skolstart läsåret 2023/24. Elever som går i en kommunal eller fristående gymnasieskola utanför Stockholms län kan ha behov av utökat resebidrag.

Den här listan innehåller information om handläggningsprocessen och beskriver vilka handlingar som ska finnas med vid en ansökan om utökat resebidrag. Observera att varje ansökan är unik, och begäran av extra handlingar kan tillkomma.

 • Komplett ansökan kommer att behandlas från och med 2023-08-01. Handläggningstiden är ca 10 arbetsdagar.
 • Bidraget kommer att betalas ut ca 10 arbetsdagar från beslutsdatumet.
 • Om eleven fyllt 18 är det eleven själv som ska göra ansökan som myndig elev.
 • Om ansökan gjordes av vårdnadshavare som inte är folkbokförd på samma adress som eleven krävs att ansökan signeras av båda vårdnadshavarna.
 • Ett skolintyg som avser läsår 2023/24 ska bifogas till ansökan.
 • Beslut om resebidrag gäller ett helt läsår, det vill säga för höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Ingen extra ansökan för vårterminen 2024 behöver göras.
 • Meddela Sigtuna kommun om eleven inte läser på den skolan som anges i ansökan.
 • Sigtuna kommun delar inte ut biljetter. Resebidrag utgår genom att ersättning sätts in på det bankkontot som angivits i ansökan.
 • Utökat resebidrag beviljas utifrån faktiska kostnader för skolresor mellan hemadressen och skolan med maxgränsen 1 750 kr per månad enligt 1/30 av prisbasbeloppet.
 • Utbetalning av utökat resebidrag för vårterminen 2024 sker automatiskt vid skolstarten i januari 2024. Beloppet baseras på prisbasbeloppet för 2024.
 • Kvitto på köpta biljetter behöver inte redovisas.

För att utökat resebidrag ska kunna beviljas krävs att något av följande är uppfyllt:

 • förbindelse saknas mellan folkbokföringsadress och skola.
 • eleven har minst fyra (4) km mellan folkbokföringsadressen och närmaste hållplats (anslutningsresa).
 • eleven har en total res-och väntetid på minst fyra (4) timmar per dag.
 • eleven har en väntetid som uppgår till mer än tio (10) timmar/vecka på grund av att kollektivtrafiken mellan hem och skola inte är anpassad till skolans ramstarttid och ramsluttid.

Om utbetalning av resebidrag skett på felaktiga grunder kommer bidraget att återkrävas.

Om kollektivtrafiken inte är lämpligt för skolresor

Det närmar sig skolstart läsåret 2023/24. Elever som går i en kommunal eller fristående gymnasieskola utanför Stockholms län och har svårigheter att åka till och från skolan med kollektivtrafiken, exempelvis på grund av medicinska orsaker, kan kontakta Sigtuna kommun för en individuell bedömning om resebidrag.

1. Har eleven behov av att åka taxi till och från skolan?
Kontakta Sigtuna kommuns Kontaktcenter för att få hjälp att ansöka om färdtjänst till studier.

2. Åker eleven med egen bil till och från skolan?
Kontakta Sigtuna kommun genom att mejla kontaktcenter@sigtuna.se för en individuell bedömning avseende utökat resebidrag. Begäran om läkarintyg/diagnos kan tillkomma.

Resebidrag beviljas utifrån faktiska kostnader för skolresor mellan hemadressen och skolan med maxgränsen enligt 1/30 av prisbasbeloppet.

Om utbetalning av resebidrag skett på felaktiga grunder kommer bidraget att återkrävas.

Har du fått ändrade förutsättningar?

Om förutsättningarna för att vara berättigad till resebidrag ändras så har vårdnadshavare eller myndig elev skyldighet att anmäla det till Sigtuna kommun.

Följande ändrade förutsättningar ska anmälas utan dröjsmål:

 • Avbrott i studierna
 • Byte till annan skola
 • Flytt till annan kommun
 • Långtids sjukskrivning

Om utbetalning av resebidrag skett på felaktiga grunder kommer bidraget att återkrävas.

Riktlinjer för resebidrag

Dessa riktlinjer för resebidrag gäller endast för elever som är folkbokförda i Sigtuna kommun. Dessa riktlinjer kompletterar regelverket lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa skolresor, förordningar samt den rättspraxis som gäller resebidrag.

Följande förutsättningar behöver vara uppfyllda för att vara berättigad resebidrag:

 • Eleven är folkbokförd i Sigtuna kommun.
 • Eleven är berättigad till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Studierna bedrivs på heltid (Studiestödslag 2 kap. 5 §).
 • Avståndet mellan bostad och skola överstiger sex kilometer.
 • Ansökan avser tid som längst fram till och med första kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år.
 • Avståndet avser kortaste resväg från bostaden till den skola där eleven studerar. Alla typer av vägar beaktas, således även cykel- och gångvägar, för att säkerställa en trafiksäker sträcka.
 • Eleven är inte beviljad inackorderingsbidrag för samma tidsperiod.

Avståndet avser kortaste resväg från bostaden till den skola där eleven studerar. Alla typer av vägar beaktas, således även cykel- och gångvägar för att säkerställa en trafiksäker sträcka. Med bostad avses den adress i kommunen där eleven är folkbokförd. Vid växelvis boende hos två vårdnadshavare är det folkbokföringsadressen som ligger till grund för bedömning av rätten till resebidrag.

Riktlinjer för utökat resebidrag

Resebidrag utgår som utgångspunkt som terminsbiljett för skolor inom Stockholms län och som kontantersättning motsvarande billigaste resekortskostnaden för skolor utanför Stockholms län. Undantagsvis och efter särskild prövning kan utökat resebidrag i form av kontant ersättning utgå för exempelvis resa med annan kollektiv trafik än SL/UL, med eget färdmedel eller för självskjuts för vårdnadshavare, det vill säga att mot kontant ersättning köra eleven i eget fordon till och från skolan eller till närmaste hållplats för allmänna kommunikationsmedel. Elev som är folkbokförd i Sigtuna kommun kan söka utökat resebidrag till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

I Sigtuna kommun kan extra resebidrag utgå under följande situationer:

 • Förbindelse saknas mellan folkbokföringsadress och skola.
 • Eleven har minst fyra (4) km mellan folkbokföringsadressen och närmaste hållplats (anslutningsresa). Detta mäts i Sigtuna kommuns egna digitala kartsystem. Om eleven eller vårdnadshavarna gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan de få andra avstånd än kommunen. Det är det beräknade avståndet enligt kommunens system som gäller och detta justeras inte utifrån elevens eller vårdnadshavares egna mätningar.
 • Eleven har en total res- och väntetid på minst fyra (4) timmar per dag.
 • Eleven har en väntetid som uppgår till mer än tio (10) timmar/vecka på grund av att kollektivtrafiken mellan hem och skola inte är avpassad till skolans ramstarttid och ramsluttid. Med väntetid menas väntetid vid byte mellan olika busslinjer och väntetid före och efter ordinarie schematider och skolskjutsens ankomst respektive avgång. Schema lämnas in med ansökan.
 • Kommunen bedömer att resor med kollektivtrafiken av annan anledning inte är ett lämpligt sätt att lämna stödet för elevresor på. Detta kan exempelvis vara fallet om elev på grund av medicinska skäl har väsentliga svårigheter att planera resorna och att hålla tidtabeller. Elevens svårigheter ska styrkas med medicinskt underlag.

Skolskjuts för anpassad gymnasieskola

Du som går i anpassad gymnasieskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts med taxi. Här kan du läsa om vad som gäller för skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola.

Vad krävs för att få skolskjuts?

Elever som går i anpassad gymnasieskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om skjutsen behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. På skolverket.se kan du läsa mer om rätten till skolskjuts.

Information från Skolverket om skolskjuts och elevresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om skolskjuts

Beslut tas först efter det att vi fått en komplett ansökan med efterfrågat underlag. Om ansökan inte är korrekt ifylld eller om information saknasfår du möjlighet att komplettera, men det finns då risk för att handläggningen fördröjs.

Skolskjutsbeslutet hittar du på ”Mina sidor”.

Vi har möjlighet att bevilja skolskjuts för mer än ett läsår i taget. I beviljade beslut framgår hur länge eleven har fått skolskjuts. Har eleven redan ett giltigt beslut så behöver du inte göra en ny ansökan. Endast vid eventuella förändringar, exempelvis vid flytt eller byte av skola, behöver du ansöka på nytt. Läs gärna igenom frågor och svar innan du skickar in din ansökan.

Vi behöver rätt underlag

Om skolskjuts behövs med hänsyn till elevens funktionsnedsättning behöver behovet styrkas, exempelvis med intyg från läkare, psykolog eller kurator. Av intyget ska det framgå på vilket sätt funktionsnedsättningen gör att eleven inte kan gå eller åka buss till skolan.

Tänk på att ett intyg behöver visa just elevens behov av transport, inte bara att eleven har en viss diagnos eller vissa generella behov.

Om eleven behöver åka ensam i skoltaxin eller behöver ha sällskap av en assistent ska även det styrkas av utlåtandet.

Om det framgår att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras under skoltiden behöver du bara skicka in utlåtandet en gång.

Så här ansöker du om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten nedan. Det är en elektronisk ansökan där du fyller i personuppgifter och anledning till att eleven behöver skolskjuts. När du har skickat in ansökan får du ett kvitto på att ansökan är mottagen.

Kom ihåg att ansöka i tillräckligt god tid och att ansökan är komplett med eventuella intyg.

 • Senast 31 maj måste ansökan komma in för att garantera att den beställda skolskjutsen ska hinnas beställas. Vi kan inte garantera skolskjuts till skolstarten om ansökan kommer in senare än 31 maj.
 • Om eleven redan har ett giltigt skolskjutsbeslut så gäller det fortfarande om eleven går kvar på samma skola och bor på samma adress som när beslutet togs.

Får eleven skolskjuts till och från korttidshemmet?

Om eleven bor i korttidshem, efter beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), jämställs detta boende med hemmet.

Får eleven skolskjuts till och från korttidstillsyn?

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en insats som beviljas med stöd av LSS. Korttidstillsynen bedrivs före respektive efter skoldagens slut samt under skollov.

Skolskjuts är resan från hemmet till skolan och tillbaka, eller från skolan till korttidstillsyn efter skoldagens slut.

Det finns inget som hindrar att en elev både har korttidsplats och skolskjuts, men skolskjutsen organiseras endast för att passa skolans start- och sluttider och till och från skolans adress.

Turbundna resor mellan hemmet och korttidstillsynen under skollov handläggs av äldre- och omsorgsförvaltningen.

 Har elever i gymnasieskolan rätt till skolskjuts?

Det är enbart elever i anpassad gymnasieskola som kan ha rätt till skolskjuts. Elever i gymnasieskolan har möjlighet att ansöka om ersättning eller kostnadsfritt SL/UL-kort för resor till studierna om de uppfyller vissa krav. Mer information om resebidrag och SL-biljett finns på denna sida.

 Kan mitt barn få tillfällig skolskjuts i samband med ett olycksfall?

Vi kan inte bevilja skolskjuts vid tillfälliga funktionshinder till följd av olycksfall på fritiden eller efter operation med anledning av olycksfall. Eventuell transport till och från skolan får i dessa fall organiseras av vårdnadshavaren, eventuellt i samråd med försäkringsbolag. Om olyckan skett under skoltid ska skadan anmälas till Sigtuna kommuns Olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolaget tar beslut om eventuella taxiresor mellan hemmet och skolan på grund av olycksfallet.

Läs mer om försäkringar för elever

 Vart vänder jag mig med synpunkter eller klagomål?

Om du har synpunkter eller klagomål på skolskjutsen kan du vända dig till kommunens synpunktshantering. Dokumentationen i synpunktshanteringen ger oss möjlighet att förbättra kvaliteten på skolskjutsverksamheten. 

Gå till kommunens e-tjänst för synpunkter

Inackorderings­bidrag

Elever i gymnasieskolan som studerar på annan ort har i vissa fall rätt till inackorderingsbidrag. Bidraget ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som elev är inackorderad. Under 2024 är bidraget 1 910 kr/månad och betalas ut för nio hela kalendermånader (september-maj). Bidraget betalas ut längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Resebidrag och inackorderingsbidrag utgår inte samtidigt.

Ansökan

Ansökan för inackorderingsbidrag gäller för endast ett läsår. Ny ansökan ska göras för varje nytt läsår. Ansökan om inackorderingsbidrag görs digitalt via e-tjänsten, se länk ovan. Ansökan ska kompletteras med ett skolintyg där skolan intygar att eleven påbörjat sina gymnasiestudier aktuellt läsår.

Inackorderingsbidrag betalas ut för nio månader, september-maj. Bidraget betalas i förskott, cirka den 25:e i månaden och betalas ut på det konto som angetts i ansökan.

Ändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för att vara berättigad till inackorderingsbidrag ändras så har vårdnadshavare eller myndig elev skyldighet att anmäla det till Sigtuna kommun.

Följande ändrade förutsättningar ska anmälas utan dröjsmål:

 • Avbrott i studierna
 • Byte till annan skola
 • Flytt till annan kommun
 • Långtids sjukskrivning

Om utbetalning av inackorderingsbidrag skett på felaktiga grunder kommer bidraget att återkrävas.

Riktlinjer för inackorderingsbidrag

Dessa riktlinjer för inackorderingsbidrag gäller endast för elever folkbokförda i Sigtuna kommun som går i en gymnasieskola med offentlig huvudman, det vill säga i en kommunal gymnasieskola eller en skola med en region som huvudman. Elever som går på gymnasieskolor med fristående huvudman söker istället inackorderingstillägg hos CSN. Rätt till inackorderingsbidrag gäller till och med första halvåret det år eleven fyller 20 år.

För att inackorderingsbidrag ska beviljas behöver något av följande kriterium uppfyllas:

 • Att eleven sökt program eller nationellt fastställd inriktning som inte finns på hemorten eller inom samverkansområdet
 • Om eleven sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten eller inom samverkansområdet
 • Att eleven blir antagen till en riksrekryterande utbildning
 • Att eleven blir antagen till en nationell idrottsutbildning (NIU) där Sigtuna kommun har ett avtal med skolkommunen
 • Om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit denne ansökt, till exempel om eleven av sociala skäl inte längre bor i föräldrahemmet.

Utöver detta måste något av följande krav uppfyllas:

 • Resvägen till skolan från folkbokföringsadressen är minst två timmar enkel resväg
 • Utbildningen är av den art att den kräver att eleven bor i skolans närhet för att kunna delta i alla moment

Inackorderingsbidrag beviljas inte till elever som:

 • Tagits emot i andra hand till ett nationellt program
 • Tagits emot i andra hand till ett programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion som är utformat för en grupp elever
 • Går RH-anpassad utbildning
 • Är utlandssvenska och får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen

Uppföljning

Uppföljning av inackorderingsbidrag sker löpande under läsåret. Elevens rätt till inackorderingsbidrag kontrolleras vid varje utbetalning.

Inackorderings­tillägg

Du kan ansöka om inackorderingstillägg från CSN när du går på en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola och inte kan bo hemma under dina studier. Du kan få det även om du inte har fyllt 16 år.

Du kan läsa mer på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.