Trafikprojekt

Här hittar du information om trafikprojekt inom kommunen.

Gång- och cykelbana längs Stockholmsvägen

På del av Stockholmsvägen anläggs nu en gång- och cykelbana för att knyta ihop befintliga gång- och cykelstråk i kommunen.

Längs Stockholmsvägens södra del anlägger kommunen en gång- och cykelbana, arbetet sträcker sig från Stationsgatan till korsningen med Centralgatan (i höjd med Forum/kiosken). Gång- och cykelnätet i kommunen är väl utbrett och är baserat på Cykelplanen, denna åtgärd är en del i att ytterligare knyta ihop befintliga gång- och cykelstråk.

Arbetet förväntas färdigställt under juni månad.

Ny busshållplats på Uppsalavägen

För att förse Sigtuna stadsängar med kollektivtrafik anläggs nu en ny busshållplats på Uppsalavägen.

På Uppsalavägen, mellan Pilsborondellen och Lilla Pilsborondellen, anläggs en ny busshållplats med ett hållplatsläge på båda sidor av gatan. Busshållplatsen är tänkt att tillmötesgå viss försörjning av kollektivtrafik för de som nu flyttat eller flyttar till Sigtuna stadsängar.

Arbetet förväntas påbörjas i mitten av maj och färdigställas i slutet av juli. Arbetet kommer under vissa moment att bedrivas nattetid för att säkra så bra framkomlighet som möjligt, detta sker främst under etablering (mitten av maj), asfaltering (mitten av juni) och avetablering (slutet av juni).

Åtgärder längs Aspvägen

De permanenta hastighetsbegränsande åtgärderna ska nu anläggas längs del av Aspvägen.

Del av Aspvägen har under en period haft tillfälliga farthinder i väntan på permanenta åtgärder som en del i ett beslut om att öppna Aspvägen för genomfartstrafik under 2019. Den aktuella sträckan kommer att få ytterligare en avsmalning och permanenta farthinder kommer att anläggas i alla avsmalningar. Parkering kommer också möjliggöras på två sträckor längs gatans östra sida där så är möjligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, sträckorna skyltas.

Arbetet är nu färdigt, parkering längs markerade sträckor blir möjligt från och med 25 juni när beslut om parkeringen har tagits i bygg- och trafiknämnden.

Ungefärlig placering av avsmalningar längs Aspvägen

Ungefärlig placering av avsmalningar längs Aspvägen

Åtgärder vid Kulturtorget

Som ett sista steg för det nya bostadshuset vid Kulturtorget iordningställs omkringliggande ytor.

Centrumleden

Vid det nya bostadshuset i korsningen Centrumleden och Södergatan iordningställs nu gångbanan runt huset. En lastplats samt en parkeringsplats för rörelsehindrade anläggs längs Centrumleden, ett nytt övergångsställe anläggs över Centrumleden och korsningen Centrumleden-Södergatan-Stockholmsvägen anpassas till den nya utformningen.

Arbetet förväntas färdigställt under juni månad.

Kulturtorget

De två övergångsställen som korsar Södergatan i båda utkanterna av Kulturtorget ska nu ersättas med nya, tillgänglighetsanpassade, övergångsställen.

Arbetet förväntas påbörjas och färdigställas under juni månad.

Gång- och cykelbana till Josefinaskolan

Sigtuna kommun bygger en säker skolväg som kopplar samman befintlig gång- och cykelbana med Josefinaskolans entré.

Som en del av kommunens arbete med säkra skolvägar byggs en gång- och cykelbana mellan befintlig gång- och cykelbana som går under väg 263 fram till Josefinaskolans grindar. Inom arbetet med en ny trafikstrategi genomfördes ett dialogarbete med flera av kommunens skolor, däribland Josefinaskolan. Under dialogen uttryckte elever från skolan en oro att gå längs gatan mellan busshållplats och skolan.

Anläggningen av gång- och cykelbanan påbörjas vecka 22 och förväntas pågå fram till och med vecka 28. Byggnationerna kommer inte inskränka på möjligheten att på ett säkert sätt ta sig till skolan.

Ungefärlig sträckning av den nya gång- och cykelbanan till Josefinaskolan

Ungefärlig sträckning av den nya gång- och cykelbanan till Josefinaskolan

Cirkulationsplats på väg 263 i höjd med Steningehöjdsvägen

Trafikverket har påbörjat arbetet med förbereda byggnationen av cirkulationsplatsen som ska koppla ihop Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg med väg 263.

Planerat genomförande av cirkulationsplatsen är under perioden sommaren 2020 till våren 2021. Byggnationen är indelad i etapper för att framkomligheten på väg 263 ska påverkas så lite som möjligt. Under ett skede kommer dock Steningehöjdsvägen behöva stängas helt för trafik med omledning av trafiken som följd.

Mer information om byggnationens påverkan publiceras löpande. Läs mer om nyheten på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta med blå pil som markerar plats för cirkulationsplatsen

Den blå pilen visar på ungefärlig plats för byggnationen

E4 passage Arlanda

Sigtuna kommun bygger ut ett nytt verksamhetsområde på östra sidan av väg E4 vid Arlandastad. Det väntas öka mängden trafik i området, därför ska Trafikverket bygga en ny passage under E4.

Den nya passagen (vägporten) kommer att bidra till säker och smidig trafik mellan det nya verksamhetsområdet och området väster om E4. Passagen byggs för biltrafik, den får gång- och cykelväg och belysning. I närheten finns en äldre passage som kommer att rivas.

Bygget kommer att innebära tillfälliga omledningar av trafiken på E4. Inga körfält kommer att stängas av men omledningarna kan innebära störningar. Arbetet beräknas vara klart 2021.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Sigtunakartan kan du se pågående vägarbeten

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.