Publicerad:

Så här ska Sigtuna kommun och Polisen samarbeta

Sigtuna kommun lägger stora resurser på att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Nu har en ny överenskommelse arbetats fram tillsammans med polisen kring hur parterna ska samverka för att nå bästa resultat.

Sigtuna kommun och lokalpolisområde Sollentuna (där Sigtuna kommun ingår) har gemensamt identifierat fyra prioriterade områden för att minska brott och ordningsstörningar i lokalsamhällets offentliga miljöer.

Under den fyraårsperiod som samverkansöverenskommelsen gäller, 2023-2026, handlar det om att:

  • Utveckla samarbetet för att öka kunskapen kring brott i nära relation.
  • Reducera rekrytering till kriminella nätverk och vidareutveckla modellen för avhopparverksamheten.
  • Utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.
  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.

Insatsområdena och åtgärderna fastställdes under kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 8 maj.
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Vi investerar omkring 45 miljoner kronor per år på olika trygghetsskapande åtgärder och har de senaste åren gjort mängder av insatser för att öka tryggheten samt förebygga kriminalitet och försvåra för den organiserade brottsligheten. Vi kan se att det börjar ge resultat och en av framgångsfaktorerna är att vi samverkar med flera andra aktörer i vårt samhälle. Att vi har den här överenskommelsen med polisen är oerhört viktigt för utvecklingen de kommande åren.

Vilka områden som ska prioriteras har tagits fram gemensamt av Sigtuna kommun och polisen. Stefan Elm, trygghetschef, berättar om arbetet:

I samverkan med polisen har vi tagit fram en lägesbild över brott och ordningsstörningar i kommunen. Vi har också lyft in brottsstatistik och informationen vi fått genom vår trygghetsmätning. Vi har även haft en dialog med övriga kommuner i lokalpolisområdet för att jämföra problembilden, det är bra om vi kan hjälpa varandra framåt.

En person som går in i trygghetscenter i Märsta centrum

Sigtuna kommun och Polisen har tillsammans satt upp fyra prioriterade områden som parterna ska fokusera på fram till 2026. Foto: Sigtuna kommun