Föreningsbidrag inom kultur och fritid

Kultur-, fritids- och idrottsföreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister kan söka bidrag för sin verksamhet eller olika projekt. Verksamheten och projekten ska främja Sigtuna kommuns föreningsliv och möjliggöra meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för invånarna.

Registrering av ny förening

Föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister kan ta del av subventioner och förmåner. Det kan exempelvis vara reducerad hyresavgift vid förhyrning av kommunens lokaler och föreningsbidrag.

Ansökan

Vill din förening ansöka om att bli registrerad i Sigtuna kommun? Skicka ett mejl till kulturochfritid@sigtuna.se med information om vilken förening det gäller och kontaktperson så hör vi av oss.

Skicka e-post till kulturochfritid@sigtuna.se

Startbidrag

I samband med att en nystartad förening ansöker om att bli registrerad i kommunen kan föreningen ansöka om ett startbidrag. Bidraget kan endast sökas av föreningar med verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Startbidraget avser att täcka del av kostnaderna i samband med bildandet av en ny förening. Föreningen ska uppfylla kraven i de allmänna bestämmelserna. Ansökan om startbidrag ska göras senast ett år efter föreningens bildande för att det ska vara möjligt att beviljas startbidrag.

Ansök om bidrag

Bidragsberättigade kultur-, fritids- och idrottsföreningar gör sin ansökan via e-tjänst.

Fullmakt

För behörighet till e-tjänsten krävs en fullmakt. Föreningen utser en eller flera personer som ansvarar för föreningens bidragsansökningar och kontaktuppgifter. Samtliga dessa personer måste lämna in en fullmakt. Fullmakt rekvireras från kultur- och fritidsförvaltningen via e-post.

Skicka e-post till kulturochfritid@sigtuna.se

Under en övergångsperiod är det möjligt att göra ansökan via pappersblankett. Ansökningsblankett rekvireras från kultur- och fritidsförvaltningen.

E-tjänst bidragsansökan

Kom ihåg att du måste vara registrerad med behörighet innan du kan ansöka. Läs mer om att registrera en ny förening ovan.

Registrering av ny förening

Vilka föreningsbidrag finns att söka?

Det finns olika bidrag att söka beroende på föreningens verksamhet. Utöver dessa föreningsbidrag finns ett Startbidrag, som du kan läsa om längre upp på den här sidan.

Förändrade föreningsbidrag

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 januari tog politiken beslut om att genomföra ett antal ändringar för föreningsbidragen. De beslutade förändringarna påverkar framför allt bidragen inom kulturområdet medan bidragen inom fritid och idrott inte ändras annat än administrativt.

I korthet innebär förändringarna att det som tidigare hette Årligt verksamhetsbidrag – kultur görs om till ett Grundbidrag – kultur. Ett nytt bidrag införs även som heter Bidrag till offentliga kulturprogram.

Genom förändringarna kan föreningar inom alla områden söka ett helt nytt bidrag för offentliga kulturprogram. Syftet med det är att stödja föreningarna när de anordnar kulturarrangemang som riktar sig till allmänheten så att kulturen bli mer tillgänglig för alla.

Förändringarna trädde i kraft den 26 februari 2024.

Mer information om förändringarna

Nyhet om de förändrade föreningsbidragen som ska göra kulturen mer tillgänglig för alla

Handlingar och protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 januari 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbidrag – kultur

Grundbidrag kan sökas av kulturföreningar med säte och verksamhet i Sigtuna kommun. Bidraget kan sökas en gång per år.

Med kulturförening avses förening med huvudsaklig verksamhet inom exempelvis dans, teater, musik, litteratur, konst, konsthantverk, kulturarv eller som på annat sätt uppmärksammar delar av det kulturella fältet med syfte att främja kulturlivet i Sigtuna kommun.

Grundbidraget avser att täcka delar av föreningens baskostnader för administration exempelvis kostnader för förbrukningsmaterial, bankkostnader, kommunikation. Storleken på det beviljade bidraget beror på antalet föreningar som beviljas grundbidraget.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst under en begränsad period, 15 mars till och med 15 april.

Ansökan ska innehålla

 • uppgifter om den sökande organisationen – huvudverksamhet, antal betalande medlemmar etcetera
 • föregående års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 • undertecknad revisionsberättelse
 • undertecknat protokoll från årsmöte.

För de föreningar som bedriver ungdomsverksamhet ska även skriftliga riktlinjer för att motverka alkohol- och droganvändning samt handlingsplaner för att motverka mobbing, trakasserier och kränkande behandling finnas för att uppbära bidrag. Dessa ska årligen bifogas till övriga ansökningshandlingar för grundbidrag - kultur.

Förändrade föreningsbidrag

Bidrag till projekt- och /eller övrig verksamhet är inte längre möjligt att söka för kulturaktiviteter eller andra kulturprojekt. Från den 26 februari införs en ny bidragsform, som heter Bidrag till offentliga kulturprogram.

Bidrag till offentliga kulturprogram

Bidraget avser att stödja och skapa förutsättningar för kommunens föreningar att arrangera kulturprogram och aktiviteter för kommunens invånare.

Bidraget fördelas över det kulturella fältet exempelvis dans, teater, musik, litteratur, konst, konsthantverk, kulturarv eller till aktiviteter som för människor samman genom kultur och skapande.

Bidraget söks i förväg och kan sökas två gånger per år under en begränsad period.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst och kan behöva kompletteras med verksamhetsbeskrivning, årsmötesprotokoll, projektplan eller liknande.

 • Ansökningsomgång 1: 15 mars - 15 april
 • Ansökningsomgång 2: 15 sept - 15 oktober

Beslut meddelas senast 4 veckor efter sista ansökningsdag och efter att komplett ansökan har skickats in. Utbetalning av bidraget sker i samband med beviljandet av ansökan.

Avgränsning

 • Arrangemanget ska vara tillgängligt för allmänheten och genomföras inom Sigtuna kommun, eller utgå ifrån kommunen exempelvis vid en hembygdsresa.
 • Arrangemanget ska meddelas genom exempelvis annonsering och affischer och ska minst marknadsföras i Sigtuna kommuns evenemangskalender. I all marknadsföring ska det framgå i text att arrangemanget genomförs med stöd av Sigtuna kommun.
 • För att få kostnadstäckning för ett underskott av ett offentligt program ska publiken genom biljettintäkter bära en rimlig del av kostnaderna beroende på vilken typ av program som arrangeras. Hänsyn kan tas till arrangemangets målgrupp eller särskilda omständigheter.
 • Föreningens egen insats är inte bidragsberättigad. Detta gäller även måltider för arrangören.
 • Bidrag beviljas inte till arrangör vars verksamhet kan medföra störning av ordningen eller befaras innebära olaglig verksamhet.
 • Föreningen ansvarar för att söka nödvändiga tillstånd som krävs för arrangemangets genomförande.

Redovisning

Redovisning av arrangemanget ska göras senast 6 veckor efter genomförandet via
e-tjänst.

Samtliga arrangemang ska ha redovisats innan ny ansökan om bidrag kan tas i beaktan. Undantag kan göras efter överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.

Redovisningen ska innehålla

 • ekonomisk rapport
 • uppgift om publikstatistik och marknadsföring
 • kort utvärdering av arrangemanget.

Om redovisningen inte stämmer mot ansökan kan detta komma att påverka möjligheten att beviljas nytt bidrag eller så kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Årligt verksamhetsbidrag – fritid

Årligt verksamhetsbidrag avser att täcka föreningens baskostnader för administration och verksamhet vad gäller föreningens ungdomsverksamhet.

Storleken på verksamhetsbidraget beror på antalet sammankomster som redovisats enligt lokalt aktivitetsstöd under föregående kalenderår. Sammankomsterna ska vara för barn och unga mellan 7-25 år och minst tre deltagare och ledare ska delta per sammankomst.

Ansökan

Bidraget söks årligen, senast 31 oktober, för verksamhet genomförd föregående kalenderår.

Ansökan ska innehålla årsmöteshandlingar från föreningens årsmöte. Handlingarna får inte vara äldre än nio månader.

Till ansökan ska följande bifogas:

 • årsmötesprotokoll
 • protokoll eller stadgar som verifierar nuvarande firmatecknare
 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse med revisionsberättelse undertecknad av föreningen vid årsmöte utsedd revisor
 • skriftliga riktlinjer för att motverka droger - ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel)
 • handlingsplaner för att motverka mobbing, trakasserier, rasism och kränkande behandling.

Ansökan görs via e-tjänsten ovan.

Ledarutbildningsbidrag - fritid

Ledarutbildningsbidraget avser att täcka en del av föreningens kostnader för utbildning av ledare. Föreningens verksamhet ska rikta sig till barn och ungdomar upp till 25 år.

Utbildningarna ska vara anordnade av riks- och distriktsorganisation eller arrangerad av lokal förening.

Bidrag till kurs arrangerad av riks- och distriktsorganisation utgår med 100 % av total kostnad för kursen inklusive resa upp till tre grundbelopp per deltagare och kalenderår. Föreningen ska ha valt det billigaste färdsättet och redovisa alla faktiska kostnader.

Ledarutbildningen får inte räknas som en sammankomst om föreningen ansöker om verksamhetsbidrag.

Ansökan

Ansökan ska skickas in senast sex månader efter genomförd utbildning.

Till ansökan ska följande bifogas:

 • program över kursen
 • kopia på kursintyg eller annat dokument som verifierar deltagande
 • kopia på kursfaktura
 • eventuella resekostnader ska redovisas med kopior på kvitton
 • vid lokal ledarutbildning krävs en fullständig kostnadsredovisning.

Ansökan görs via e-tjänsten ovan.

Bidrag till projekt och/eller övrig verksamhet - fritid

Bidrag till projekt och/eller övrig verksamhet är ett komplement till övriga bidragsformer och kan sökas av fritids-, och idrottsföreningar.

Bidrag beviljas för särskilda insatser som till exempel

 • integrations- och inkluderingsprojekt eller aktiviteter
 • jämställdhetsprojekt eller aktiviteter
 • möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i verksamhet på likvärdiga villkor ska särskilt främjas
 • folkhälsoinsatser
 • skolprojekt som föreningar genomför i samverkan med skola
 • försöksverksamhet
 • kostsamma inventarier eller lokal- och driftkostnader
 • andra för kommunen viktiga arrangemang eller händelser så som större idrottsarrangemang.

Om ansökan avser ett arrangemang ska det rikta sig till allmänheten och vara offentligt. Aktiviteten ska äga rum i Sigtuna kommun.

Ansökan

Föreningar kan ansöka om bidrag till projekt och/eller övrig verksamhet under hela året och vid flera tillfällen. Bidraget kan sökas före eller efter starten av en aktivitet. Ansökan efter avslutad aktivitet måste göras senast en månad efter genomförandet.

Ansökan görs via e-tjänsten ovan.

Vad händer efter att ansökan har skickats in?

När din ansökan har inkommit registreras ditt ärende och fördelas till handläggare. Om vi behöver kompletteringar kontaktar handläggaren dig. Därefter sker en bedömning och beslut skickas till den adress som angetts i ansökan. Bidraget betalas ut till föreningens angivna kontonummer.

Förenings- och bidragsregler

I kultur- och fritidsnämndens förenings- och bidragsregler finns mer information om allmänna bestämmelser. Där finns information om vilka krav en förening måste uppfylla för att definieras som förening av Sigtuna kommun och ta del av kommunens subventioner och föreningsbidrag.

Förenings - och bidragsreglerna beställer du via kultur- och fritidsförvaltningen.

Skicka e-post till kulturochfritid@sigtuna.se

Frågor och svar om nya kulturbidrag

Gäller fortfarande min fullmakt när jag ska söka de nya kulturbidragen via e-tjänsten?

Ja, har du en fullmakt sedan tidigare gäller den fortfarande. Saknar din förening behörighet att söka bidrag via e-tjänsten kontakta kultur- och fritidsförvaltningen så skickar vi en fullmaktsblankett via e-post.

Min förening har glömt att söka bidrag för ett kulturevenemang som vi genomförde före den 15 mars i år. Kan vi söka bidrag till offentliga kulturprogram ändå?

Under den första ansökningsomgången mellan 15 mars-15 april kommer det att vara möjligt att söka Bidrag till offentliga kulturprogram för arrangemang som redan är genomförda.

Vad gör jag om jag missar en ansökningsomgång till något av kulturbidragen?

Under en övergångsperiod kommer vi att ta viss hänsyn till ansökningar som kommer in för sent. Har din förening missat att göra en ansökan kontaktar ni kultur- och fritidsförvaltningen för mer information.

Kommer min kulturförening att få mindre pengar?

Kulturbidragen fördelas på en årligen budgeterad summa och kan därför variera från år till år. I huvudsak innebär revideringen att den största delen av bidraget kommer att fördelas som bidrag till offentliga kulturprogram. Grundbidraget kommer att utgöra en mindre del och fördelas jämt över alla kulturföreningar som söker bidraget. Detta kan innebära att vissa föreningar beviljas något mindre bidrag än tidigare medan några föreningar kan beviljas ett högre bidrag.

Varför kan man inte längre få bidrag för löpande verksamhet för föreningens medlemmar inom kultur?

I det nya bidraget till offentliga kulturprogram ligger fokus på att göra kulturen tillgänglig för fler. Syftet är att främja och berika det lokala kulturlivet med ett ökat utbud och bredd.

Täcker bidraget för offentliga kulturprogram även min förenings egen insats under arrangemanget? Exempelvis måltidskostnader för oss som arrangörer?

Nej, föreningens egen insats är inte bidragsberättigad.

Är det bara kulturföreningar som kan söka bidrag till offentliga kulturprogram?

Nej, även andra föreningar kan söka bidrag till offentliga kulturprogram. Kravet är att föreningen är registrerad i Sigtuna kommun och bidragsberättigad. Programmet som föreningen söker bidrag för ska även ha ett tydligt kulturinnehåll och vara öppet för allmänheten. Grundbidrag – kultur kan endast sökas av kulturföreningar.

Vad händer om min förenings redovisning inte stämmer helt överens med vår ansökan om bidrag till offentliga kulturprogram?

Om det skulle hända att er redovisning inte stämmer överens med er ansökan kan det bland annat påverka er möjlighet att beviljas nytt bidrag i framtiden. Det kan också bli så att ni får behålla bidraget för att genomföra ett annat evenemang eller att ni behöver betala tillbaka bidraget. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för dialog om vad som gäller i just ert fall.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.