Gräva och schakta: tillstånd

Schakttillstånd krävs om arbetet innebär grävaning på allmän mark. Om vägarbeten påverkar trafik måste även en ansökan om trafikanordningsplan, TA-plan, göras.

Schakttillstånd

Om vägarbetet även innebär att man gräver i allmän mark, måste man utöver trafikanordningsplanen även göra en ansökan om schaktillstånd.

Normalt tar handläggningen cirka 3 veckor. För ärenden som inkommer mellan den 14 juni - 14 augusti har vi 4 veckors handläggningstid. Se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett. Tack för visad förståelse!

Trafikanordningsplan, TA-plan

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar fotgängare, cyklister eller trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd innan du får påbörja arbetet.

En TA-plan krävs vid en avstängning för att visa hur trafiken ska förflytta sig förbi vägarbetet på ett säkert sätt. TA-planen visar hur vägmarkeringar samt hur skydd för trafikanter eller andra anordningar ska utföras.

När behövs en TA-plan?

  • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
  • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
  • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
  • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
  • Vid grävning i offentlig mark, med mera.

Avtal och tillstånd

För dig som ska förlägga ledningar eller dylikt i kommunens mark

Innan schakttillstånd söks, måste du se till att du har markåtkomst, det vill säga rätt att lägga ledningen eller annan enskild anläggning i eller på kommunens mark. En sådan rättighet fås antingen genom att du som ledningshavare har ledningsrätt eller servitut, eller genom att avtal har tecknats med kommunen som markägare.

Kontakta oss för att kontrollera om avtal finns eller kan tecknas, eller för godkännande enligt redan tecknat avtal. Om utrymme behövs för uppställning av bodar med mera under byggtiden, kan särskilt avtal behöva tecknas rörande det.

Allmänplatsupplåtelse

En allmän eller offentlig plats är nästan alla platser utomhus i Sigtuna kommun där allmänheten kan röra sig, till exempel vägar och parker. För att få använda offentliga platser till exempelvis uppställning av bodar, container, upplag av arbetsmaterial och schaktmassor under arbetet, måste en ansökan till polismyndigheten göras.

Läs mer om upplåtelser av allmän plats Länk till annan webbplats.

För frågor kring allmänplatsupplåtelse kan skickas till markupplatelse@sigtuna.se

Svarta jorden och andra fornlämningar

I Sigtuna stad finns avlagringar från när staden grundades för tusen år sedan, vilket återfinns i ett upp till tre meter tjockt jordlager, ett kulturlager som kallas ”Svarta jorden”. För att få schakta inom detta område krävs tillstånd från Länsstyrelsen liksom i närheten av alla andra fornlämningar i kommunen. Om anläggningsarbetena ska ske inom eller nära registrerade fornlämningar, ska ansökan om ingrepp ställas till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, jämlikt Kulturmiljölagen 2 kap 10 §.

Ta del av en interaktiv karta över landets alla fornlämningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt: stockholm@lansstyrelsen.se

Handläggning av schakttillstånd eller trafikanordningsplan, TA-plan

Åtgärd

Kostnad (exkl. moms)

Handläggning

2000 kr (inklusive 1:a veckan)

Tidsbunden taxa

1000 kr (per påbörjad vecka från och med 2:a veckan)

Max 6000 kr

Ändring

1000 kr. Ändring av tidigare godkänd ansökan.

Förlängning

2000 kr (förlängning av tidigare godkänd ansökan, inklusive 1:a veckan)

Avslag

1000 kr. Inkommen och avslagen ansökan.

Generell TA-plan, max 1 år

Beslut i särskild ordning.

Platsbesök för/efterbesiktning

 0 kr. Ingår i handläggningstaxa.

Extra avgift för skyndsam handläggning

3600 kr. Handläggning inom 5 arbetsdagar, om möjligt. Inklusive 1:a veckan.


Sanktionsavgifter

Orsak

Kostnad

TA-plan eller schakttillstånd saknas

3000 kr (första dygnet) 2000 kr (per påbörjat dygn)

Om ingen tidsförlängning har begärts innan det gamla gått ut

3000 kr/vecka

Större avvikelse från godkänd TA-plan

3000 kr (första dygnet) 2000 kr (per påbörjat dygn)

Utmärkningsansvarig saknas eller bristfällig

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

När enstaka detaljer saknas jämfört med TA-plan, till exempel vägmärken

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

När avstängning inte är utförd enligt TA-plan. Arbetsområdet bedöms farligt för trafikanter och personal.

10 000 kr

Om personal saknar godkänd utbildning

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

Om personalen saknar varselkläder

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

När informationsskylt saknas

2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)

Vid bristande snöröjning eller halkbekämpning. TA material, kvarlämnat efter avslutat arbete.

3000 kr


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.