Publicerad:

På ungdomarnas sida

Trygghetsarbetet i Sigtuna kommun bygger på att många aktörer samverkar och samarbetar och bidrar med sin expertis. Maria och Terese har särskilt fokus på insatser för barn och ungdomar.

Som preventionssamordnare i Sigtuna kommun är Terese och Maria väldigt involverade i det trygghetsarbete som kommunen jobbar prioriterat med.

Som preventionssamordnare arbetar vi med många aktörer, både inom kommunen men också med externa krafter. Det är en relativt ny roll som tar ett strategiskt grepp kring förebyggande insatser riktade till ungdomar och barn som är i riskzon. Det kan handla om att ta fram handlingsplaner, eller skapa en närmare samverkan mellan skola och socialtjänst, säger Terese Dyrén, preventionssamordnare, Sigtuna kommun.

Båda två trycker på vikten av samordning av resurser och att det finns tydliga planer och metoder. Det blir extra viktigt när så många olika aktörer och instanser ska arbeta tillsammans.

Det är komplexa frågor, och det tar tid att genomföra åtgärder och längre tid att se resultatet av dem. Därför är det väldigt viktigt att göra rätt saker, på rätt sätt mot rätt målgrupp och hitta praktiska lösningar som fungerar i vardagen. Våra insatser ska vara hållbara, långsiktiga och gå att följa upp och utvärdera, säger Maria Agostino, preventionssamordnare, Sigtuna kommun.

två personer utomhus ler mot kameran

Terese Dyrén och Maria Agostino

Stöd på olika nivåer

En stor del av deras arbete läggs i samverkan med skolor, polisen, socialtjänst, och fältarbetare. I den grupp som bildats tittar de tillsammans på problem på gruppnivå och på individer som behöver särskilt stöd.

I det individanpassade arbetet handlar det om att skapa en gemensam förståelse för problematiken och sedan utifrån det ta fram ett insatspaket som alla aktörer bidrar till. Inom våra olika verksamheter sitter vi med olika förståelser kring en ungdom. Vi sätter oss tillsammans, tittar på vad som behöver hända och gör aktionsplaner över vad de olika aktörerna ska göra, säger Terese Dyrén.

Maria fortsätter:

När vi riktar in oss på grupper handlar det om att se om det är någon specifik del av kommunen vi behöver göra särskilda insatser i. Då går vi till exempel ut i skolor eller ha möten med föräldrar, den typen av frågor kan röra narkotikaanvändande och skadegörelse som är utbrett. Ett exempel som har planerats i detta forum är att polis och socialtjänst går ut på skolorna för att informera personal och elever i olika samanhang om socialtjänsten och polisens uppdrag och hur det ser ut i vår kommun brottslighet, säger Maria Agostino.

Nystartat initiativ

Nyligen har de också tagit initiativ till ett särskilt program tillsammans med kommunens skolor i Valsta. Programmet riktar sig till yngre barn och dess familjer där syftet är att tidigt komma in med stöd till dem. För att lyckas med till exempel att förebygga ungdomars kriminalitet så behöver familjer få stöd tidigt. Forumet ska fungera som en brygga mellan socialtjänst och utvalda skolor.

Maria och Terese utbildar också alla pedagoger inom kommunens förskolor i våldsförbyggande arbete. Det handlar om att upptäcka barn som utsätts för våld av olika slag, på ett tidigt stadium.

Främst gör vi detta för barnet på individnivå, att kunna fånga upp barn som far illa, men en del av det handlar också om att få stopp på våldsspiraler. Den som blir slagen slår ofta själv, och våldet tenderar att bli grövre och grövre. Våldet blir normalt och gränserna suddas ut, menar Maria Agostino.

Båda två pekar på att det är en period av hög aktivitet kring trygghet inom kommunen, och att det ger givande och spännande dagar.

Det händer mycket inom Sigtuna kommun. Vi utvecklar och stärker vårt arbete gentemot ungdomar med normbrytande beteende. Ett exempel är det initiativ som kallas Valstagruppen där vi har kuratorer och socialsekreterare ”på fältet”, tillgängliga i Valsta centrum. Vi har även ett nyuppstartat samarbete med BRÅ som ska stötta i arbetet med unga kriminella, säger Terese Dyrén.

Ett tema som återkommer i samtalet är samverkan med andra och hur mycket det ger för att nå uppsatta milstolpar i arbetet.

Grunden till att lyckas ligger i samverkan och samarbete. Det betyder inte att samverkan är lätt, men det är nödvändigt och det är också den effektivaste vägen till att nå en hållbar förändring, avslutar Terese med eftertryck.