Publicerad:

Projekt för artrikedom framgångsrikt

Vårt projekt för biologisk mångfald och pollinatörer ger resultat, och i år har vi ökat på ytan till 15 hektar.

Fungerade ekosystem och biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Dessa är bland annat avgörande för att rena vatten, skapa frisk luft, ge stabilare klimat och växter ska pollineras och ge oss mat.

Sedan några år bedriver vi ett projekt på olika platser i kommunen för att gynna artrikedom bland växter och djur. I år har vi utökat det till totalt 15 hektar gräsyta. Vi sköter dessa ytor som slåtterängar. Det leder till att fler arter kan växa där, fler typer av ängsblommor som i sin tur är viktiga för pollinatörer som bin, humlor och fjärilar.

Ett fält där det ligger stora rullar av hö efter slåttring.

Norrbackafältet efter att vi slåttrat. Foto: Sigtuna kommun

Det tar lite tid innan vi ser resultatet av projektet, men på Norrbackafältet i Märsta har vi arbetat på det här sättet i tre år och där kan man nu se blommor och insekter som backnejika, brudbröd, gulmåra, käringtand och även den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren.

Under juli månad har vi kört med slåtterkross på ängarna och samlat ihop det slagna gräset, vilket också är en viktig del i processen att få till större artrikedom.

Förutom att vi sköter ängsytorna på annat sätt än andra så sker andra åtgärder för att gynna pollinerande insekter, till exempel genom att bygga konstruktioner där insekter kan bosätta sig, eller plantera in inhemska växter som pollinerarna uppskattar. Vi strävar även efter att få in mer ängsytor på parkmark på andra ställen i kommunen.

En äng med blommor och andra växter i högt gräs.

Ängsbild från Norrbackafältet Foto: Sigtuna kommun