Publicerad:

Omfattande hållbarhetsarbete under året

Den 25 april godkände Sigtuna kommunfullmäktige både årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen för 2023. Hållbarhetsredovisningen, som följer upp och sammanfattar kommunens hållbarhetsarbete under året, visar på framsteg inom en rad områden.

Styrkan i vårt hållbarhetsarbete ligger i bredden och det kommunövergripande arbetet. Det finns ständigt utmaningar och områden att utveckla och förbättra men grunden är att frågorna är integrerade i kommunens verksamheter och i servicen till invånarna , säger Friederike May Winther, hållbarhetssamordnare i Sigtuna kommun.

Några exempel från kommunens arbete:

  • Arbetet mot målet om en fossilfri fordonsflotta 2025 har intensifierats. En fordonsansvarig har anställts, en cykel- och bilpool vid kommunhuset har inrättats och omställningen av fordonsflottan till fossiloberoende alternativ pågår.
  • För att öka andelen ekologiska livsmedel trots minskad tillgång på marknaden pågår ett arbete med att anpassa menyer efter säsong samt öka andelen vegetabilier. Seniorer har möjlighet att äta en god och hälsosam lunch tillsammans med eleverna i skolans matsal på S:t Pers skola i Sigtuna stad.
  • Sigtuna kommun har i samverkan med grannkommunerna utarbetat en gemensam Avfallsplan som gäller från och med 2023. En rad åtgärder har vidtagits för att förbättra återvinnings- och återbruksmöjligheterna för invånare och näringsliv.
  • Samhällsbyggnadslyftet, en långsiktig och kommunövergripande reform med syftet att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet, har prioriterats. Arbetet med de förstärkta sociala insatserna såsom Stadsdelsmammor och Steg mot försörjning har fortgått under 2023 och planeringsarbete för kultur- och aktivitetscenter i Valsta har påbörjats.
  • Inom kommunens arbete med fysisk och psykisk hälsa samt trygghetsfrågor är det främjande och förebyggande arbetet en grundpelare. En strategi för suicidprevention antogs under året.
  • Två pågående naturvårdsprojekt har fortsatt under 2023. Projekten får stöd av statliga bidrag och handlar om att ta fram en handlingsplan mot invasiva främmande arter samt bekämpning av den invasiva vattenväxten sjögull.
  • Sedan några år tillbaka har Sigtuna kommun fokuserat extra mycket på att bekämpa granbarkborre på kommunens mark. Under 2023 har en ny metod testats där en hund används för att söka upp angripna granar under tiden barkborren svärmar och på så sätt förhindra spridningen av barkborren.
  • På "Framtidskoll", en temadag organiserad av Ung Företagsamhet och Sigtuna kommun för att stötta eleverna inför gymnasievalet, hade elever från både fristående och kommunala skolor möjligheten att träffa lokala förebilder från olika yrkesroller som delade med sig av sina erfarenheter.
  • Två projekt med syftet att minska arbetslösheten i kommunen som fortsätter visa positiva resultat är Arbetsmarknadspaketet, som fokuserar på att ge fler invånare vuxenutbildning, gymnasieexamen och egen försörjning samt Etableringslyftet, ett samverkansprojekt som matchar nyanlända och arbetsgivare.
  • Sigtuna kommun är även en av få kommuner i landet som snart kommer att ha skolbibliotek på samtliga 16 grundskolor och 30 förskolor.

Hållbarhetsredovisningen 2023 finns tillgänglig på webbplatsen som PDF. Pdf, 4.7 MB.

Rött trähjärta med utsikt på Mälaren

Foto: Sigtuna kommun