Föreningsbidrag inom kultur och fritid

Kultur-, fritids- och idrottsföreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister kan söka bidrag för sin verksamhet eller olika projekt. Verksamheten och projekten ska främja Sigtuna kommuns föreningsliv och möjliggöra meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för invånarna.

Registrering av ny förening

Föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister kan ta del av subventioner och förmåner. Exempelvis reducerad hyresavgift vid förhyrning av kommunens lokaler och föreningsbidrag.

Ansökan

Vill din förening ansöka om att bli registrerad i Sigtuna kommun? Skicka ett mejl till kulturochfritid@sigtuna.se med information om vilken förening det gäller och kontaktperson så hör vi av oss.

Startbidrag

I samband med att en nystartad förening ansöker om att bli registrerad i kommunen kan föreningen ansöka om ett startbidrag. Startbidraget avser att täcka del av kostnaderna i samband med bildandet av ny förening. Föreningen ska uppfylla kraven i de allmänna bestämmelserna. Ansökan om startbidrag ska göras senast ett år efter föreningens bildande för att det ska vara möjligt att beviljas startbidrag.

Ansök om bidrag

Från och med 1 april har Sigtuna kommun ifört en ny e-tjänst för ansökan om bidrag till kultur-, fritids-, och idrottsföreningar. Bidragsberättigade föreningar gör sin ansökan via denna e-tjänst.

Fullmakt

För behörighet till e-tjänsten krävs en fullmakt. Föreningen utser en eller flera personer som ansvarar för föreningens bidragsansökningar och kontaktuppgifter. Samtliga dessa personer måste lämna in en fullmakt. Fullmakt rekvireras från kultur- och fritidsförvaltningen via e-post. E-post: kulturochfritid@sigtuna.se

Under en övergångsperiod är det möjligt att göra ansökan via pappersblankett. Ansökningsblankett rekvireras från kultur- och fritidsförvaltningen.

E-tjänst bidragsansökan

Vilka föreningsbidrag finns att söka?

Det finns olika bidrag att söka beroende på föreningens verksamhet.

Årligt verksamhetsbidrag – fritid

Årligt verksamhetsbidrag avser att täcka föreningens baskostnader för administration och verksamhet vad gäller föreningens ungdomsverksamhet.

Storleken på verksamhetsbidraget beror på antalet sammankomster som redovisats enligt lokalt aktivitetsstöd under föregående kalenderår. Sammankomsterna ska vara för barn och unga mellan 7-25 år och minst tre deltagare och ledare ska delta per sammankomst.

Ansökan

Bidraget söks årligen, senast 31 oktober, för verksamhet genomförd föregående kalenderår.

Ansökan ska innehålla årsmöteshandlingar från föreningens årsmöte. Handlingarna får inte vara äldre än nio månader.

Till ansökan ska bifogas:

 • årsmötesprotokoll
 • protokoll eller stadgar som verifierar nuvarande firmatecknare
 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse med revisionsberättelse undertecknad av föreningen vid årsmöte utsedd revisor
 • skriftliga riktlinjer för att motverka droger - ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel)
 • handlingsplaner för att motverka mobbing, trakasserier, rasism och kränkande behandling

Ansökan görs via e-tjänst.

Årligt verksamhetsbidrag – kultur

Årligt verksamhetsbidrag avser att täcka föreningens baskostnader för administration och verksamhet. Föreningen ska ha sitt säte i Sigtuna kommun och verksamheten ska äga rum i kommunen.

Föreningar med aktiva barn- och ungdomsmedlemmar är prioriterade. Vid bedömningen av ansökan tas hänsyn till föreningens och verksamhetens storlek samt om föreningen anordnar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan

Årligt verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år. Ordinarie sista ansökningsdag är 5 april. Under år 2021 är sista ansökningsdag framflyttad till 31 oktober för att underlätta för föreningarna att hinna genomföra sina årsmöten under rådande pandemiläge.

Till ansökan ska bifogas:

 • verksamhetsplan inklusive budget för det sökta året
 • föregående års verksamhetsberättelse (inklusive verksamhetsutvärdering)
 • ekonomisk redovisning
 • undertecknad revisionsberättelse
 • undertecknat protokoll från årsmöte
 • föreningar som bedriver ungdomsverksamhet ska bifoga skriftliga riktlinjer för att motverka alkohol- och droganvändning samt handlingsplaner för att motverka mobbing, trakasserier och kränkande behandling.

Ansökan görs via e-tjänst.

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidraget avser att täcka en del av föreningens kostnader för utbildning av ledare. Föreningens verksamhet ska rikta sig till barn och ungdomar upp till 25 år.

Utbildningarna ska vara anordnade av riks- och distriktsorganisation eller arrangerad av lokal förening.

Bidrag till kurs arrangerad av riks- och distriktsorganisation utgår med 100 % av total kostnad för kursen inklusive resa upp till tre grundbelopp per deltagare och kalenderår. Föreningen ska ha valt det billigaste färdsättet och redovisa alla faktiska kostnader.

Ledarutbildningen får inte räknas som en sammankomst om föreningen ansöker om verksamhetsbidrag.

Ansökan

Ansökan ska skickas in senast sex månader efter genomförd utbildning.

Till ansökan ska bifogas:

 • program över kursen
 • kopia på kursintyg eller annat dokument som verifierar deltagande
 • kopia på kursfaktura
 • eventuella resekostnader ska redovisas med kopior på kvitton
 • vid lokal ledarutbildning krävs en fullständig kostnadsredovisning.

Ansökan görs via e-tjänst.

Bidrag till projekt och/eller övrig verksamhet

Bidrag till projekt och/eller övrig verksamhet är ett komplement till övriga bidragsformer och kan sökas av kultur,- fritids-, och idrottsföreningar.

Bidrag beviljas för särskilda insatser till exempel:

 • Integrations- och inkluderingsprojekt eller aktiviteter
 • Jämställdhetsprojekt eller aktiviteter
 • Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i verksamhet på likvärdiga villkor ska särskilt främjas
 • Bidrag för folkhälsoinsatser
 • Skolprojekt som föreningar genomför i samverkan med skola
 • Försöksverksamhet
 • Kostsamma inventarier eller lokal- och driftkostnader
 • Arrangemang i egen eller annans regi såsom festivaler, teaterproduktioner, föreläsningar, konserter, midsommarfirande med mera
 • Andra för kommunen viktiga arrangemang eller händelser så som större idrottsarrangemang

Om ansökan avser ett arrangemang ska det rikta sig till allmänheten och vara offentligt. Aktiviteten ska äga rum i Sigtuna kommun.

Ansökan

Föreningar kan ansöka om bidrag till projekt och/eller övrig verksamhet under hela året och vid flera tillfällen.

Ansökan görs via e-tjänst.

Ungt arrangemang – ungdomsstipendium

Ungt arrangemang – ungdomsstipendium är avsett att nå ej föreningsaktiva ungdomar med fritidsaktiviteter, som unga gjort för unga.

Stipendiet kan sökas under hela året av ungdomar 13 till och med 20 år. Stipendiet har en handläggningstid på max 2 veckor från det att ansökan har kommit och maxbeloppet är 5 000 kr.

Aktiviteter som du kan söka för är exempelvis:

 • spelningar, teater, poesikvällar
 • fiskeläger, bygg och reparation av ramper, multiarrangemang
 • idrottsaktiviteter, turneringar
 • mötesplatser där unga möter unga

Villkor för Ungt arrangemang - ungdomsstipendium

Det finns vissa krav för att ansökan ska beviljas:

 • huvudansvarig ungdom ska finnas – det är till ungdomen som bidraget ställs
 • huvudansvarig vuxen person, till exempel fritidsledare, ungdomsledare, förening, idrottsledare, föräldrar, företag, som vill hjälpa till med att förverkliga idén
 • aktiviteten ska ske inom Sigtuna kommun
 • aktiviteten ska vara offentlig och allmänheten ska informeras och ha tillträde till aktiviteten.

Ansökan

Ansökan ska fyllas i av sökande huvudansvarig ungdom tillsammans med huvudansvarig vuxen person.

Ansökan ska innehålla:

 • Syfte och bakgrund till projektet. Vad är det för aktivitet du vill genomföra och varför?
 • Hur ska du genomföra ditt projekt? Vilka målgrupper vill du nå och hur ska du marknadsföra ditt projekt, samarbetspartners, var ska projektet äga rum?
 • Budget. Redogör för projektets kostnader och intäkter

Ansökan görs på särskild blankett som du får genom att mejla kulturochfritid@sigtuna.se. Om du vill bifoga bilagor till din ansökan går det bra.

Utvärdering av projektet

Senast inom en månad efter att projektet har genomförts ska du skicka in en utvärdering till kultur- och fritidsförvaltningen. Utvärderingen ska innehålla dokumentation av projektet och redovisning av alla kostnader och intäkter.

Vad händer efter att ansökan har skickats in?

När ansökan inkommit, registreras ditt ärende och fördelas till handläggare. Om kompletteringar behövs kontaktar handläggaren dig. Därefter sker bedömning och beslut skickas till den adress som anges i ansökan. Bidraget betalas ut till föreningens angivna kontonummer. Utbetalning av Ungt arrangemang – ungdomsstipendium görs enligt överenskommelse med målsman om ungdom är omyndig.

Förenings- och bidragsregler

I kultur- och fritidsnämndens förenings- och bidragsregler finns mer information om allmänna bestämmelser. Där finns information om vilka krav en förening måste uppfylla för att definieras som förening av Sigtuna kommun och ta del av kommunens subventioner och föreningsbidrag.

Förenings - och bidragsreglerna beställer du via kultur- och fritidsförvaltningen. E-post: kulturochfritid@sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.