Publicerad:

Gemensamt arbete bakom ökad trygghet

Sigtuna kommun har brottats med en ökad otrygghet bland invånarna men tack vare gemensamma krafter, mycket resurser och riktade satsningar syns nu en positiv förändring.

Sigtuna kommun har under flera år haft ett stort fokus på trygghetsskapande åtgärder, där Valstaområdet varit prioriterat. Många av insatserna är långsiktiga, men det finns indikatorer på att vissa satsningar börjar ge resultat.

Under 2021 var det exempelvis väldigt dystra siffror gällande trygghetskänslan i den årliga medborgarundersökningen, men det har skett en klar förbättring på det området i mätningen som gjordes 2022.

Det viktigaste är att invånarna ger uttryck för att tryggheten har ökat, men vi ser också att den bilden stämmer överens med vad ordningsvakter och väktare rapporterar in till oss. Det förstärker bilden av att det skett ett trendbrott. Faktiska incidenter har minskat och känslan av trygghet har ökat, säger Stefan Elm, trygghetschef, Sigtuna kommun.

Vattentornsparken i Valsta efter upprustning, dagtid

Vattentornsparken i Valsta nyinvigdes i höstas efter att ha rustats upp och fått mer belysning och har blivit en trygg mötesplats med aktiviteter för alla åldrar. Vattentornparken är bara en av alla parker och gångtunnlar som rustats upp. Det är en prioriterad trygghetsåtgärd som lyfts fram av invånare i kommunen.

Ett gemensamt arbete

Det är flera aktörer som arbetar med trygghetsrelaterade frågor inom kommunen, och åtgärderna är av olika karaktär. Vissa är rent fysiska, som ökad belysning eller uppsättning av en övervakningskamera, medan andra består av närvaro, samtal eller olika forum för möten och träffar.

Att åstadkomma en förändring tar tid, och det är många olika sorters åtgärder som krävs. Det är ett pussel som vi lägger där bitarna hakar i varandra och skapar en helhet. Ingen av oss som jobbar med det här har själv den fullständiga bilden och alla svar, men när alla inblandade aktörer bidrar med olika infallsvinklar och information så kan vi tillsammans skapa en bättre bild, säger Stefan Elm.

Polisen är en av de aktörer som ingår i den gruppering som har veckovisa lägesbildsavstämningar. Kontakter mellan aktörer sker oftare än så, men lägesbildsmötena är ett nav för den strategiska samverkan.

Polisen har haft en ökad närvaro i olika delar av kommunen, vi samverkar i kommunen via en metod som heter EST vilket står för effektiv samordning för trygghet och som bygger på att alla aktörer delar lägesbild och prioriterar resurser där de behövs som mest. Samarbetet mellan oss aktörer är helt avgörande för att arbeta så klokt och effektivt som möjligt. Det är en av framgångsfaktorerna skulle jag säga, menar Jenni Pers Dahlqvist, kommunpolis Sigtuna kommun, lokalpolisområde Sollentuna.

"Vi är på rätt väg"

Under hösten 2021 ansåg Polisen att droger och kriminalitet var ett så stort problem i Valsta, att stadsdelen klassades som riskområde.

Satsningen på att vända trenden har varit av högsta prioritet för kommunledningen och det är glädjande att se att åtgärderna som vi och andra aktörer satt in har effekt. Vi är på rätt väg! Med det sagt är arbetet inte klart, utan vi arbetar vidare med samma intensitet, kraft och engagemang, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

I samverkan kring trygghetsarbetet ingår förutom polisen även räddningstjänsten, ordningsvakter, väktare, fastighetsbolag, och Frivilliga resursgruppen (FRG). Från kommunen deltar bland annat säkerhetsstrateger, preventionssamordnare, fältarbetare, skolstrateger, socialtjänst och kuratorer.

Det är viktigt att komma ihåg att trygghet är en känsla och även om siffror säger att tryggheten ökar så delas inte den känslan av alla. Vi har olika anledningar till att känna oss otrygga. Vi är glada att vårt arbete ger resultat, men vi är ödmjuka inför hur komplicerad frågan är. Att åstadkomma en förändring tar tid, och det är många olika sorters åtgärder som krävs, avslutar Stefan Elm.

Här nedan hittar du exempel på olika åtgärder som görs och har gjorts av de inblandade aktörerna

 • Mer belysning generellt i kommunen, men extra satsning i områden som upplevts som otrygga av invånare
 • Ökad patrullering från polisen
 • Ökad uppsökande verksamhet från polisen i skolor
 • Ronderande ordningsvakter (vad gör väktare)
 • Kuratorer och socialsekreterare på fältet – initiativet kallas Valstagruppen och kommer att förstärkas under året när ett nytt kontor öppnar i Valsta centrum
 • Översikt av gemensamma ytor och hus – ett exempel är det kommande Kultur- och aktivitetscentret som planeras till Valsta torg
 • Utökat antal bevakningskameror vid strategiska platser
 • Etablering av till evenemang, som marknadsdagar
 • Sociala grupper för invånare att ingå och engagera sig i. Ett exempel är Stadsdelsmammor där personer anställs för att stötta föräldrar, och samtidigt skapa sociala nätverk för att bryta isolering och underlätta integration
 • Trygghetsinventeringar av bostadshus och innergårdar
 • Fältarbetare som arbetar uppsökande och förebyggande med unga på deras arenor