Välkommen till Ragna förskola

Jag heter Julie Samuel och är rektor på Edda och Ragna förskolor. På enheten finns också en biträdande rektor Hanna Lindblom samt en verksamhetsledare med ansvarar för Ragna förskola.

Rektor Julie Samuel. Fotograf: Jonas Bilberg (sam123)

Fotograf: Jonas Bilberg

Reggio Emilia

På Ragna förskola har vi liksom alla kommunala förskolor i Sigtuna kommun ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där kreativitet och nyfikenhet är nyckelord. Vi tror på att rusta barnen för framtiden, men också att finnas och vara i nuet. Ett rikt och varierat språk, utmaningar för både barn och vuxna och en tro på sig själv är viktigt.

På vår enhet finns en engagerad personalgrupp som ständigt har barnets bästa i fokus. För oss är det viktigt att alla barn ska känna glädje och nyfikenhet över att komma till förskolan. På Edda och Ragna förskolor har man jobbat många år med projekterande arbetssätt och med att utveckla våra miljöer. Miljöerna är i ständig förändring och utmanar barnen i deras lärprocesser.

Arbetssätt

Genom ett projekterande arberssätt får barnen möjlighet att vara i ett utforskande kring ett gemensamt fokus. I vårt pedagogiska arbetssätt är lyssnande, dokumentation och reflektion centrala begrepp. På våra förskolor är språket i fokus och vi har deltagit i Läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket för att utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt. Ett rikt och varierat språk är grunden för att lyckas i skolan.

Fokusområde

Vi arbetar utifrån ett gemensamt fokusområde. Barns tankar, teorier och berättelser för en hållbar framtid.

Detta sker genom möten med många olika intryck där vi försöker lyssna till hur och med vilka redskap barn tolkar och förstår sin omvärld.

Upplevelserna och erfarenheterna reflekteras, bearbetas och gestaltas genom flera estetiska uttryck.

De får också möjlighet att vara i ett etiskt, demokratiskt, estetiskt, experimentellt prövande av olika sätt att lämna avtryck i vår omvärld.

Organisation

En organisation ska finnas till för att varje barn ska lyckas i förskolan. För att barnen ska lyckas behöver de kunniga pedagoger som är engagerade i sitt arbete. Jag tycker därför det är viktigt att all personal är utbildad, Vi har en hög andel förskollärare (39%) all övrig personal är utbildade barnskötare (61%). Vi har även andra kunskaper inom musik och IT inom enheten.

Min viktigaste roll som rektor är att skapa förutsättningar för att personalen ska lyckas med sitt arbete. De behöver få ingå i kollegiala nätverk där de kan reflektera över arbetssätt och metoder för att lyckas med undervisningen.

Ledning

Vi försöker ta tillvara på den stora enhetens fördelar för att skapa förutsättningar för en effektiv organisation där stor andel av personalen ingår i ansvarsgrupper och utvecklingsgrupper och där vi har möjlighet att inom enheten nätverka i pedagogiska frågor. Jag som rektor har det övergripande ansvaret och jobbar strategiskt med att hålla ihop helheten inom enheten. Till min hjälp har jag en verksamhetsledare som har ett delegerat ansvar för Ragna förskola. Inom enheten finns också en biträdande rektor som har ett delegerat ansvar för paviljongen. Biträdande rektor är också förskolans administratör. På enheten finns fyra samordnare som samordnar bemanningen vid frånvaro. Samordnarna är även en länk mellan övriga medarbetare och ledning.

Pedagogista

Vår pedagogista arbetar med reflektion runt det pedagogiska arbetet i arbetslagen, håller i pedagogiskt forum där pedagogerna träffas för att tillsammans reflektera över sitt utvecklingsarbete. Det är en form av intern kompetensutveckling. Pedagogistan planerar tillsammans med ledningsgruppen innehåll på studiedagar samt ingår i förskolans miljögrupp för att utveckla våra milijöer. Pedagogistan ingår i kommunens nätverk för pedagogistorna.

Utvecklingsgrupper

Vi har utvecklingsgrupper inom miljö, språk, traditioner och digitalisering där pedagogerna bidrar utifrån sina olika kompetenser att sprida kunskap inom respektive område inom enheten. Det kan tex bestå av att hålla i workshop för övrig personal.

Arbetslagen består av barnskötare och förskollärare

Några har på våra förskolor särskilda ansvarsuppgifter som till exempel kök, städ, arbetsmiljö, brandskydd.

Förskollärare

Vi har hög andel förskollärare (39%) och varje arbetslag har minst en förskollärare. Förskollärarna ansvarar för att säkerställa att arbetslaget uppfyller syftet i våra styrdokument. För att uppfylla kravet i sin yrkesroll träffas de tillsammans i förskollärargrupper för att tillsammans planera arbetslagets arbete. Flera av dem tar emot studenter från lärarutbildningen vilket gör att vi håller oss ajour över det som händer i utbildningen samtidigt som vi också är en del av lärarutbildningen.

Barnskötare

Arbetar tillsammans med förskolläraren i förskolan med att genomföra förskolans verksamhet enligt våra styrdokument. Flera av barnskötarna tar emot barnskötarelever.

Varmt välkomna till Edda och Ragna förskolor!

Julie Samuel, rektor och Hanna Lindblom, biträdande rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.