Publicerad:

Vi deltar i projekt med Brottsförebyggande rådet

Under 2023 kommer Sigtuna kommun tillsammans med fyra andra kommuner få stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) för att arbeta ännu effektivare med brottsförebyggande insatser.

Brå har valt ut Sigtuna kommun som en av fem kommuner i landet som kommer att få extra stöd i brottsförebyggande arbete.

Vi är glada att Sigtuna kommun vill vara en del av det här projektet. Sigtuna kommun har en bra organisation kring det brottsförebyggande arbetet och vi kan vara med och förstärka det, säger Lisa Pedersen, projektledare för Brås regeringsuppdrag kring brottsförebyggande åtgärder.

Hon fortsätter:

Det har det under senare år skett en utveckling där problembilden kring exempelvis organiserad brottslighet är relativt konstant i storstäder men att den verkar bli allt mer synlig i medelstora kommuner. Den utvecklingen ska vi vara med att vända, säger Lisa Pedersen.

Projektet, vars formella namn är Uppdrag att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden (Ju 2022/01000) pågår till 2024 då det ska redovisas. Målet för projektet är att kommunernas lokala brottsförebyggande arbete ska stärkas och leda till att öka tryggheten i särskilt utsatta områden och riskområden.

Att öka tryggheten har varit ett prioriterat område för kommunen under ett antal år. Vi är jätteglada över att få stöd av Brå och det ger oss möjlighet att förstärka vårt pågående brottsförebyggande arbete ytterligare. Förutom mer resurser och tillgång till Brås omfattande erfarenhet och kompetens får vi även möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kommuner på ett bra sätt, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör i Sigtuna kommun.

Utformningen av stödet som Brå erbjuder kommunerna i projektet kommer att anpassas till deras lokala behov och problembild. Det kan exempelvis handla om arbetssätt för att förhindra att unga rekryteras till kriminalitet eller kunskapsstöd kring hur en kommun kan motverka olika former av organiserad brottslighet.

Vårt trygghetsarbete i kommunen har redan ett stort fokus på brottsförebyggande åtgärder riktat mot ungdomar och det här projektet passar perfekt in i det. Brås kompetens inom områden såsom ungdomar i riskzon, parallella samhällen, välfärdsbrott kommer kunna göra verklig skillnad, säger Stefan Elm, trygghetschef, Sigtuna kommun.

De aktiviteter som Brå genomför ska stärka de kommunernas förmåga att motverka och förebygga kriminalitet. Brå finansierar ovanstående utvecklingsarbete och omkostnader för de aktiviteter som Brå planerar tillsammans med de medverkande kommunerna.

Ett kartläggningsmöte sker under december där projektgruppen från BRÅ träffar de som arbetar med trygghetsrelaterade frågor i kommunen tillsammans med polis och andra kommunbaserade aktörer.

framsidan på trygghetscenter i Märsta centrum, med trygghetschef framför entren

Stefan Elm, trygghetschef, framför Trygghetscenter i Märsta centrum där vårt arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor samordnas, både med interna aktörer och externa - som polis, räddningstjänst och under 2023 med Brå.