Publicerad:

Med gemensamma krafter för ökad trygghet i Sigtuna kommun

Tillsammans med polisen har Sigtuna kommun tagit fram en strategi för hur parterna, med gemensamma krafter, ska kunna öka tryggheten i offentliga miljöer.

Samverkansöverenskommelsen mellan polismyndigheten i Sollentuna lokalpolisområde och Sigtuna kommun sträcker sig över två år, från 1 januari 2021 till och med sista december 2022 och det är främst tre områden som identifierats som prioriterade:

1. Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö
Här handlar det om att utöka närvaron i framför allt Valsta och Märsta norra, för att försvåra för exempelvis våldsbrott, narkotikabrott, olovlig körning, hotfulla beteenden och otrygghetsskapande ungdomssamlingar.

2. Reducera rekrytering till kriminella nätverk samt utveckla avhopparverksamhet
För att minska risken att ungdomar rekryteras av kriminella nätverk, ligger stort fokus på förebyggande arbete. Det handlar bland annat om relationsskapande närvaro i ungdomsmiljöer, om samverkan mellan skolor, fritidsgårdar, fältverksamhet och socialtjänsten samt att prioritera brottsutredningar med unga personer.
En viktig åtgärd för att förebygga och bekämpa brottslighet och våldsbejakande extremism är att fler individer får stöd för att kunna lämna de kriminella miljöerna. Detta kräver samordnade insatser från flera samhällsaktörer.

3. Utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet
Här är det avgörande att myndigheter och andra aktörer samverkar, inte bara på nationell och regional nivå utan även på lokal nivå.

Sigtuna kommuns Trygghetscenter är navet i samverkansöverenskommelsen. Det är där som de olika professionerna inom trygghets- och säkerhetsfrågor träffas och samordnar arbetet med bland annat samverkansöverenskommelsen. (När det är coronarestriktioner samverkar parterna genom digitala möten.)