Samverkan mellan hem och förskola

I Sigtuna kommun har hem och förskola tydliga förväntningar på varandra. Det skapar förutsättningar för en god samverkan, med barnets bästa i fokus.

Barn och förskolepedagog pysslar. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Tillsammans hem och förskola

Alla barn ska ha det bra i förskolan och få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Det är förskolans och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling, trygghet och lärande.

På våra förskolor strävar vi efter att ha ett tillitsfullt samarbete med varje vårdnadshavare där vi ser varandra som samarbetspartners med barnets bästa i fokus. En väl fungerande samverkan kräver att det från början är klart vad var och en har för ansvar, hur formerna för samverkan ska se ut och vad vi ska samverka om. Därför har vi tillsammans med medarbetare och föräldrarepresentanter tagit fram "Tillsammans - hem och förskola Pdf, 868.6 kB, öppnas i nytt fönster.", ett dokument som beskriver vilka förväntningar vi - hem och förskola - kan ha på varandra.

Tillsammans- hem och förskola på andra språk:

Mål för samverkan mellan hem och förskola

 • Att hem och förskola var för sig och tillsammans stödjer barnen i deras lärande och utveckling.
 • Att hem och förskola skapar förutsättningar för en gemensam förståelse för förskolans mål och uppdrag.

Alla ska känna trygghet och trivsel i förskolan, även våra medarbetare. Genom tydliga förväntningar ger vi våra medarbetare möjlighet att fokusera på sitt uppdrag och att organisera och planera för ökat lärande och göra det bästa möjliga för ditt barn.

Gemensamt ansvar

Förskolans ansvar är tydligt reglerat i skollagen och i läroplanen. Rektor ska leda och fördela arbetet på förskolan. Det är rektor som fattar beslut om hur förskolan ska organiseras, hur resurser ska fördelas och hur förskolan ska arbeta för att nå målen. Förskollärare i sin tur ska ansvara för undervisningen. Det är förskolläraren som planerar, genomför och följer upp undervisningen, tillsammans med arbetslaget.

Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande över och förståelse för förskolans uppdrag.

Förväntningar som du kan ha på oss i förskolan

 • Vi bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt, i och utanför förskolan samt på sociala medier.
 • Vi ser till att du och ditt barn får en god introduktion i förskolan och har en löpande dialog med dig om barnets utveckling.
 • Vi planerar undervisningen utifrån de styrdokument som gäller och förskollärarens professionella bedömning.
 • Vi ser till att alla barn, oavsett förutsättningar, upplever tillfredsställelsen i att göra framsteg, att övervinna svårigheter och att få uppleva känslan av att vara en tillgång i gruppen.
 • Vi bejakar medvetet lekens centrala roll i barns lärande och utveckling för att stimulera deras fantasi, inlevelse, kommunikation och deras förmåga att samarbeta och hantera problem.
 • Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen. Projekten följs upp och utvecklas med stöd av den pedagogiska dokumentationen.
 • Vi arbetar för att skapa en gemenskap i gruppen och en trygg, trivsam och säker miljö för ditt barn. Vi arbetar förebyggande och agerar alltid vid misstanke om kränkning eller diskriminering och hjälper barnen att hantera konflikter eller andra problem.
 • Om vi misstänker att ett barn far illa är vi skyldiga att göra en orosanmälan till Sigtuna kommuns socialförvaltning.
 • Vi ser till att du får information om vad som är aktuellt på förskolan via förskolans kommunikationskanaler.
 • Vi bjuder in till utvecklingssamtal och föräldrasammankomster
 • Vi lyssnar på dina åsikter och synpunkter om förskolans verksamhet både via dialog, mötesforum och via den årliga enkäten för vårdnadshavare.

Våra förväntningar på dig som vårdnadshavare

 • Du bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt, i och utanför förskolan samt på sociala medier.
 • Du stödjer och respekterar förskolans uppdrag och värdegrund samt arbetar tillsammans med förskolan för barnens bästa.
 • Ditt barn påverkas av hur du pratar om förskolan. Genom ett positivt förhållningssätt till förskola och utbildning hjälper du ditt barn att känna tillit till personalen och att känna trygghet på förskolan.
 • Om ditt barn är sjukt så sjukanmäler du ditt barn på morgonen enligt förskolans rutiner. Låt barnet vara hemma tills det är friskt.
 • Du tar alltid kontakt med en pedagog innan du lämnar eller hämtar ditt barn samt informerar pedagogen om det hänt något som kan påverka barnets dag på förskolan.
 • Du följer schemat för ditt barns tider på förskolan och meddelar eventuella ändringar så snart de blir kända. Du meddelar även om någon annan ska hämta ditt barn.
 • Du tar del av information om förskolans verksamhet och prioriterar att delta på möten för föräldrar och vid utvecklingssamtal. Du deltar i möjligaste mån i utvärderingen av förskolans verksamhet exempelvis genom att besvara den årliga enkäten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.