Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en global handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. Agenda 2030 är den hittills mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare antagit.

17 globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. I Sigtuna kommun arbetar vi aktivt för att bidra till målen. I filmen nedan berättar vi om hur och ger tips på hur var och en av oss kan bidra till ett mer hållbart Sigtuna.

Agenda 2030 i Sigtuna kommun

Hållbarhetssamordnare Emma Hansson berättar om kommunens arbete med Agenda 2030 och vad man som invånare kan tänka på:

Exempel från kommunens verksamheter

Samtliga Sigtuna kommuns verksamheter bidrar på olika sätt till en hållbar utveckling och de globala målen. Här är några exempel på hur:

Lärande för hållbar utveckling är en del av skolan och förskolans uppdrag. Genom Naturskolan utbildas alla elever i Sigtuna kommun till planetskötare. Förskolorna i Sigtuna kommun arbetar för att bli kemikaliesmarta och minska barnens exponering för farliga kemikalier. I arbetet med kommunens verksamhetslokaler, som skolor och förskolor, är barn och ungas synpunkter viktiga. Det kan gälla synpunkter vid till exempel ny-, till- och ombyggnation eller vid upphandlingar. Synpunkterna hämtas in på olika sätt, till exempel genom trivselvandring, enkäter, samtal eller från barnens teckningar.

En bärande del av hållbarhet är delaktighet och demokrati. Som ung i Sigtuna kommun kan du lämna in förslag på aktiviteter via appen Ung i Sigtuna. Genom invånardialoger bjuds invånarna in till att tycka till, bidra med sina erfarenheter och tankar om framtidens samhälle.

Genom samarbete kan arbetet för en hållbar utveckling förstärkas. Sigtuna kommun samarbetar till exempel med Märsta läkarhus för att kunna erbjuda extra stöd till förstagångsföräldrar. I samarbete med Sollentuna och Upplands Väsby kommuner och Arbetsförmedlingen drivs Etableringslyftet där nyanlända matchas med arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd.

En viktig del av kommunens hållbarhetsarbete är skydd och vård av mark och vatten för att gynna ekosystemtjänster och biologisk mångfald. I Sigtuna kommun finns flera tätortsnära naturområden. Skydd och vård av natur gynnar inte bara miljön utan att vara ute i naturen bidrar också till bättre hälsa och minskar stress.

Agenda 2030-beredning

En politisk Agenda 2030-beredning inrättades 2019 för att förstärka kommunens arbete med övergripande hållbarhetsfrågor. Agenda 2030-beredningen är ett forum för den politiska ledningen under kommunstyrelsen och har till uppgift att följa, bereda och stämma av i övergripande strategiska hållbarhetsfrågor.

Agenda 2030-beredningen består av åtta ledamöter som motsvarar ordföranden i kommunens nämnder.

Här kan du läsa en intervju med Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-beredningen om beredningens första år.

Illustration av de 17 globala målen som kallas för Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

De 17 globala målen i Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.