Publicerad:

Sigtuna kommun startar pilotprojekt med kulturcheck

Sigtuna kommun vill öka utbudet av kultur för barn och unga. Kommunen ska därför redan till hösten lansera ett begränsat pilotprojekt med kulturcheck för kulturutbudet i kommunen. Det beslutet fattade kultur-och fritidsnämnden den 20 maj.

Begreppet kulturcheck används för att benämna en ersättning från kommunen till anordnare som erbjuder kulturverksamhet för barn och ungdomar på fritiden. En fastställd summa (check) följer med eleven som fritt väljer mellan privata och kommunala anordnare i kurskatalogen. Kommunens invånare kommer märka av det nya systemet genom att utbudet i kurskatalogen utökas med även externa aktörer.

Införande av kulturcheck har i andra kommuner visat sig leda till minskade köer till kulturskolan och på många håll även ett ökat intresse för kulturverksamhet. Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden tror därför att beslutet på sikt kommer stärka Kulturskolans verksamhet:

Tanken med checken är att från och med höstterminen kunna erbjuda undervisning av privata och godkända utförare i ämnen som i dag inte finns i kurskatalogen. Undervisning i traditionella ämnen ska också kunna erbjudas i andra kommundelar och på andra tider än Kulturskolans ordinarie verksamhet, säger Lars Björling.

Det kommer att finnas en hel del krav på de privata aktörerna för de ska bli godkända. Det handlar bland annat om att aktörerna ska ha en stabil ekonomi, relevant och utbildad personal och att verksamheten ska vara tillgänglig året runt.

I tjänsteskrivelsen till nämnden framgår att kulturcheckssystemet är en ambitionshöjning i Sigtuna kommun som ska komplettera Kulturskolans ordinarie verksamhet för att på så vis bredda kulturverksamheten för barn och unga i kommunen, samt ge underlag för utvärdering av projektet inför eventuell fortsättning.

Eftersom det här initialt är ett pilotprojekt i mindre skala kommer det finnas ett begränsat antal platser via kulturcheckssystemet. Systemet kommer utvärderas kontinuerligt under projektets gång för att eventuellt införa systemet fullt ut.