Publicerad:

Förändrade föreningsbidrag ska göra kulturen mer tillgänglig för alla

Framöver sker ett antal förändringar i våra kultur- och fritidsbidrag till föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden hoppas med det att fler invånare ska kunna ta del av föreningslivets utbud med större fokus på kultur.

Kulturumteaterns salong med röda stolar och tak.

Med det nya bidraget för offentliga kulturprogram hoppas vi i Sigtuna kommun på ett utökad utbud av kultur för kommuninvånarna. Foto: Jeanette Sundin

En stor del av kommunens stöd till föreningslivet består av subventionerade hyreskostnader vid uthyrning av våra lokaler och anläggningar. Men vi ger också bidrag som registrerade kultur-, fritids- och idrottsföreningar kan söka för sin verksamhet och olika projekt.

Kulturbidragen har inte ändrats på länge

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 januari tog politiken beslut om att genomföra ett antal ändringar för föreningsbidragen. Detta efter ett tidigare uppdrag från nämnden till kultur- och fritidsförvaltningen att se över upplägget. De beslutade ändringarna påverkar framför allt bidragen inom kulturområdet medan bidragen inom fritid och idrott inte ändras annat än administrativt.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Björling (SfS) berättar mer:

Våra föreningars arbete med att erbjuda en meningsfull fritid för kommunens invånare betyder oerhört mycket och därför är det viktigt att stödet från kommunen är rätt utformat. Kulturbidragen har inte förändrats på länge och i takt med att tiderna förändras så ändras också förutsättningar och behov. Genom de beslutade förändringarna underlättas bidragsbedömningarna och vi sätter fokus på stöd för arrangemang och aktiviteter som direkt når ut till allmänheten. Det kommer att främja och öka utbudet och bredden och berika det lokala kulturlivet.

Nu kan fler föreningar söka bidrag för kulturarrangemang

Idag finns det hela 164 föreningar registrerade i vår kommun. De spänner över en mångfald av områden så som dans, konst, thaiboxning, biodling och modellflyg. Tillsammans ser föreningarna till att entusiaster och nyfikna invånare kan mötas, upptäcka och växa tillsammans.

Genom de kommande förändringarna kan föreningar inom alla områden söka ett helt nytt bidrag för offentliga kulturprogram. Syftet med det är att stödja föreningarna när de anordnar kulturarrangemang som riktar sig till allmänheten. På så sätt ska ännu fler kunna ta del av kultur och kulturen bli mer tillgänglig för alla.

Varför är bidraget till offentliga kulturprogram ett viktigt nytt bidrag?

För att det ger ett bra stöd för kulturarrangemang runt om i kommunen som våra invånare får möjlighet att ta del av, i en större omfattning än tidigare då bidragen kunnat gå till interna föreningsarrangemang, säger kultur- och fritidsförvaltningens chef Lars Palmér.

Enklare att ansöka om och följa upp

För att ännu fler ska kunna ta del av föreningslivets viktiga verksamhet ska kulturbidragen inte bara bli mer ändamålsenliga utan även enklare att ansöka om och följa upp. Det som tidigare var ett årligt verksamhetsbidrag inom kultur blir nu istället ett så kallat grundbidrag med en tydligare definition av vilka föreningar som kan söka det. Detta grundbidrag är ett tillskott för att kunna driva verksamheten administrativt. I ansökan om grundbidraget behöver du som förening dessutom skicka in färre handlingar än tidigare.

Kulturbidragen kommer även att ha fasta ansökningsperioder under året. På så sätt ska det vara enkelt att veta när man kan få besked. Samtidigt inför vi redovisningsskyldighet för det nya bidraget till offentliga kulturprogram. Utbetalning sker i samband med beviljandet men skulle redovisningen senare visa stora skillnader mot vad kostnaderna initialt förväntades bli kan föreningen efter dialog med oss antingen behöva betala tillbaka bidraget eller få behålla det för att genomföra ett annat arrangemang.

Vi betalar ut bidraget i förväg för att underlätta för föreningarna. Samtidigt är det viktigt att vi följer upp vad pengarna går till. Det ger oss också möjlighet att följa upp sådant som besöksantal och målgrupper som är lärorikt både för oss och för föreningarna! På så sätt kan vi också få veta mer om hur föreningslivet kan behöva stöd på andra sätt, berättar vår kulturproducent Maria Liljeholm.

Det händer framöver

Mellan den 26 februari och 15 mars stänger vi e-tjänsterna där föreningar kan ansöka om kulturbidragen för att kunna genomföra ändringarna. Den 15 mars öppnar vi igen, lagom till att den första ansökningsperioden för grundbidraget och bidraget till offentliga kulturprogram startar.

Under hösten bjöd vi in till en föreningsträff för att informera om och lyssna in åsikter om de föreslagna ändringarna inför beslutet. Den 13 mars är du som förening välkommen till en ny träff där du får mer praktisk information om vad som gäller framöver nu när beslutet är taget. Håll utkik efter en inbjudan.

Det här är nytt

  • ”Bidrag till offentliga kulturprogram – kultur” är ett nytt bidrag som kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar som vill arrangera kulturprogram och aktiviteter för kommunens invånare. Bidraget kan sökas två gånger per år, antingen under perioden 15 mars till 15 april eller 15 september till 15 oktober.
  • Bidraget ”Årligt verksamhetsbidrag – kultur” byter namn till ”Grundbidrag – kultur” och får en tydligare definition för vilka föreningar som kan söka det. Föreningen ska ha huvudsaklig verksamhet inom exempelvis dans, teater, musik, litteratur, konst, konsthantverk, kulturarv eller på annat sätt uppmärksamma delar av det kulturella fältet med syfte att främja kulturlivet i Sigtuna kommun. Grundbidraget är ett tillskott för att kunna driva verksamheten administrativt. Man kan alltså inte längre få bidrag för löpande verksamhet inom kultur.
  • Bidragen inom kultur och fritid ges inte längre till föreningar som bedriver ordinarie verksamhet som enbart syftar till intern social samvaro och träffar. Bidragen ges inte heller till föreningar som bedriver ordinarie verksamhet som enbart syftar till att anordna läxhjälp eller annan form av studiestöd. Detta för att förtydliga syftet med kultur- och fritidsbidragen som nu i större utsträckning ska gå till just kultur- och fritidsaktiviteter.
  • ”Bidrag till projekt och/eller övrig verksamhet – fritid” blir ett bidrag som enbart idrotts- och fritidsföreningar kan söka.