Publicerad:

Styrkan i vårt hållbarhetsarbete ligger i bredden

Ett omfattande hållbarhetsarbete har pågått inom hela vår verksamhet, och vi följer upp och sammanfattar det varje år i vår hållbarhetsredovisning. Det här är ett axplock av vårt hållbarhetsarbete under 2022.

Vi arbetar ständigt och verksamhetsnära med hållbarhet, och som ett led i att följa upp vårt arbete gör vi varje år en hållbarhetsredovisning. Redovisningen blir förutom en mätning också en översiktsbild av var vi är och vart vi vill nå.

Ett av våra viktigaste mål är att arbeta för en hållbar utveckling i kommunen. Tillsammans gör vi det enklare att leva, bo och verka hållbart i Sigtuna kommun. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns mycket kvar att göra så vi fortsätter förstärka arbetet, säger Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-utskottet.

Vårt hållbarhetsarbete är brett och spänner över många olika områden, att arbeta tillsammans för att nå våra mål är ett måste.

Det är roligt att se hur väl förankrat hållbarhetsfrågorna är inom kommunen. Resultatet av hållbarhetsarbetet blir bättre om hållbarhetsfrågorna är en naturlig del av utvecklingen av hela vår verksamhet. Redovisningen visar också hur viktig samverkan är för att lyckas, både internt inom kommunen men också med externa aktörer såsom föreningar, andra myndigheter och näringsliv, säger Helen Ericson, hållbarhetschef, Sigtuna kommun.

En odlingsvägg där det växer sallad och örter.

I flera skolor odlar vi egna grönsaker på speciella odlingsväggar. Här kan elever själva plocka det de vill ha.

Här följer exempel på olika insatser, åtgärder och projekt som vi har arbetat med.

Samhällsbyggnadslyftet

Samhällsbyggnadslyftet är vårt särskilt prioriterade arbete med syftet att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet. Det en långsiktig och kommunövergripande reform, och under 2022 påbörjade vi arbetet med flera olika insatser för att stärka gemenskapen, delaktigheten och tryggheten i kommunen. Bland annat startade våra verksamheter Brobygget och Fritidsbanken upp på Valsta torg där vi erbjöd kostnadsfria aktiviteter och utlåning av sport- och fritidsutrustning alla helger och skollov. Vi har även anställt så kallade Stadsdelsmammor som kommer jobba i Valsta, Märsta och Tingvalla. De ska knyta kontakter och berätta om hur bland annat förskolan, skolan, socialtjänsten, studier och arbetsmarknaden fungerar. Under 2022 har vi även fortsatt planera för ett nytt kultur- och aktivitetscentrum i Valsta.

Naturvårdsprojekt

Vi har också jobbar med flera naturvårdsprojekt under året. Till exempel har vi genomfört en pollinatörssatsning på Norrbacka-fältet, tagit fram en konkret handlingsplan för hur vi ska arbeta med invasiva arter och jobbat för att bekämpa den invasiva vattenväxten sjögull. Åtgärder mot granbarkborren har också genomförts genom mer storskaliga avverkningar och borttagning av angripna granar.

Landsbygdsstrategi

Under året har vi börjat arbetet med att ta fram en landsbygdsstrategi för kommunen. Vi har träffat många invånare, föreningar och företag i kommunen för att ta reda på vad som är viktigt att ha med i landsbygdsstrategin. Landsbygdsstrategin kommer att omfatta hela kommunens landsbygd. Den ska samla och hantera de utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden och innehålla övergripande mål och inriktningar för långsiktigt hållbara och levande landsbygder.

Hållbara ingredienser

Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel och minska matens klimatpåverkan är framgångsrikt. Jämfört med 2021 har kommunen minskat matsvinnet med 20 procent.

Valstagruppen

Under 2022 startade vi upp arbetet med den så kallade Valstagruppen. Det innebär att en grupp socialsekreterare och kuratorer nu finns på plats i och runt Valsta för att hindra ungdomar att hamna i kriminalitet. Valstagruppen är en kontaktyta för ungdomar och föräldrar som kanske inte skulle ta kontakt med kommunen på vanligt sätt och de finns på plats i Valsta både på dagtid, kvällar och helger.

Demokrati och medbestämmande

Under hösten 2022 genomförde vi ett projekt kring mötesplatsen i Valsta där invånare fick önska hur platsen kunde utvecklas. Den sammanlagda budgeten som var tillgänglig för utvecklingsförslagen var 300 000 kronor. Projektet, som kallades Medborgarbudget, engagerade många och det kom in 95 förslag. Efter att förslagen samlats in fick invånarna rösta på vilka som skulle genomföras och den första aktiviteten hade premiär under påsklovet 2023, biovisning med popcorn och dricka för lovlediga barn.

Energibesparingar

Energikrisen i Sverige ledde till att allt fler ville ta hjälp av den kostnadsfria energi- och klimatrådgivning som vi erbjuder till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag i kommunen. I kommunen har vi också genomfört en rad åtgärder för att spara energi inom olika verksamheter. Bland annat genom att byta ut gatubelysning från traditionella lampor till modern LED.