Gemensamma mål är utgångspunkten

Många av samhällets utmaningar behöver hanteras över kommungränserna. Klimatförändringar är ett exempel där alla är beroende av varandra och av hur väl världens stater lyckas med sina ambitioner. Olika tänkbara konsekvenser måste därför hanteras i planeringen.

Ett antal nationella och regionala mål och planer är av betydelse för hållbar utveckling i Sigtuna kommun. Några viktiga exempel på sådana mål och planer som ligger till grund för översiktsplanen är Agenda 2030, Sveriges miljökvalitetsmål, Barnkonventionen, det övergripande folkhälsomålet och den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050).

Agenda 2030 är FN:s globala agenda med 17 mål för hållbar utveckling. Sigtuna kommun bidrar till dessa genom att arbeta mycket aktivt på lokal nivå.

De globala målen integreras i all kommunal verksamhet och 2021 bildades ett utskott under kommunstyrelsen, Agenda 2030-utskottet, som ett politiskt forum för att säkerställa och följa kommunens hållbarhetsarbete.

ÖP2022 utgår från de globala målen och i planen preciseras ett antal lokala hållbarhetsmål för den fysiska planeringen. Målen sorteras under begreppen miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De är inte inbördes rangordnade. Ibland uppstår målkonflikter och då redovisar ÖP2022 kommunens avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen.

I ÖP2022 har de globala hållbarhetmålen brutits ner till utvecklingsinriktningar, utpekanden i mark- och vattenanvändningskartan och planeringsinriktningar.

Hur översiktsplanen hänger ihop med de globala målen, Agenda 2030

Illustration: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.