Ansökan om ledningsdragning

Här ansöker du som ledningsägare om nyförläggning av ledningar med tillbehör i kommunens mark. En förutsättning är att bolaget har ett markupplåtelseavtal med kommunen. Har du inget markupplåtelseavtal kan du ansöka om det här.

Vem kan ansöka?

Den här ansökan är till för dig som ledningsägare och som antingen redan har ett avtal med kommunen som markägare och behöver ett godkännande för nya ledningsdragningar, eller dig som vill teckna ett nytt avtal med kommunen som markägare för att få rätt att lägga ledningar med tillbehör i kommunens mark.

Behandling av ärende

När vi fått din ansökan bedömer vi i samråd med andra berörda funktioner på kommunen om åtgärden kan godkännas. Vi bedömer då om sökt åtgärd är i överensstämmelse med föreliggande avtal och om åtgärden är lämplig med hänsyn till kommunens egen planerade användning av marken. Vi förordar att ledningar förläggs i gata som utgör allmän plats och att de kan samförläggas med andra ledningar i möjligaste mån. Det är också föredraget att intrång i naturmark begränsas, så att till exempel träd inte behöver avverkas eller öppna grönytor grävas upp i onödan.

Vi räknar med att kunna ge godkännande inom fem till tio arbetsdagar förutsatt att inga kompletteringar behöver göras.

Bra att tänka på

Tänk på att vara så tydlig som möjligt i din ansökan, både vad avser bilagda ritningar och illustrationer men även beskrivande text. På så sätt kan vi hantera ditt ärende fortare. Kom också ihåg att söka schakttillstånd för arbeten som berör kommunens vägar. Det godkännande som du får genom denna ansökan ska biläggas ansökan om schakttillstånd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.