Forskning

Museets magasin har ett forskarrum och forskare är hjärtligt välkomna efter överenskommelse.

Innehåll på denna sida

Museets konservator studerar ett arkeologiskt föremål.

Museets konservator Lisen Tamm i Magasinet. Foto: Sigtuna kommun.

Forskarbesök

Sigtuna museums arkeologiska samlingar inbjuder till forskning rörande olika aspekter av tidig medeltid, statsbildning, kristnandeprocess, internationella kontaktnät och människors livsvillkor i det Svealand som stod inför stora förändringar under 1000 och 1100-talen.

För bokning av forskarbesök kontakta vår konservator eller arkeolog.

Forskningsprojekt

Sigtunas kyrkoruiner – bevarande och brukande

Projektet är ett räddnings- och bevarandeprojekt. Som vi alla sett har S:t Per och S:t Olof stängts in bakom staket och låsta grindar för att ingen skall skadas av nedfallande stenar. Ruinerna vittrar, och vi måste skapa en strategi för att veta hur vi skall göra för att stabilisera dem. Samtidigt hanterar vi också frågan om hur ruinerna skall gestaltas och användas i framtiden.

Arbetet med analys och åtgärd av S:t Olofs ruin slutfördes hösten 2018, och den är åter öppen för allmänheten. Under 2019 utförs stabiliserande åtgärder på S:t Pers ruin och därefter vidtar arbeten med den tredje ruinen, S:t Lars.

Projektet är ett samarbete mellan museet och Sigtuna Kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Sigtuna församling.

Atlasprojektet

Våren 2014 inleddes Atlasprojektet, den största undersökning av arkeologiskt DNA som hittills gjorts i Sverige, och en av de största i världen. Projektet leds i huvudsak av arkeologer och genetiker från universiteten i Stockholm och Uppsala. Omkring 150 skelett från Sigtunas äldsta gravar har valts ut för analys. Att Sigtuna fått en så framträdande roll i projektet beror på våra goda bevarandeförhållanden för ben och det stora antal tillvaratagna skelett som samlats in vid utgrävningar i staden.

En av många frågeställningar i projektet rör förhistoriska människors mobilitet. Målet är att öka kunskapen om dem som bodde på platsen men också om dem som kom utifrån. Analyserna kan erbjuda ny information om individer från det tidigmedeltida Sigtuna. Resultaten kan också relateras till forskning om moderna sjukdomar för att förstå mutationer och korta evolutionära förlopp.

Skärningspunkt Sigtuna – de första människorna i Sveriges äldsta stad

Skärningspunkt Sigtuna är ett fristående projekt som drivs av forskare vid bland annat Stockholms universitet. Syftet är att söka ny kunskap om urbanisering, tidig kyrklig organisation, migration och relationer mellan olika grupper av människor i det allra tidigaste Sigtuna. Projektet pågår till och med år 2020.

Hos Herr Niklas och annat skrivkunnigt folk

Utgrävningen i kvarteret Professorn 1999-2000 var en viktig utgrävning. Det är vår största undersökning av tomterna nedanför Stora gatan, de tomter som haft sjökontakt.

Preliminärt kan vi säga att platsen haft sin egen karaktär jämförd med andra platser i Sigtuna stad. Några saker utmärker den: en tydlig representation av västeuropeisk kontakt under 1000-talets första hälft, föremål knutna till fiskenäringen, samt en sannolik närvaro av prästerskap och skrivkunnighet.

Projekttiteln har inspirerats av ett runben. Niklas är inte ett skandinaviskt namn, utan är knutet till 300-talsbiskopen och helgonet S:t Nikolaus från Östrom. Tillsammans med herretiteln hærra återger texten kanske namnet på en sigtunapräst från 1000-talets sista decennier. Från samma tid finns ett ben med blandad fornnordisk och latinsk text; frPAX TEC. ”Fr(iðr) Pax Tec(um)”, frid vare med dig, en fridshälsning hämtad direkt ur den kristna mässan. Det är Sigtunas äldsta latinska text och båda fynden är betecknande för kvarteret Professorn.

Vi skall nu reda ut de olika tomternas utseenden och funktioner och fastslå dateringar för de olika byggnadsfaserna. Då det är gjort kommer vi att kunna knyta alla indikationer om olika verksamheter till hus och miljöer på platsen, som är en av de mest spännande platserna i det tidigmedeltida Sigtuna!

Projektet genomförs med hjälp av fondmedel från Berit Wallenbergs Stiftelse. En tryckt rapport kommer att presenteras i början av nästa år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.