Publicerad:

Forskning för elevers hälsa

Att samarbeta med lärosäten kan handla om hur vi på bästa sätt kan lära ut och ta del av aktuella ämnesområden, men också att forskarna får en direkt insyn i våra verksamheter.

Ett gott samarbete mellan de som undervisar och de som forskar är viktigt för att utveckla och stärka likvärdigheten i skola och förskola. Vad är nytt och hur kan barn och elever i förskolor och skolor dra nytta av forskning? Samarbete gynnar både forskningsvärlden och skolvärlden.

Tidigare i höstas ordnade Uppsala universitet AIMday. Det står för Academic Industry Meeting day och är en dag där skolvärlden, näringsliv och forskare vid Uppsala universitet träffas och utbyter erfarenheter utifrån olika frågeställningar tillsammans med flera kommuner. Inför AIMday får deltagarna i förväg skicka in frågor. Sigtuna kommuns frågeställning löd: ”Hur kan industri, universitet samt hälso- och sjukvård samverka för att öka elevers hälsa och inre motivation?”

Daniel Uddenberg är lärare i matematik och NO och är en av medlemmarna i något som kallas det vetenskapliga teamet. Tillsammans med medlemmar i teamet deltog han i AIMday.

Diskussionerna denna dag kretsade mycket kring elever som upplever en hög stress och psykisk ohälsa. Det kan vara såväl elever med låga som höga betyg som lider av psykisk ohälsa. Vi pratade även om motivation och elevers inflytande, något som är högst relevant i våra dagliga verksamheter i förskolor och skolor.

Några av de forskare som var med är kopplade till hälso- och sjukvården och arbetar i projekt som skolor kan dra nytta av. Bland annat visades en modell för att mäta elevers engagemang samt en modell för samarbete mellan skola och hälsovård.

Forskare och deltagare från förskolor och skolor hoppas på mer erfarenhetsutbyte och samarbete sinsemellan.

Vi alla som deltog blev stärkta och motiverade att fortsätta och utveckla bättre samarbeten mellan forskare, samhälle och näringsliv. Vi har startat en dialog med forskarna om framtida samarbetsprojekt och vår förhoppning är att vi har sett starten på något värdefullt som kan komma våra elever till nytta i framtiden.


Två män och två kvinnor står framför två skyltar och ler in i kameran. Den ena har en uppsalauniversitetslogotype och på den andra står det AIMday.

Från vänster till höger: Mikael Larsson, Daniel Uddenberg, Gunilla Essén samt Anna Brunner Cederlund. Mikael, Daniel och Gunilla ingår i det vetenskapliga teamet i Sigtuna kommun som agerar brygga mellan kommunala förskolor och skolor och den vetenskapliga världen. Anna Brunner Cederlund är projektkoordinator för Forum för skolsamverkan.