Trafikprojekt

Här hittar du information om trafikprojekt inom kommunen.

Södergatan

Västra sidan av Södergatan, mellan Skolgatan och Södergatan 25, byggs om. Ny belysning monteras, kantstenen byts ut och gångvägen breddas något. Arbetet är uppdelat i fyra etapper, det kommer under vissa perioder förekomma viss begränsning i framkomlighet samt trafikreglering med hjälp av trafiksignaler.

Arbetet påbörjas i slutet av augusti och förväntas pågår till november. Här kan du läsa mer om arbetet på Södergatan vecka 38-39.

Det blå strecket visar på ungefärlig sträckning för arbetet

Det blå strecket visar på ungefärlig sträckning för arbetet

Gång- och cykelvägen på strandpromenaden

Sedan ett antal år tillbaka är delar av gång- och cykelvägen längs strandpromenaden i Sigtuna stad uppdelad. Då det är trångt både för gående och cyklister som försöker hålla sig på sin sida av skiljelinjen tar vi nu bort den. Istället blir ytan en gemensam gång- och cykelväg likt resten av sträckan. Bortfräsning av strecket sker på morgonen den 13 juli.

På en gemensam gång- och cykelväg ska alla visa hänsyn och ingen har företräde, om möjligt gå till vänster och passera försiktigt på cykel till höger.

Detta är ett första steg i att utreda gång- och cykeltrafiken längs den centrala delen av strandpromenaden. Läs mer om projektet för Strandpromenadens utveckling.

Kartbild över strandpromenaden i Sigtuna stad, ett blått streck visar sträckningen där skiljelinjen tas bort

Kartbild över strandpromenaden i Sigtuna stad, det blå strecket längs den streckade linjen visar på sträckan som blir gemensam gång- och cykelväg

Valstavägen/Västra Galaxvägen

Som en komplettering av tidigare ombyggnation av korsningen Valstavägen och Västra Galaxvägen anläggs ett säkert övergångsställe över Valstavägen i anslutning till cirkulationsplatsen.

Arbetet förväntas pågå mellan vecka 25-27.

Kartbild med markör på platsen för åtgärden

Den blå pilen i kartbilden visar på ungefärlig plats för åtgärden

Gång- och cykelbana längs Stockholmsvägen

Längs Stockholmsvägens södra del anlägger kommunen en gång- och cykelbana, arbetet sträcker sig från Stationsgatan till korsningen med Centralgatan (i höjd med Forum/kiosken). Gång- och cykelnätet i kommunen är väl utbrett och är baserat på Cykelplanen, denna åtgärd är en del i att ytterligare knyta ihop befintliga gång- och cykelstråk.

Arbetet förväntas färdigställt under juni månad.

Ny busshållplats på Uppsalavägen

På Uppsalavägen, mellan Pilsborondellen och Lilla Pilsborondellen, anläggs en ny busshållplats med ett hållplatsläge på båda sidor av gatan. Busshållplatsen är tänkt att tillmötesgå viss försörjning av kollektivtrafik för de som nu flyttat eller flyttar till Sigtuna stadsängar.

Arbetet förväntas påbörjas i mitten av maj och färdigställas i slutet av juli. Arbetet kommer under vissa moment att bedrivas nattetid för att säkra så bra framkomlighet som möjligt, detta sker främst under etablering (mitten av maj), asfaltering och avetablering (17-18 juni).

Åtgärder längs Aspvägen

Del av Aspvägen har under en period haft tillfälliga farthinder i väntan på permanenta åtgärder som en del i ett beslut om att öppna Aspvägen för genomfartstrafik under 2019. Den aktuella sträckan kommer att få ytterligare en avsmalning och permanenta farthinder kommer att anläggas i alla avsmalningar. Parkering kommer också möjliggöras på två sträckor längs gatans östra sida där så är möjligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, sträckorna skyltas.

Arbetet är nu färdigt, parkering längs markerade sträckor blir möjligt från och med 18 juni när beslut om parkeringen har tagits i bygg- och trafiknämnden.

Ungefärlig placering av avsmalningar längs Aspvägen

Ungefärlig placering av avsmalningar längs Aspvägen

Åtgärder vid Kulturtorget

Som ett sista steg för det nya bostadshuset vid Kulturtorget iordningställs omkringliggande ytor.

Centrumleden

Vid det nya bostadshuset i korsningen Centrumleden och Södergatan iordningställs nu gångbanan runt huset. En lastplats samt en parkeringsplats för rörelsehindrade anläggs längs Centrumleden, ett nytt övergångsställe anläggs över Centrumleden och korsningen Centrumleden-Södergatan-Stockholmsvägen anpassas till den nya utformningen.

Kulturtorget

De två övergångsställen som korsar Södergatan i båda utkanterna av Kulturtorget ska nu ersättas med nya, tillgänglighetsanpassade, övergångsställen.

Gång- och cykelbana till Josefinaskolan

Som en del av kommunens arbete med säkra skolvägar byggs en gång- och cykelbana mellan befintlig gång- och cykelbana som går under väg 263 fram till Josefinaskolans grindar. Inom arbetet med en ny trafikstrategi genomfördes ett dialogarbete med flera av kommunens skolor, däribland Josefinaskolan. Under dialogen uttryckte elever från skolan en oro att gå längs gatan mellan busshållplats och skolan.

Byggnationerna kommer inte inskränka på möjligheten att på ett säkert sätt ta sig till skolan.

Ungefärlig sträckning av den nya gång- och cykelbanan till Josefinaskolan

Ungefärlig sträckning av den nya gång- och cykelbanan till Josefinaskolan

Cirkulationsplats på väg 263 i höjd med Steningehöjdsvägen

Trafikverket har påbörjat arbetet med förbereda byggnationen av cirkulationsplatsen som ska koppla ihop Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg med väg 263.

Planerat genomförande av cirkulationsplatsen är under perioden sommaren 2020 till våren 2021. Byggnationen är indelad i etapper för att framkomligheten på väg 263 ska påverkas så lite som möjligt. Under ett skede kommer dock Steningehöjdsvägen behöva stängas helt för trafik med omledning av trafiken som följd.

Mer information om byggnationens påverkan publiceras löpande. Läs mer om nyheten på Trafikverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta med blå pil som markerar plats för cirkulationsplatsen

Den blå pilen visar på ungefärlig plats för byggnationen

E4 passage Arlanda

Sigtuna kommun bygger ut ett nytt verksamhetsområde på östra sidan av väg E4 vid Arlandastad. Det väntas öka mängden trafik i området, därför ska Trafikverket bygga en ny passage under E4.

Den nya passagen (vägporten) kommer att bidra till säker och smidig trafik mellan det nya verksamhetsområdet och området väster om E4. Passagen byggs för biltrafik, den får gång- och cykelväg och belysning. I närheten finns en äldre passage som kommer att rivas.

Bygget kommer att innebära tillfälliga omledningar av trafiken på E4. Inga körfält kommer att stängas av men omledningarna kan innebära störningar. Arbetet beräknas vara klart 2021.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sigtunakartan kan du se pågående vägarbeten

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.