Publicerad:

Trygghetssatsningarna börjar ge resultat

Kommunens invånare upplever att tryggheten ökat, visar Statistikmyndigheten SCB:s årliga undersökning.

Varje år deltar Sigtuna kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. I år svarade 404 slumpvis utvalda invånare i åldrarna 18 år eller äldre på olika frågor om vad de tycker om kommunen.

På de allra flesta frågorna är svaren mer positiva än tidigare år.

En högre andel av de svarande tycker exempelvis att kommunen är en bra plats att bo och leva på, fler tycker att kommunen sköter sina olika verksamheter bra, fler tycker att invånarna har möjlighet till insyn i och inflytande över kommunens beslut och verksamheter och fler kan rekommendera andra att flytta till kommunen.

Allra mest tydligt är de förändrade upplevelserna kring trygghetsfrågor.

I år har betydligt fler svarat att de känner sig trygga utomhus i det område de bor när det är mörkt ute, samtidigt som färre än föregående år tycker att det är ett problem med narkotikahandel och med personer som är påverkade av alkohol eller narkotika.

Andelen som svarat att de inte är så oroliga eller oroliga alls för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld har ökat, samtidigt som den andel som svarat att de känner sig ganska eller mycket oroliga för detta minskat.

Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör, säger:

Vi har sett en trend i våra lägesbilder att antal brott och incidenter har minskat och resultatet av medborgarundersökningen bekräftar den bilden. Det är mycket glädjande om invånarna känner sig tryggare i kommunen. Det är ett resultat som vi ser först nu efter flera år av målvetet och strukturerat trygghetsarbete med tydliga politiska prioriteringar, gemensamma krafter från alla kommunens verksamheter samt tät samverkan med andra aktörer, inte minst polisen.

Resultaten av trygghetsarbetet syns även på svaren som rör problemen med skadegörelse, klotter, nedskräpning och bristande eller trasig utomhusbelysning samt problemen med störande trafik med motorfordon.
Fler invånare än tidigare år har svarat att det är ett mycket litet eller ganska litet problem och allt färre har svarat att det mycket stort eller ganska stort problem.
Invånarna i Sigtuna kommun anser dock fortfarande att problemen kring otrygghet är större än vad gemene man i Sverige gör.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande säger:

Vi har tillsatt stora resurser både i kampen mot de kriminella gängen och det allmänna stöket i kommunen. Resurser som gått till såväl akuta som förebyggande insatser. Tillsammans med såväl polisen som näringsidkare och fastighetsägare har vi arbetat systematiskt och långsiktigt. Vi ger aldrig upp kampen mot de kriminella elementen som förstör så mycket för alla invånare i Sigtuna kommun.

Exempel på andra områden som går åt rätt håll, där invånarna i Sigtuna kommun är mer nöjda än tidigare år:

  • Kommunal vuxenutbildning. På ett år har resultatet förbättrats rejält. Från att 57,8 procent är nöjda till att 81,8 svarat att de är det, vilket är en bra bit bättre än rikssnittet som ligger på 75,9 procent.
  • Allt fler har svarat att de är nöjda med äldreomsorgen, även här ligger nöjdheten högre än hos rikssnittet.
  • Nöjdheten med grundskolan har ökat.
  • Andel som är nöjda med utbudet av träffpunkter för äldre har ökat.
  • Fler än tidigare har svarat positivt på frågan om hur de ser på möjligheten att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen, och här ligger vi över rikssnittet.
  • Förtroendet för kommunens politiker har gått upp till 45,8 procent och ligger därmed över rikssnittet. Även i frågan vad gäller ett bra bemötande vid kontakt med politiker ligger Sigtuna kommun över rikssnittet, då 90 procent av invånarna som deltagit i undersökningen gett ett positivt svar.