Upplåtelse av allmän plats

Så gott som alla platser där allmänheten kan röra sig utomhus i Sigtuna kommun, exempelvis trottoarer, torg och parker, betraktas som allmänna. För att få använda dessa platser till försäljning, evenemang och liknande måste en ansökan till polismyndigheten göras, innan ärendet hanteras av kommunen.

Tillfällen som kräver tillstånd

Nedan följer några exempel:

  • Handelsverksamhet på allmän plats
  • Försäljning utanför butik
  • Uteservering
  • Placering av container, byggsäck, byggnadsställning eller byggbodar på allmän gata eller plats
  • Placering av skylt, bord eller scen
  • Insamling av pengar
  • Tillfällig reklam, affischering, valstugor, torgmöten och liknande. Om du planerar att göra reklam under en längre tid kan det krävas bygglov.

Ansök hos polisen

Ansökan om nyttjande av allmän plats görs hos polisen. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan. För fast torgplats för torghandel krävs endast kommunens tillstånd.

Det är inte tillåtet att använda offentlig mark utan polistillstånd. Om det skulle hända behöver verksamheten avslutas och eventuell anläggning tas bort.

Här kan du ansöka om tillstånd hos polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggning hos kommunen

Efter inkommen remiss från polisen är handläggningstiden hos kommunen vanligtvis tre veckor, med undantag för variationer beroende på ärendets omfattning.

För användning av offentlig plats utgår en avgift enligt kommunfullmäktige beslut. Du hittar aktuella avgifter och taxor på vår webbplats.

Frågor

Är du osäker på om din planerade aktivitet kräver tillstånd är du välkommen att kontakta oss.

Vi vill skapa en inbjudande mötesplats med kultur, aktiviteter och service för människor i alla åldrar att mötas, inspireras och utvecklas i en levande och trygg miljö.

Kultur- och aktivitetscentret ska erbjuda ett stort utbud av fritidsaktiviteter, stöd och samhällsservice som möter invånarnas önskemål och tilltalar en bred målgrupp även i form av besökare från andra kommuner.

Varför ska det byggas just i Valsta?

Valsta har en lättillgänglig, central placering med god tillgång till kollektivtrafik som gör det lätt för invånare från hela kommunen och besökare att ta sig dit. Satsningen ingår i utvecklingsprojektet "Valsta 2030" som är ett resultat av en medborgardialog under 2018-2019.

Utvecklingen av ett kultur- och aktivitetscenter ingår även i samhällsbyggnadslyftet vars syfte är att motverka segregation och stärka kommunens attraktivitet med fokus på hållbarhet, gemenskap och trygghet.

När du vill använda kommunens mark omfattas du av en del lagar. Nedan kan du se vilka det du berörs av.

Ordningslagen
Polisen lämnar tillstånd enligt ordningslagen, efter yttrande från markägare.

Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats
Kommunen har rätt att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Konkurrenslagen
Konkurrenslagen syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Bland annat innebär lagen att kommunen inte har rätt att säga nej till upplåtelse på grund av att det kan öka konkurrensen.

Lagen om tillfällig försäljning
Denna lag reglerar bland annat vilken typ av försäljning som man behöver tillstånd för.