Publicerad:

Utveckling av studiestöd och föreningsprojekt blir nya satsningar för att minska segregation

Nu är det klart för två nya insatser inom den kommunövergripande satsningen Samhällsbyggnadslyftet. Redan idag den 20 mars startar ett pilotprojekt kring studiestöd och aktiv fritid för skolungdomar. Längre fram i vår kommer en förenings förslag för att minska och motverka segregationens effekter i kommunen att väljas ut och få medel att förverkliga den.

Samhällsbyggnadslyftet är ett kommunövergripande och högt prioriterat arbete i Sigtuna kommun som startade 2021. Syftet är att minska och motverka segregationen i kommunen samt att stärka hela kommunens attraktivitet.

Kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars beslutade om två nya sociala insatser som ska starta under 2024, utöver de redan pågående sociala insatserna Steg mot försörjning, Stadsdelsmammor och Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet. De sociala insatserna ska bidra till att stärka levnadsvillkoren, gemenskapen och tryggheten i hela kommunen. Fler insatser kan komma att starta senare under 2024.

Målet är att insatserna på olika sätt ska bidra till att bland annat minska arbetslösheten, förbättra barns uppväxtvillkor, stärka förtroendet för myndigheter samt öka tryggheten i kommunen.

De nya insatserna för 2024 är:

Studiestöd med stärkt mellanmål och mobila fritidsledare

Vi ska locka fler elever att stanna kvar efter skoltid och delta i studiestödet genom att erbjuda en kombination av ett förstärkt mellanmål och fritidsaktiviteter. Efter studiestödet erbjuder vi eleverna att delta i skapande eller fysisk aktivitet i skolans lokaler, under ledning av Sigtuna kommuns mobila fritidsledare. Insatsen genomförs som ett pilotprojekt på Norrbackaskolan.

Pilotprojekt för föreningslivet

En förening i Sigtuna kommun ska få ekonomiska medel för att utveckla sin verksamhet, för att bidra till att minska segregationen och dess effekter i kommunen. Det kan exempelvis handla om att utveckla och göra sin verksamhet tillgänglig för fler, skapa verksamhet på nya platser eller stärka delaktigheten i föreningslivet.

Utlysning av medlen sker under våren. Lokala kultur- och idrottsföreningar kommer att få möjlighet att ansöka och presentera sin idé, och vilken förening som kommer utses att få medel att förverkliga sin idé avgörs utifrån inkomna ansökningar.

Tre insatser fortsätter från 2023, som vi berättat om tidigare. De är Steg mot försörjning, Stadsdelsmammor och Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet.

Steg mot försörjning

Insatsen förbättrar stödet för kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under projektets gång har vi infört en ny arbetsmetod med fokus på samverkan mellan förvaltningar. Det har gett fler invånare möjligheten att komma ut i studier och arbete. Under 2024 kommer vi att fördjupa arbetet och förhoppningsvis nå ännu fler som behöver den här typen av stöd. Vi satsar även på att hitta fler arbetstränings- och praktikplatser.

Tre kvinnor i svarta jackor med ordet Stadsdelsmamma på ryggen

Stadsdelsmammor är en del av satsningen Samhällsbyggnadslyftet. Foto: Sigtuna kommun

Stadsdelsmammor

Vi har anställt en grupp kvinnor födda i andra länder än Sverige med uppgiften att nå ut till, hjälpa och stötta invånare i kommunen med liknande bakgrund. Stadsdelsmammorna fungerar som bryggor mellan invånare och kommunen. De stöttar och vägleder, anordnar aktiviteter, cirkulerar på olika platser och är närvarande vid olika verksamheter som kommunen har. För närvarande arbetar tre kvinnor som stadsdelsmammor.

Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet

Genom den här insatsen satsar vi på utökade aktiviteter som bidrar till trygga platser för möten och gemenskap. Insatsen fokuserar på Valsta genom Brobygget på Valsta torg samt mötesplatsen i Valsta. Brobygget tillsammans med Fritidsbanken möjliggör för kostnadsfria sport- och fritidsaktiviteter på Valsta torg. Mötesplatsen i Valsta är en mötesplats inne i Valsta Centrum där invånarna kan ta del av allt från invånarservice till upplevelser och lärande.

Utöver de sociala insatserna innefattar Samhällsbyggnadslyftet en ny inriktning för samhällsplaneringen. En av insatserna är planering av ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta, som ska skapa en inbjudande mötesplats med kultur, aktiviteter och service som välkomnar invånare och besökare till ett levande, tryggt och hållbart Valsta.

Detaljplanen för kultur- och aktivitetscentret har nyligen varit ute på granskning för allmänheten och vi arbetar nu med att sammanställa och behandla de synpunkter som har inkommit.

Läs mer om Samhällsbyggnadslyftet här på sigtuna.se Öppnas i nytt fönster.