Avgifter, taxor

Här hittar du information om avgifter och taxor för upplåtelse av allmän plats.

Avgifter och taxa för upplåtelse av allmän plats

Upplåtelse

Avgift

Torgplats eller liknande (max 12 m²)

1 500 kr/månad

300 kr/dag

Centrala Sigtuna
3 000 kr/månad

500 kr/dag

Kiosk och serveringsbyggnad Säsongsverksamhet; försäljning av glass, mindre ytor för fritidsverksamhet och dylikt.

5 000 kr/plats och säsong: Hela kommunen förutom centrala Sigtuna
Centrala Sigtuna

10 000 kr/plats och säsong

Julgransförsäljning

3 000 kr/plats/säsong

Uteserveringar

40 kr/ m² och månad: Hela kommunen förutom centrala Sigtuna

Centrala Sigtuna

80 kr/ m² och månad

Evenemang

Konserter, festivaler, marknader och dylikt, max 12 m²

 

 

 

 

Större än 12 m²

 

8 000 kr/plats: Hela kommunen förutom centrala Sigtuna

Centrala Sigtuna:

16 000 kr/plats

 

20 000 kr/plats:

Hela kommunen förutom centrala Sigtuna

Centrala Sigtuna:

40 000 kr/plats

Fimlinspelning

650 kr/plats och dag

Reklam

Affischpelare, reklamtavlor/skyltar, tidningsställ och dylikt.

 

Inom Sigtuna stad behövs bygglov för skyltar och affischering.


1 500 kr/ m² reklam och år

Parkering

20 kr/ m² och mån, dock minst 2000 kr exklusive moms

Byggändamål

Bodar/-vagn, upplag, byggställningar, byggarbetsplatser, inhägnat arbetsområde, byggsäck m.m. Mobilkranuppställning, skylift eller liknande

 

Container

50 kr/m2 och mån, dock minst

2500 kr

 

 

 

500 kr för första dygnet, 100 kr för varje tillkommande dygn

Mark för pedagogisk verksamhet, skolor/förskolor


55 kr/ m2 och år

 

Övrig oklassificerad upplåtelse

 

Samhällsbyggnadskontoret har rätt att fastställa skälig avgift med ledning av taxan i övrigt

Allmänna bestämmelser för markupplåtelser

Avgifterna är momsbefriade förutom upplåtelse för parkering. Skulle reglerna om moms eller skatter ändras ska avgiften justeras med hänsyn till detta.

Avgiften för upplåtelsen debiteras i normalfallet en gång för hela perioden. Elanslutning och förbrukning debiteras särskilt.

Tillstånd är personligt och får inte säljas eller överlåtas.

Ideella föreningar indelas i olika kategorier. Ideell förening med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet betalar ingen avgift för upplåtelsen, se nedan. Ideell förening som ägnar sig åt vinstdrivande verksamhet debiteras enligt taxa för upplåtelsen på samma sätt som andra aktörer.

För arrangemang/arbete som kommunens förvaltningar ordnar på kommunalt ägd mark utgår ingen avgift. Polistillstånd för offentlig tillställning eller allmän sammankomst måste även sökas och erhållas av kommunens förvaltningar.

Inom upplåtet område svarar tillståndshavaren för gaturenhållning och/eller vinterväghållning. Vid eventuell åverkan, skada, eller vid behov av extra renhållning som kan uppkomma i samband med upplåtelsen utför kommunen de reparations- och/eller städningsåtgärder som erfordras. Tillståndshavaren faktureras hela kostnaden för dessa åtgärder utöver avgiften för markupplåtelsen.

Kommunen har rätt att begära att polistillstånd för markupplåtelse återkallas i det fall kommunens villkor inte följs eller om avgiften inte betalas.

Finns flera sökande för samma plats och med samma eller snarlika ändamål, väljer kommunen genom sin vetorätt enligt ordningslagen vilken sökande som ska få tillståndet. Sökanden som bedrivit verksamhet på platsen tidigare har förtur;

 • så länge denne har drivit sin verksamhet utan anmärkning under tidigare tillståndsperioder
 • ansöker i god tid före en ny upplåtelseperiod
 • kommunen inte har för avsikt att upplåta platsen till annan typ av verksamhet
 • kommunen inte ska använda den för annat ändamål eller inte längre har för avsikt att upplåta platsen.

Kommunen har rätt att ställa villkor för upplåtelsen med hänsyn till skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik.

I det fall en upplåtelse inte faller inom en befintlig kategori beslutar samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från närmast likvärdiga kategori vilken avgift som utgår för upplåtelsen.

Ingen avgift tas ut vid följande upplåtelser:

 • Samlingstavla inom industriområde utan reklam.
 • Informationsskyltar och hänvisningsskyltar.
 • Tillfällig försäljning för skolklasser, lokala föreningar för barn- och ungdomsverksamhet t. ex Ung företagsamhet.
 • Allmänplatsupplåtelse för demokratiskt arbete av partier med plats i KF

i samband med val.

 • Ideell förening med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet.
 • Information om föreningsverksamhet.
 • Hjälpverksamhet, insamlingar till välgörande ändamål och liknande.
 • Demonstrationståg, marscher, korteger, motionslopp som inte ianspråktager mark för scener, tält m.m.
 • Humanitära ändamål och ideella framställningar som sker tillfälligt i mindre omfattning och utan vinstintressen.
 • Tillståndshavaren är samhällsbyggnadskontoret eller entreprenör åt förvaltningen och om ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark.
 • Av samhällsbyggnadskontoret uppförd anläggning eller byggnad för allmänhetens nyttjande.
 • Återvinningsstationer.
 • Insamlingskärl uppställda av föreningar med 90-konto.

Kostar det att ansöka om polistillstånd?

Ja, polisen tar ut en ansökningsavgift vid ansökan om tillstånd.

Vad innebär att Sigtuna kommun tar ut avgift för upplåtelse?

Sigtuna kommun tar ut en avgift för upplåtelsen av den offentliga platsen. Avgiften följer taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna varierar beroende på typ av upplåtelse. Hänsyn tas till upplåtelsens ändamål och kommunens kostnader i samband med upplåtelsen. Ytterligare kostnader för den som får tillstånd kan exempelvis vara kostnader för el, vatten och avlopp, trafikavstängningar, trafikdispens, renhållning och skador som upplåtelsen orsakar.
I de fall tillståndet återkallas återbetalas inte avgiften.

Behöver man ansöka om bygglov när man ska använda kommunens mark?

För att platsupplåtelse ska kunna medges behöver det utöver polistillstånd i vissa fall ansökas om bygglov. För bygglov tar bygg- och miljöförvaltningen i Sigtuna kommun ut en avgift för ansökan om bygglov

När behöver man anmäla om livsmedelsverksamhet?

I de fall som en verksamhet ska hantera livsmedel kan en anmälan om registrering behöva göras. I de fall en registrering utförs tas en avgift tas ut av bygg- och miljöförvaltningen i Sigtuna kommun

När behöver man ansöka om serveringstillstånd?

I de fall en verksamhet tänkt servera alkohol behöver en ansökan göras till bygg- och miljöförvaltningen i Sigtuna kommun. För ansökan tas en avgift ut.

Övrig information

När du vill använda kommunens mark omfattas du av ett par lagar. Nedan kan du se vilka.

Ordningslagen
Polisen lämnar tillstånd enligt ordningslagen, efter yttrande från markägare.

Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats
Kommunen har rätt att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Konkurrenslagen
Konkurrenslagen syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Bland annat innebär lagen att kommunen inte har rätt att säga nej till upplåtelse på grund av att det kan öka konkurrensen.

Lagen om tillfällig försäljning
Denna lag reglerar bland annat vilken typ av försäljning som man behöver tillstånd för.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.