Publicerad:

Fiskeförbud i Garnsviken

Havs- och vattenmyndigheten infört fiskeförbud i Garnsviken mellan 1 april och 15 juni. Fredningen införs för att skydda vissa fiskarter som gös och asp som använder Garnsviken under lek och som uppväxtområde.

Nu blir det snart ordentlig rörelse i Garnsviken. Det är dags för fisklek. Eller, för att prata vuxenspråk, fortplantningssäsong då honorna lägger ägg som befruktas av hanarna.

Leken är väl synlig och kan vara spännande att titta på. Men: nytt för i år är att Havs- och vattenmyndigheten infört fiskeförbud i Garnsviken mellan 1 april och 15 juni.

Vår kommunekolog Maria Berg, berättar varför Garnsviken anses så speciell att den fredas:

Garnsvikens grunda och skyddade miljöer är ett viktigt område för fisklek, där små fiskyngel har möjlighet att gömma sig i vassen tills de växt sig större. Till exempel så leker fisken asp här, som är Upplands läns landskapsfisk och dessutom fridlyst. Aspen är rödlistad i Sverige och räknas som nära hotad så att skydda artens livsmiljöer är väldigt viktigt för att den fortsatt ska finnas här i Mälaren.

Fisken asp är utpekad i EU:s art- och habitatdirektiv som en av de arter som kräver ett långsiktigt skydd och särskilda insatser för bevarande.

Flygfoto över Garnsviken, Garnsviksbron och Färjesta.

För att freda den fridlysta aspen har Havs- och vattenmyndigheten infört ett fiskeförbud i Garnsviken mellan 1 april och 15 juni. Foto: Emittent Media AB