Publicerad:

Nya arkeologiska fynd i Sigtuna

Arbetet med stenläggningen av Stora gatan i Sigtuna pågår just nu för fullt. Men arbetet är också extra speciellt – eftersom Stora gatan är ett fornminne. Därför måste allt vårt arbete involvera arkeologer. Under grävarbetet för att sätta nya elkablar och belysningsfundament på Stora torget hittades två fynd.

Stora torget i Sigtuna med Sigtuna rådhus och ett grävningsarbete.

Stora torget i Sigtuna unger grävarbetet med elkablar och belysningsfundament. Foto: Arkeologikonsult AB

Ett av fynden som hittats på Stora torget är en gammal nyckel som troligtvis är från 1700-talet.

Mikael Bertheau som är projektledare på Arkeologikonsult, det upphandlade bolaget som bistår kommunen i arbetet, berättar:

Nyckeln hittades i samband med schaktningsarbetet på Stora Torget, ungefär i sydvästra hörnet vid restaurangen Farbror Blå. Nyckeln kommer att dokumenteras, eventuellt konserveras och lämnas därefter in till Sigtuna museum.

I samma undersökning hittades även en stenlagd torgyta, cirka 30 centimeter under marken. Liknande fynd har tidigare gjorts på Stora gatan, vid kvarteret Humlegården och kvarteret Handelsmannen. Anders Söderberg är vår egen kommunarkeolog och han tycker att sambanden är intressanta. Han säger:

På de platserna finns fynd av stenläggning som försiktigtvis blivit daterad till 1600- 1700-tal. Om dessa omfattat hela Stora gatans sträckning och även Stora torget skulle det ha varit ett rejält stort gatubeläggningsprojekt vi ser spår av – men vi vet inte alls hur utbredningen sett ut eftersom vi bara har de här tre små titthålen att förhålla oss till.

Arkeologikonsult berättar att de även har hittat skriftliga uppgifter om att Borgmästare Kihlman, som var verksam i Sigtuna mellan åren 1737–1759, lät stensätta delar av Stora torget.

Han var en driftig herre som tog stort ansvar för staden på 1700-talet. Rådhuset är ett av hans verk, berättar Anders Söderberg.

Läs gärna mer om arbetet med Stora gatan.

En gammal nyckel, cirka 11 centimeter lång.

En nyckel som hittats på Stora torget i Sigtuna, troligen från 1700-talet. Foto: Arkeologikonsult AB

En gång av stenar en bit under jord.

Arbetet med renoveringen av Stora gatan i Sigtuna pågår. Under grävarbetet på för att sätta nya elkablar på Stora torget, hittades en stenläggning från cirka 1700-tal. Foto: Arkeologikonsult AB

Avstängd yta på Stora gatan i Sigtuna med kringliggande hus.

Arbetet med stenläggningen på Stora gatan i Sigtuna är i full gång. Foto: Sigtuna kommun