Gräva och schakta: tillstånd

Schakttillstånd krävs om arbetet innebär grävaning på allmän mark. Om vägarbeten påverkar trafik måste även en ansökan om trafikanordningsplan, TA-plan, göras.

Schakttillstånd

Om vägarbetet även innebär att man gräver i allmän mark, måste man utöver trafikanordningsplanen även göra en ansökan om schaktillstånd.

Normalt tar handläggningen cirka 10 dagar, men denna tid kan variera. Se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.

Trafikanordningsplan, TA-plan

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar fotgängare, cyklister eller trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av trafikdriftsenheten innan du får påbörja arbetet.

En TA-plan krävs vid en avstängning för att visa hur trafiken ska förflytta sig förbi vägarbetet på ett säkert sätt. TA-planen visar hur vägmarkeringar samt hur skydd för trafikanter eller andra anordningar ska utföras.

När behövs en TA-plan?

  • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
  • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
  • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
  • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
  • Vid grävning i offentlig mark, med mera.
Handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan, TA-plan

Åtgärd

Kostnad

Handläggning

2000 kr (inklusive 1:a veckan)

Tidsbunden taxa

1000 kr (per påbörjad vecka från och med 2:a veckan)

Max 6000 kr

Ändring

1000 kr. Ändring av tidigare godkänd ansökan.

Förlängning

2000 kr (förlängning av tidigare godkänd ansökan, inklusive 1:a veckan)

Avslag

1000 kr. Inkommen och avslagen ansökan.

Generell TA-plan, max 1 år

Beslut i särskild ordning.

Platsbesök för/efterbesiktning

 0 kr. Ingår i handläggningstaxa.

Extra avgift för skyndsam handläggning

3600 kr. Handläggning inom 5 arbetsdagar, om möjligt. Inklusive 1:a veckan.


Sanktionsavgifter

Orsak

Kostnad

TA-plan och/eller schakttillstånd saknas

3000 kr (första dygnet) 2000 kr (per påbörjat dygn)

Om ingen tidsförlängning har begärts innan det gamla gått ut.

3000 kr/vecka

Större avvikelse från godkänd TA-plan

3000 kr (första dygnet) 2000 kr (per påbörjat dygn)

Utmärkningsansvarig saknas eller bristfällig

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

När enstaka detaljer saknas jämfört med TA-plan, t. ex vägmärken

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

När avstängning inte är utförd enligt TA-plan. Arbetsområdet bedöms farligt för trafikanter och personal.

10 000 kr

Om personal saknar godkänd utbildning

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

Om personalen saknar varselkläder

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

När informationsskylt saknas

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

Vid bristande snöröjning eller halkbekämpning. TA material, kvarlämnat efter avslutat arbete.

3000 kr


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.